New Living Translation

Psalm 105

Psalm 105

Give thanks to the Lord and proclaim his greatness.
    Let the whole world know what he has done.
Sing to him; yes, sing his praises.
    Tell everyone about his wonderful deeds.
Exult in his holy name;
    rejoice, you who worship the Lord.
Search for the Lord and for his strength;
    continually seek him.
Remember the wonders he has performed,
    his miracles, and the rulings he has given,
you children of his servant Abraham,
    you descendants of Jacob, his chosen ones.

He is the Lord our God.
    His justice is seen throughout the land.
He always stands by his covenant—
    the commitment he made to a thousand generations.
This is the covenant he made with Abraham
    and the oath he swore to Isaac.
10 He confirmed it to Jacob as a decree,
    and to the people of Israel as a never-ending covenant:
11 “I will give you the land of Canaan
    as your special possession.”

12 He said this when they were few in number,
    a tiny group of strangers in Canaan.
13 They wandered from nation to nation,
    from one kingdom to another.
14 Yet he did not let anyone oppress them.
    He warned kings on their behalf:
15 “Do not touch my chosen people,
    and do not hurt my prophets.”

16 He called for a famine on the land of Canaan,
    cutting off its food supply.
17 Then he sent someone to Egypt ahead of them—
    Joseph, who was sold as a slave.
18 They bruised his feet with fetters
    and placed his neck in an iron collar.
19 Until the time came to fulfill his dreams,[a]
    the Lord tested Joseph’s character.
20 Then Pharaoh sent for him and set him free;
    the ruler of the nation opened his prison door.
21 Joseph was put in charge of all the king’s household;
    he became ruler over all the king’s possessions.
22 He could instruct[b] the king’s aides as he pleased
    and teach the king’s advisers.

23 Then Israel arrived in Egypt;
    Jacob lived as a foreigner in the land of Ham.
24 And the Lord multiplied the people of Israel
    until they became too mighty for their enemies.
25 Then he turned the Egyptians against the Israelites,
    and they plotted against the Lord’s servants.

26 But the Lord sent his servant Moses,
    along with Aaron, whom he had chosen.
27 They performed miraculous signs among the Egyptians,
    and wonders in the land of Ham.
28 The Lord blanketed Egypt in darkness,
    for they had defied[c] his commands to let his people go.
29 He turned their water into blood,
    poisoning all the fish.
30 Then frogs overran the land
    and even invaded the king’s bedrooms.
31 When the Lord spoke, flies descended on the Egyptians,
    and gnats swarmed across Egypt.
32 He sent them hail instead of rain,
    and lightning flashed over the land.
33 He ruined their grapevines and fig trees
    and shattered all the trees.
34 He spoke, and hordes of locusts came—
    young locusts beyond number.
35 They ate up everything green in the land,
    destroying all the crops in their fields.
36 Then he killed the oldest son in each Egyptian home,
    the pride and joy of each family.

37 The Lord brought his people out of Egypt, loaded with silver and gold;
    and not one among the tribes of Israel even stumbled.
38 Egypt was glad when they were gone,
    for they feared them greatly.
39 The Lord spread a cloud above them as a covering
    and gave them a great fire to light the darkness.
40 They asked for meat, and he sent them quail;
    he satisfied their hunger with manna—bread from heaven.
41 He split open a rock, and water gushed out
    to form a river through the dry wasteland.
42 For he remembered his sacred promise
    to his servant Abraham.
43 So he brought his people out of Egypt with joy,
    his chosen ones with rejoicing.
44 He gave his people the lands of pagan nations,
    and they harvested crops that others had planted.
45 All this happened so they would follow his decrees
    and obey his instructions.

Praise the Lord!

Notas al pie

  1. 105:19 Hebrew his word.
  2. 105:22 As in Greek and Syriac versions; Hebrew reads bind or imprison.
  3. 105:28 As in Greek and Syriac versions; Hebrew reads had not defied.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 105

Psalmul 105

Mulţumiţi Domnului, chemaţi Numele Lui!
    Faceţi cunoscute printre popoare isprăvile Lui!
Cântaţi-I, cântaţi în cinstea Lui,
    vestiţi toate minunile Lui!
Făliţi-vă cu Numele Lui cel sfânt!
    Să se bucure inima celor ce-L caută pe Domnul!
Căutaţi pe Domnul şi puterea Lui,
    căutaţi întotdeauna faţa Lui!
Aduceţi-vă aminte de minunile pe care le-a făcut,
    de semnele Sale şi de judecăţile rostite de gura Sa,
urmaşi ai robului Său Avraam,
    fii ai lui Iacov, aleşii Lui!

