New Living Translation

Psalm 101

Psalm 101

A psalm of David.

I will sing of your love and justice, Lord.
    I will praise you with songs.
I will be careful to live a blameless life—
    when will you come to help me?
I will lead a life of integrity
    in my own home.
I will refuse to look at
    anything vile and vulgar.
I hate all who deal crookedly;
    I will have nothing to do with them.
I will reject perverse ideas
    and stay away from every evil.
I will not tolerate people who slander their neighbors.
    I will not endure conceit and pride.

I will search for faithful people
    to be my companions.
Only those who are above reproach
    will be allowed to serve me.
I will not allow deceivers to serve in my house,
    and liars will not stay in my presence.
My daily task will be to ferret out the wicked
    and free the city of the Lord from their grip.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 101

Salimo la Davide.

1Ndidzayimba za chikondi ndi chiweruzo chanu cholungama;
    kwa Inu Yehova ndidzayimba matamando.
Ndidzatsata njira yolungama;
    nanga mudzabwera liti kwa ine?

Ndidzayenda mʼnyumba mwanga
    ndi mtima wosalakwa.
Sindidzayika chinthu chilichonse choyipa
    pamaso panga.

Ine ndimadana ndi zochita za anthu opanda chikhulupiriro;
    iwo sadzadziphatika kwa ine.
Anthu a mtima wokhota adzakhala kutali ndi ine;
    ine sindidzalola choyipa chilichonse kulowa mwa ine.

Aliyense wosinjirira mnansi wake mseri
    ameneyo ndidzamuletsa;
aliyense amene ali ndi maso amwano ndi mtima wodzikuza,
    ameneyo sindidzamulekerera.

Maso anga adzakhala pa okhulupirika mʼdziko,
    kuti akhale pamodzi ndi ine;
iye amene mayendedwe ake ndi wosalakwa
    adzanditumikira.

Aliyense wochita chinyengo
    sadzakhala mʼnyumba mwanga.
Aliyense woyankhula mwachinyengo
    sadzayima pamaso panga.

Mmawa uliwonse ndidzatontholetsa anthu
    onse oyipa mʼdziko;
ndidzachotsa aliyense wochita zoyipa
    mu mzinda wa Yehova.