New Living Translation

Psalm 106

Psalm 106

Praise the Lord!

Give thanks to the Lord, for he is good!
    His faithful love endures forever.
Who can list the glorious miracles of the Lord?
    Who can ever praise him enough?
There is joy for those who deal justly with others
    and always do what is right.

Remember me, Lord, when you show favor to your people;
    come near and rescue me.
Let me share in the prosperity of your chosen ones.
    Let me rejoice in the joy of your people;
    let me praise you with those who are your heritage.

Like our ancestors, we have sinned.
    We have done wrong! We have acted wickedly!
Our ancestors in Egypt
    were not impressed by the Lord’s miraculous deeds.
They soon forgot his many acts of kindness to them.
    Instead, they rebelled against him at the Red Sea.[a]
Even so, he saved them—
    to defend the honor of his name
    and to demonstrate his mighty power.
He commanded the Red Sea[b] to dry up.
    He led Israel across the sea as if it were a desert.
10 So he rescued them from their enemies
    and redeemed them from their foes.
11 Then the water returned and covered their enemies;
    not one of them survived.
12 Then his people believed his promises.
    Then they sang his praise.

13 Yet how quickly they forgot what he had done!
    They wouldn’t wait for his counsel!
14 In the wilderness their desires ran wild,
    testing God’s patience in that dry wasteland.
15 So he gave them what they asked for,
    but he sent a plague along with it.
16 The people in the camp were jealous of Moses
    and envious of Aaron, the Lord’s holy priest.
17 Because of this, the earth opened up;
    it swallowed Dathan
    and buried Abiram and the other rebels.
18 Fire fell upon their followers;
    a flame consumed the wicked.

19 The people made a calf at Mount Sinai[c];
    they bowed before an image made of gold.
20 They traded their glorious God
    for a statue of a grass-eating bull.
21 They forgot God, their savior,
    who had done such great things in Egypt—
22 such wonderful things in the land of Ham,
    such awesome deeds at the Red Sea.
23 So he declared he would destroy them.
    But Moses, his chosen one, stepped between the Lord and the people.
    He begged him to turn from his anger and not destroy them.

24 The people refused to enter the pleasant land,
    for they wouldn’t believe his promise to care for them.
25 Instead, they grumbled in their tents
    and refused to obey the Lord.
26 Therefore, he solemnly swore
    that he would kill them in the wilderness,
27 that he would scatter their descendants[d] among the nations,
    exiling them to distant lands.

28 Then our ancestors joined in the worship of Baal at Peor;
    they even ate sacrifices offered to the dead!
29 They angered the Lord with all these things,
    so a plague broke out among them.
30 But Phinehas had the courage to intervene,
    and the plague was stopped.
31 So he has been regarded as a righteous man
    ever since that time.

32 At Meribah, too, they angered the Lord,
    causing Moses serious trouble.
33 They made Moses angry,[e]
    and he spoke foolishly.

34 Israel failed to destroy the nations in the land,
    as the Lord had commanded them.
35 Instead, they mingled among the pagans
    and adopted their evil customs.
36 They worshiped their idols,
    which led to their downfall.
37 They even sacrificed their sons
    and their daughters to the demons.
38 They shed innocent blood,
    the blood of their sons and daughters.
By sacrificing them to the idols of Canaan,
    they polluted the land with murder.
39 They defiled themselves by their evil deeds,
    and their love of idols was adultery in the Lord’s sight.

40 That is why the Lord’s anger burned against his people,
    and he abhorred his own special possession.
41 He handed them over to pagan nations,
    and they were ruled by those who hated them.
42 Their enemies crushed them
    and brought them under their cruel power.
43 Again and again he rescued them,
    but they chose to rebel against him,
    and they were finally destroyed by their sin.
44 Even so, he pitied them in their distress
    and listened to their cries.
45 He remembered his covenant with them
    and relented because of his unfailing love.
46 He even caused their captors
    to treat them with kindness.

47 Save us, O Lord our God!
    Gather us back from among the nations,
so we can thank your holy name
    and rejoice and praise you.

48 Praise the Lord, the God of Israel,
    who lives from everlasting to everlasting!
Let all the people say, “Amen!”

Praise the Lord!

Notas al pie

  1. 106:7 Hebrew at the sea, the sea of reeds.
  2. 106:9 Hebrew sea of reeds; also in 106:22.
  3. 106:19 Hebrew at Horeb, another name for Sinai.
  4. 106:27 As in Syriac version; Hebrew reads he would cause their descendants to fall.
  5. 106:33 Hebrew They embittered his spirit.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 106

1Tamandani Yehova.

Yamikani Yehova chifukwa ndi wabwino;
    pakuti chikondi chake ndi chosatha.
Ndani angathe kufotokoza za ntchito zamphamvu za Yehova
    kapena kumutamanda mokwanira?
Odala ndi amene amasunga chilungamo,
    amene amachita zolungama nthawi zonse.
Mundikumbukire Yehova, pamene mukuonetsa kukoma mtima kwanu kwa anthu anu,
    bwerani mudzandithandize pamene mukuwapulumutsa iwo,
kuti ndidzasangalale ndi chuma cha anthu anu osankhika,
    kuti ndidzakhale nacho chimwemwe cha anthu anu
    ndi kukhala pamodzi ndi cholowa chanu pa kukutamandani.

