New Living Translation

Psalm 103

Psalm 103

A psalm of David.

Let all that I am praise the Lord;
    with my whole heart, I will praise his holy name.
Let all that I am praise the Lord;
    may I never forget the good things he does for me.
He forgives all my sins
    and heals all my diseases.
He redeems me from death
    and crowns me with love and tender mercies.
He fills my life with good things.
    My youth is renewed like the eagle’s!

The Lord gives righteousness
    and justice to all who are treated unfairly.

He revealed his character to Moses
    and his deeds to the people of Israel.
The Lord is compassionate and merciful,
    slow to get angry and filled with unfailing love.
He will not constantly accuse us,
    nor remain angry forever.
10 He does not punish us for all our sins;
    he does not deal harshly with us, as we deserve.
11 For his unfailing love toward those who fear him
    is as great as the height of the heavens above the earth.
12 He has removed our sins as far from us
    as the east is from the west.
13 The Lord is like a father to his children,
    tender and compassionate to those who fear him.
14 For he knows how weak we are;
    he remembers we are only dust.
15 Our days on earth are like grass;
    like wildflowers, we bloom and die.
16 The wind blows, and we are gone—
    as though we had never been here.
17 But the love of the Lord remains forever
    with those who fear him.
His salvation extends to the children’s children
18     of those who are faithful to his covenant,
    of those who obey his commandments!

19 The Lord has made the heavens his throne;
    from there he rules over everything.

20 Praise the Lord, you angels,
    you mighty ones who carry out his plans,
    listening for each of his commands.
21 Yes, praise the Lord, you armies of angels
    who serve him and do his will!
22 Praise the Lord, everything he has created,
    everything in all his kingdom.

Let all that I am praise the Lord.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 103

Salimo la Davide.

1Tamanda Yehova, iwe moyo wanga;
    ndi zonse zamʼkati mwanga zitamande dzina lake loyera.
Tamanda Yehova, iwe moyo wanga,
    ndipo usayiwale zabwino zake zonse.
Amene amakhululuka machimo ako onse
    ndi kuchiritsa nthenda zako zonse,
amene awombola moyo wako ku dzenje
    ndi kukuveka chikondi ndi chifundo chake ngati chipewa chaufumu,
amene akwaniritsa zokhumba zako ndi zinthu zabwino,
    kotero kuti umakhala wamphamvu zatsopano ngati mphungu.

Yehova amachita chilungamo
    ndipo amaweruza molungama onse opsinjika.

Iye anadziwitsa Mose njira zake,
    ntchito zake kwa Aisraeli.
Yehova ndi wachifundo ndi wokoma mtima,
    wosakwiya msanga ndi wachikondi chochuluka.
Iye sadzatsutsa nthawi zonse,
    kapena kusunga mkwiyo wake kwamuyaya;
10 satichitira molingana ndi machimo athu,
    kapena kutibwezera molingana ndi mphulupulu zathu.
11 Pakuti monga kumwamba kuli kutali ndi dziko lapansi,
    koteronso chikondi chake nʼchachikulu kwa iwo amene amamuopa;
12 monga kummawa kutalikirana ndi kumadzulo,
    koteronso Iye watichotsera mphulupulu zathu kuti zikhale kutali nafe.
13 Monga bambo amachitira chifundo ana ake,
    choncho Yehova ali ndi chifundo ndi iwo amene amamuopa;
14 pakuti Iye amadziwa momwe tinawumbidwira,
    amakumbukira kuti ndife fumbi.
15 Kunena za munthu, masiku ake ali ngati udzu,
    amaphuka ngati duwa la mʼmunda;
16 koma mphepo imawombapo ndipo silionekanso
    ndipo malo ake sakumbukirikanso.
17 Koma kuchokera muyaya mpaka muyaya
    chikondi cha Yehova chili ndi iwo amene amamuopa,
    ndi chilungamo chake chili ndi ana a ana awo;
18 iwo amene amasunga pangano lake
    ndi kukumbukira kumvera malangizo ake.

19 Yehova wakhazikitsa mpando wake waufumu mmwamba
    ndipo ufumu wake umalamulira onse.

20 Tamandani Yehova, inu angelo ake,
    amphamvu inu amene mumachita zimene amalamula,
    amene mumamvera mawu ake.
21 Tamandani Yehova, zolengedwa zonse zakumwamba,
    inu atumiki ake amene mumachita chifuniro chake.
22 Tamandani Yehova, ntchito yake yonse
    kulikonse mu ulamuliro wake.

Tamanda Yehova, iwe moyo wanga.