New Living Translation

Psalm 10

Psalm 10

O Lord, why do you stand so far away?
    Why do you hide when I am in trouble?
The wicked arrogantly hunt down the poor.
    Let them be caught in the evil they plan for others.
For they brag about their evil desires;
    they praise the greedy and curse the Lord.

The wicked are too proud to seek God.
    They seem to think that God is dead.
Yet they succeed in everything they do.
    They do not see your punishment awaiting them.
    They sneer at all their enemies.
They think, “Nothing bad will ever happen to us!
    We will be free of trouble forever!”

Their mouths are full of cursing, lies, and threats.[a]
    Trouble and evil are on the tips of their tongues.
They lurk in ambush in the villages,
    waiting to murder innocent people.
    They are always searching for helpless victims.
Like lions crouched in hiding,
    they wait to pounce on the helpless.
Like hunters they capture the helpless
    and drag them away in nets.
10 Their helpless victims are crushed;
    they fall beneath the strength of the wicked.
11 The wicked think, “God isn’t watching us!
    He has closed his eyes and won’t even see what we do!”

12 Arise, O Lord!
    Punish the wicked, O God!
    Do not ignore the helpless!
13 Why do the wicked get away with despising God?
    They think, “God will never call us to account.”
14 But you see the trouble and grief they cause.
    You take note of it and punish them.
The helpless put their trust in you.
    You defend the orphans.

15 Break the arms of these wicked, evil people!
    Go after them until the last one is destroyed.
16 The Lord is king forever and ever!
    The godless nations will vanish from the land.
17 Lord, you know the hopes of the helpless.
    Surely you will hear their cries and comfort them.
18 You will bring justice to the orphans and the oppressed,
    so mere people can no longer terrify them.

Notas al pie

  1. 10:7 Greek version reads cursing and bitterness. Compare Rom 3:14.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 10

1Nʼchifukwa chiyani Yehova mwayima patali?
    Chifukwa chiyani mukudzibisa nokha pa nthawi ya mavuto?

Mwa kunyada kwake munthu woyipa asaka wofowoka,
    amene akodwa mʼnjira zimene iye wakonza.
Iye amatamandira zokhumba za mu mtima wake;
    amadalitsa aumbombo ndi kuchitira chipongwe Yehova.
Mwa kunyada kwake woyipa safunafuna Mulungu;
    mʼmaganizo ake wonse mulibe malo a Mulungu.
Zinthu zake zimamuyendera bwino;
    iye ndi wamwano ndipo malamulo anu ali nawo kutali;
    amanyogodola adani ake onse.
Iye amadziyankhulira kuti, “Palibe chimene chidzandigwedeze.
    Ndidzakhala wokondwa nthawi zonse ndipo sindidzakhala pa mavuto.”
Mʼkamwa mwake mwadzaza matemberero, mabodza ndi zoopseza;
    zovutitsa ndi zoyipa zili pansi pa lilime lake.
Iye amabisalira anthu pafupi ndi midzi,
    kuchokera pobisalapo amapha anthu osalakwa,
    amayangʼanayangʼana mwachinsinsi anthu oti awawononge.
Amabisalira anthu ngati mkango pa zitsamba.
    Amabisalira kuti agwire anthu opanda mphamvu;
    amagwira anthu opanda mphamvu ndi kuwakokera mu ukonde wake.
10 Anthuwo amawapondaponda ndipo amakomoka;
    amakhala pansi pa mphamvu zake.
11 Iye amati mu mtima mwake, “Mulungu wayiwala,
    wabisa nkhope yake ndipo sakuonanso.”

12 Dzukani Yehova! Onetsani dzanja lanu Inu Mulungu.
    Musayiwale anthu opanda mphamvu.
13 Nʼchifukwa chiyani munthu woyipa amachitira chipongwe Mulungu?
    Chifukwa chiyani amati mu mtima mwake,
    “Iye sandiyimba mlandu?”
14 Komatu Inu Mulungu, mumazindikira mavuto ndi zosautsa,
    mumaganizira zochitapo kanthu.
Wovutikayo amadzipereka yekha kwa Inu pakuti
    Inu ndi mthandizi wa ana amasiye.
15 Thyolani dzanja la woyipitsitsa ndi la munthu woyipa;
    muzengeni mlandu chifukwa cha zoyipa zake
    zimene sizikanadziwika.

16 Yehova ndi Mfumu kwamuyaya;
    mitundu ya anthu idzawonongeka kuchoka mʼdziko lake.
17 Mumamva Inu Yehova, zokhumba za osautsidwa;
    mumawalimbikitsa ndipo mumamva kulira kwawo.
18 Kuteteza ana amasiye ndi oponderezedwa,
    ndi cholinga chakuti munthu amene ali wa dziko lapansi asaopsenso.