Ife tachimwa monga momwe anachitira makolo athu;
    tachita zolakwa ndipo tachita moyipa.
Pamene makolo athu anali mu Igupto,
    sanalingalire za zozizwitsa zanu;
iwo sanakumbukire kukoma mtima kwanu kochuluka,
    ndipo anawukira Inu pa Nyanja Yofiira.
Komabe Iye anawapulumutsa chifukwa cha dzina lake,
    kuti aonetse mphamvu zake zazikulu.
Anadzudzula Nyanja Yofiira, ndipo inawuma;
    anawatsogolera mʼnyanja yakuya ngati akuyenda mʼchipululu.
10 Anawapulumutsa mʼdzanja la amaliwongo;
    anawawombola mʼdzanja la mdani.
11 Madzi anamiza adani awo,
    palibe mmodzi wa iwo anapulumuka.
12 Kenaka iwo anakhulupirira malonjezo ake
    ndi kuyimba nyimbo zamatamando.

13 Koma posachedwa anayiwala zimene Iye anachita,
    ndipo sanayembekezere uphungu wake.
14 Mʼchipululu, anadzipereka ku zilakolako zawo;
    mʼdziko lopanda kanthu anayesa Mulungu.
15 Choncho Iye anawapatsa chimene anapempha,
    koma anatumiza nthenda yowondetsa.

16 Mʼmisasa, anachitira nsanje Mose ndi Aaroni,
    amene Yehova anadzipatulira.
17 Nthaka inatsekuka ndipo inameza Datani;
    inakwirira gulu la Abiramu.
18 Moto unayaka pakati pa otsatira awo;
    lawi lamoto linapsereza anthu oyipa.

19 Iwo anapanga mwana wangʼombe pa Horebu
    ndi kulambira fano loyengedwa kuchokera ku chitsulo.
20 Anasinthanitsa ulemerero wawo
    ndi fano la ngʼombe yayimuna imene imadya udzu.
21 Anayiwala Mulungu amene anawapulumutsa,
    amene anachita zinthu zazikulu mu Igupto,
22 zozizwitsa mʼdziko la Hamu
    ndi machitidwe ake woopsa pa Nyanja Yofiira.
23 Choncho Iye anawawuza kuti adzawawononga,
    pakanapanda Mose, mtumiki wake wosankhidwa,
kuyima pamaso pake,
    ndi kuletsa mkwiyo wake kuti usawawononge.

24 Motero iwo ananyoza dziko lokoma;
    sanakhulupirire malonjezo ake.
25 Anangʼungʼudza mʼmatenti mwawo
    ndipo sanamvere Yehova.
26 Kotero Iye analumbira atakweza dzanja lake,
    kuti adzachititsa kuti iwowo afere mʼchipululu,
27 kuchititsa kuti zidzukulu zawo zifere pakati pa anthu a mitundu ina
    ndi kuwabalalitsa mʼdziko lonse.

28 Iwo anayamba kupembedza Baala-Peori
    ndi kudya nsembe zoperekedwa kwa milungu yopanda moyo;
29 anaputa mkwiyo wa Yehova pa machitidwe awo oyipa,
    ndipo mliri unabuka pakati pawo.
30 Koma Finehasi anayimirira ndi kulowererapo,
    ndipo mliri unaleka.
31 Chimenechi ndicho chinayesedwa chilungamo chake,
    kwa mibado yosatha imene ikubwera.

32 Pa madzi a ku Meriba iwo anakwiyitsa Yehova
    ndipo mavuto anabwera kwa Mose chifukwa cha anthuwo,
33 pakuti iwowo anawukira mzimu wa Mulungu,
    ndipo pa milomo ya Mose panatuluka mawu osayenera.

34 Aisraeliwo sanawononge mitundu ya anthu
    monga momwe Yehova anawalamulira.
35 Koma anasakanizana ndi anthu a mitundu inayo
    ndi kuphunzira miyambo yawo.
36 Ndipo anapembedza mafano awo,
    amene anakhala msampha kwa iwowo.
37 Anapereka nsembe ana awo aamuna
    ndi ana awo aakazi kwa ziwanda.
38 Anakhetsa magazi a anthu osalakwa,
    magazi a ana awo aamuna ndi a ana awo aakazi,
amene anawapereka nsembe kwa mafano a ku Kanaani,
    ndipo dziko linayipitsidwa ndi magazi awo.
39 Iwo anadzidetsa okha ndi zimene anachita;
    ndi machitidwe awo amakhala ngati munthu wachigololo.

40 Tsono Yehova anakwiya ndi anthu ake
    ndipo ananyansidwa ndi cholowa chake.
41 Iye anawapereka kwa anthu a mitundu ina,
    ndipo adani awo anawalamulira.
42 Adani awo anawazunza
    ndi kuwakhazika pansi pa mphamvu yawo.
43 Iye ankawapulumutsa nthawi zambiri,
    koma iwo ankatsimikiza za kuwukira
    ndipo anawonongeka mʼmachimo awo.

44 Koma Iye anaona kuzunzika kwawo
    pamene anamva kulira kwawo;
45 Chifukwa cha iwo Iye anakumbukira pangano lake
    ndipo anawalezera mtima chifukwa cha kukula kwa chikondi chake.
46 Iye anachititsa kuti amene anawagwira iwo ukapolo
    awamvere chisoni.

47 Tipulumutseni Inu Yehova Mulungu wathu,
    ndipo mutisonkhanitse kuchoka kwa anthu a mitundu ina
kuti tithe kuyamika dzina lanu loyera
    ndi kunyadira mʼmatamando anu.

48 Atamandike Yehova, Mulungu wa Israeli,
    Kuyambira muyaya mpaka muyaya.
Anthu onse anene kuti, “Ameni!”

Tamandani Yehova.