New Living Translation

Psalm 102

Psalm 102

A prayer of one overwhelmed with trouble, pouring out problems before the Lord.

Lord, hear my prayer!
    Listen to my plea!
Don’t turn away from me
    in my time of distress.
Bend down to listen,
    and answer me quickly when I call to you.
For my days disappear like smoke,
    and my bones burn like red-hot coals.
My heart is sick, withered like grass,
    and I have lost my appetite.
Because of my groaning,
    I am reduced to skin and bones.
I am like an owl in the desert,
    like a little owl in a far-off wilderness.
I lie awake,
    lonely as a solitary bird on the roof.
My enemies taunt me day after day.
    They mock and curse me.
I eat ashes for food.
    My tears run down into my drink
10 because of your anger and wrath.
    For you have picked me up and thrown me out.
11 My life passes as swiftly as the evening shadows.
    I am withering away like grass.

12 But you, O Lord, will sit on your throne forever.
    Your fame will endure to every generation.
13 You will arise and have mercy on Jerusalem[a]
    and now is the time to pity her,
    now is the time you promised to help.
14 For your people love every stone in her walls
    and cherish even the dust in her streets.
15 Then the nations will tremble before the Lord.
    The kings of the earth will tremble before his glory.
16 For the Lord will rebuild Jerusalem.
    He will appear in his glory.
17 He will listen to the prayers of the destitute.
    He will not reject their pleas.

18 Let this be recorded for future generations,
    so that a people not yet born will praise the Lord.
19 Tell them the Lord looked down
    from his heavenly sanctuary.
He looked down to earth from heaven
20     to hear the groans of the prisoners,
    to release those condemned to die.
21 And so the Lord’s fame will be celebrated in Zion,
    his praises in Jerusalem,
22 when multitudes gather together
    and kingdoms come to worship the Lord.

23 He broke my strength in midlife,
    cutting short my days.
24 But I cried to him, “O my God, who lives forever,
    don’t take my life while I am so young!
25 Long ago you laid the foundation of the earth
    and made the heavens with your hands.
26 They will perish, but you remain forever;
    they will wear out like old clothing.
You will change them like a garment
    and discard them.
27 But you are always the same;
    you will live forever.
28 The children of your people
    will live in security.
Their children’s children
    will thrive in your presence.”

Notas al pie

  1. 102:13 Hebrew Zion; also in 102:16.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 102

Pemphero la munthu wosautsidwa, pamene walefuka, nakhuthulira pamaso pa Yehova kulira kwakeko.

1Yehova imvani pemphero langa;
    kulira kwanga kopempha thandizo kufike kwa Inu.
Musandibisire nkhope yanu
    pamene ndili pa msautso.
Munditcherere khutu;
    pamene ndiyitana ndiyankheni msanga.

Pakuti masiku anga akupita ngati utsi;
    mafupa anga akunyeka ngati nkhuni zoyaka.
Mtima wanga wakanthidwa ndipo ukufota ngati udzu;
    ndipo ndimayiwala kudya chakudya changa.
Chifukwa cha kubuwula kwanga kofuwula
    ndatsala chikopa ndi mafupa okhaokha.
Ndili ngati kadzidzi wa ku chipululu,
    monga kadzidzi pakati pa mabwinja.
Ndimagona osapeza tulo; ndakhala
    ngati mbalame yokhala yokha pa denga.
Tsiku lonse adani anga amandichita chipongwe;
    iwo amene amandinyoza, amagwiritsa ntchito dzina langa ngati temberero.
Pakuti ndimadya phulusa ngati chakudya changa
    ndi kusakaniza chakumwa changa ndi misozi
10 chifukwa cha ukali wanu waukulu,
    popeza Inu mwandinyamula ndi kunditayira kumbali.
11 Masiku anga ali ngati mthunzi wa kumadzulo;
    Ine ndikufota ngati udzu.

12 Koma Inu Yehova, muli pa mpando wanu waufumu kwamuyaya;
    kudziwika kwanu ndi kokhazikika ku mibado yonse.
13 Inu mudzadzuka ndi kuchitira chifundo Ziyoni
    pakuti ndi nthawi yoti muonetse kukoma mtima kwanu pa iyeyo;
    nthawi yoyikika yafika.
14 Pakuti miyala yake ndi yokondedwa kwa atumiki anu;
    fumbi lake lokha limawachititsa kuti amve chisoni.
15 Mitundu ya anthu idzaopa dzina la Yehova,
    mafumu onse a dziko lapansi adzalemekeza ulemerero wanu.
16 Pakuti Yehova adzamanganso Ziyoni
    ndi kuonekera mu ulemerero wake.
17 Iye adzayankha pemphero la anthu otayika;
    sadzanyoza kupempha kwawo.

18 Zimenezi zilembedwe chifukwa cha mibado ya mʼtsogolo,
    kuti anthu amene sanabadwe adzatamande Yehova:
19 “Yehova anayangʼana pansi kuchokera ku malo ake opatulika mmwamba,
    kuchokera kumwamba anayangʼana dziko lapansi,
20 kuti amve kubuwula kwa anthu a mʼndende,
    kuti apulumutse amene anayenera kuphedwa.”
21 Kotero dzina la Yehova lidzalengezedwa mu Ziyoni
    ndi matamando ake mu Yerusalemu,
22 pamene mitundu ya anthu ndi maufumu
    adzasonkhana kuti alambire Yehova.

23 Iye anathyola mphamvu zanga pa nthawi ya moyo wanga;
    Iyeyo anafupikitsa masiku anga.
24 Choncho Ine ndinati:
    “Musandichotse, Inu Mulungu wanga, pakati pa masiku a moyo wanga;
    zaka zanu zimakhalabe pa mibado yonse.
25 Pachiyambi Inu munakhazikitsa maziko a dziko lapansi
    ndipo mayiko akumwamba ndi ntchito ya manja anu.
26 Izi zidzatha, koma Inu mudzakhalapo;
    zidzatha ngati chovala.
Mudzazisintha ngati chovala
    ndipo zidzatayidwa.
27 Koma Inu simusintha,
    ndipo zaka zanu sizidzatha.
28 Ana a atumiki anu adzakhala pamaso panu;
    zidzukulu zawo zidzakhazikika pamaso panu.”