El este Domnul, Dumnezeul nostru,
    şi judecăţile Lui se împlinesc pe tot pământul.
El Îşi aduce aminte mereu de legământul Lui,
    de cuvântul pe care l-a poruncit pentru o mie de generaţii,
de legământul pe care l-a încheiat cu Avraam,
    de jurământul Lui către Isaac,
10 pe care l-a întărit faţă de Iacov printr-o hotărâre
    şi faţă de Israel – printr-un legământ veşnic,
11 spunând: „Ţie îţi voi da ţara Canaanului,
    ca parte a moştenirii voastre.“

12 Pe atunci erau doar câţiva bărbaţi
    – puţini la număr – şi erau peregrini în ţară;
13 călătoreau de la un neam la altul,
    de la un regat la altul.
14 El nu a îngăduit nici unui om să-i asuprească
    şi a mustrat regi din pricina lor:
15 „Nu vă atingeţi de unşii Mei
    şi nu-i vătămaţi pe profeţii Mei!“

16 A chemat foametea peste ţară
    şi a distrus orice provizie de hrană[a].
17 Trimisese înaintea lor un om,
    pe Iosif, care a fost vândut ca sclav.
18 I-au strâns picioarele în lanţuri,
    iar gâtul i-a fost pus în fiare,
19 până a venit vremea să se împlinească cuvintele Lui,
    să se dovedească Cuvântul Domnului faţă de el.
20 Atunci regele a trimis să-l dezlege
    şi conducătorul popoarelor – să-l elibereze.
21 L-a pus stăpân peste casa lui
    şi conducător peste toate proprietăţile lui,
22 ca să-i lege după bunu-i plac pe prinţii lui
    şi să-i înveţe pe bătrânii lui înţelepciunea.

23 Atunci Israel a venit în Egipt,
    Iacov a locuit ca străin în ţara lui Ham.
24 Dumnezeu Şi-a înmulţit poporul foarte mult
    şi i-a făcut mai tari decât pe duşmanii lor.
25 Acestora le-a schimbat inima, ca să-I urască poporul
    şi să se poarte mişeleşte cu slujitorii Săi.
26 L-a trimis pe Moise, robul Său,
    şi pe Aaron pe care-l alesese.
27 Ei au înfăptuit printre duşmani semnele Lui
    şi au făcut minuni în ţara lui Ham.
28 A trimis întunericul şi s-a făcut beznă;
    Moise şi Aaron nu s-au răzvrătit împotriva cuvintelor Lui.
29 Le-a prefăcut apa în sânge
    şi le-a omorât peştii.
30 Ţara lor a mişunat de broaşte,
    care au ajuns până şi în odăile palatelor lor.
31 Când a grăit El, au sosit roiuri de muşte
    şi păduchi în tot ţinutul lor.
32 Le-a prefăcut ploile în grindină
    şi în flăcări de foc ce au căzut peste ţara lor.
33 Le-a lovit viile şi smochinii
    şi le-a rupt copacii din teritoriul lor.
34 Când a grăit El, au sosit roiuri de lăcuste[b],
    lăcuste[c] fără număr,
35 care le-au devorat toată verdeaţa din ţară,
    toate roadele pământului lor.
36 I-a lovit pe întâii născuţi din ţara lor,
    pârga puterii lor.

37 El i-a scos pe israeliţi de acolo cu argint şi cu aur
    şi n-a fost unul din seminţiile Lui care să şovăiască.
38 Egiptenii s-au bucurat de plecarea lor,
    căci îi îngroziseră.

39 El a întins un nor ca să le fie învelitoare
    şi un foc ca să le dea lumină noaptea.
40 Au cerut, iar El le-a trimis prepeliţe
    şi cu pâine din cer i-a săturat.
41 A despicat stânca şi a curs apă;
    prin pustii au curs râuri.

42 Şi aceasta pentru că Şi-a amintit de promisiunea Sa cea sfântă,
    făcută lui Avraam, robul Său.
43 El Şi-a scos poporul cu bucurie,
    Şi-a scos aleşii cu strigăte de veselie.
44 Le-a dat teritoriile neamurilor
    şi au moştenit rodul trudei noroadelor,
45 ca să păzească hotărârile Lui
    şi să trăiască după învăţăturile[d] Lui.

    Lăudaţi-L pe Domnul![e]

Notas al pie

  1. Psalmii 105:16 Lit.: A frânt orice toiag al pâinii
  2. Psalmii 105:34 Termenul ebraic este unul general (apare de 24 de ori în VT), derivat din rădăcina rbh (a înmulţi). Este asociat în general cu plaga a opta şi desemnează probabil lăcustele migratoare
  3. Psalmii 105:34 Corespondentul modern al termenului ebraic este nesigur
  4. Psalmii 105:45 Sau: să împlinească legile
  5. Psalmii 105:45 Ebr.: Hallelu Yah; peste tot în Psalmi