New Living Translation

Psalm 11

Psalm 11

For the choir director: A psalm of David.

I trust in the Lord for protection.
So why do you say to me,
    “Fly like a bird to the mountains for safety!
The wicked are stringing their bows
    and fitting their arrows on the bowstrings.
They shoot from the shadows
    at those whose hearts are right.
The foundations of law and order have collapsed.
    What can the righteous do?”

But the Lord is in his holy Temple;
    the Lord still rules from heaven.
He watches everyone closely,
    examining every person on earth.
The Lord examines both the righteous and the wicked.
    He hates those who love violence.
He will rain down blazing coals and burning sulfur on the wicked,
    punishing them with scorching winds.
For the righteous Lord loves justice.
    The virtuous will see his face.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 11

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Salimo la Davide.

1Mwa Yehova ine ndimathawiramo.
    Nanga mungathe bwanji kunena kwa ine kuti,
    “Thawira ku phiri lako ngati mbalame.
Pakuti taona oyipa akunga mauta awo;
    ayika bwino mivi yawo pa zingwe za uta,
pobisala pawo kuti alase
    olungama mtima.
Tsono ngati maziko awonongeka,
    olungama angachite chiyani?”

Yehova ali mʼNyumba yake yoyera;
    Yehova ali pa mpando wake waufumu kumwamba.
Iye amayangʼanitsitsa ana a anthu;
    maso ake amawayesa.
Yehova amayesa olungama,
    koma moyo wake umadana ndi oyipa,
    amene amakonda zachiwawa.
Iye adzakhuthulira pa oyipa
    makala amoto ndi sulufule woyaka;
    mphepo yotentha idzakhala yowayenera.

Pakuti Yehova ndi wolungama,
    Iye amakonda chilungamo;
    ndipo anthu olungama adzaona nkhope yake.