New Living Translation

Psalm 108

Psalm 108

A song. A psalm of David.

My heart is confident in you, O God;
    no wonder I can sing your praises with all my heart!
Wake up, lyre and harp!
    I will wake the dawn with my song.
I will thank you, Lord, among all the people.
    I will sing your praises among the nations.
For your unfailing love is higher than the heavens.
    Your faithfulness reaches to the clouds.
Be exalted, O God, above the highest heavens.
    May your glory shine over all the earth.

Now rescue your beloved people.
    Answer and save us by your power.
God has promised this by his holiness[a]:
“I will divide up Shechem with joy.
    I will measure out the valley of Succoth.
Gilead is mine,
    and Manasseh, too.
Ephraim, my helmet, will produce my warriors,
    and Judah, my scepter, will produce my kings.
But Moab, my washbasin, will become my servant,
    and I will wipe my feet on Edom
    and shout in triumph over Philistia.”

10 Who will bring me into the fortified city?
    Who will bring me victory over Edom?
11 Have you rejected us, O God?
    Will you no longer march with our armies?
12 Oh, please help us against our enemies,
    for all human help is useless.
13 With God’s help we will do mighty things,
    for he will trample down our foes.

Notas al pie

  1. 108:7 Or in his sanctuary.

Nkwa Asem

Nnwom 108

Mpae a wɔbɔ tia atamfo

1Mewɔ gyidi, O Onyankopɔn! Mɛto dwom makamfo wo! Me kra, keka wo ho!

Me sanku ne me bɛnta, monkeka mo ho! Mɛma owia akeka ne ho. O Awurade, mɛda wo ase aka aman ho! Meyi wo ayɛ aka nnipa ho. Wo dɔ a wowɔ daa no adu ɔsoro atifi, na wo nokware kɔka wim. Kyerɛ wo kɛseyɛ wɔ soro, O Onyankopɔn, ne w’anuonyam wɔ asase so nyinaa. Fa wo tumi gye yɛn nkwa; bua me mpaebɔ sɛnea ɛbɛyɛ a wubegye nkurɔfo a wodɔ wɔn no.

Onyankopɔn aka wɔ ne kronkron mu kronkron hɔ se, “Ahurusi mu, mɛkyɛ Sekem mu na makyekyɛ Sukot Bon no mu ama me nkurɔfo. Gilead yɛ me de; Manase nso saa ara; Efraim yɛ me dade kyɛw, ɛnna Yuda nso yɛ m’adehye akyeampoma. Nanso mede Moab bɛyɛ me guasɛn na matow me mpaboa agu Edom so de akyerɛ sɛ ɔyɛ me de. Mɛteɛm ahurusi so magu Filistifo so.”

10 O Onyankopɔn, hena na ɔde me bɛkɔ kurow a wɔrewɛn no mu? Hena na ɔde me bɛkɔ Edom?

11 Nokware sɛ woapo yɛn anaa? Woremfa yɛn nsraadɔm ntu sa anaa? 12 Boa yɛn na yentumi nnyina yɛn atamfo anim; ɔdasani mmoa nni mu. 13 Sɛ Onyankopɔn wɔ yɛn afa yi, yebedi nkonim; obedi yɛn atamfo so.