New Living Translation

Proverbs 1

The Purpose of Proverbs

1These are the proverbs of Solomon, David’s son, king of Israel.

Their purpose is to teach people wisdom and discipline,
    to help them understand the insights of the wise.
Their purpose is to teach people to live disciplined and successful lives,
    to help them do what is right, just, and fair.
These proverbs will give insight to the simple,
    knowledge and discernment to the young.

Let the wise listen to these proverbs and become even wiser.
    Let those with understanding receive guidance
by exploring the meaning in these proverbs and parables,
    the words of the wise and their riddles.

Fear of the Lord is the foundation of true knowledge,
    but fools despise wisdom and discipline.

A Father’s Exhortation: Acquire Wisdom

My child,[a] listen when your father corrects you.
    Don’t neglect your mother’s instruction.
What you learn from them will crown you with grace
    and be a chain of honor around your neck.

10 My child, if sinners entice you,
    turn your back on them!
11 They may say, “Come and join us.
    Let’s hide and kill someone!
    Just for fun, let’s ambush the innocent!
12 Let’s swallow them alive, like the grave[b];
    let’s swallow them whole, like those who go down to the pit of death.
13 Think of the great things we’ll get!
    We’ll fill our houses with all the stuff we take.
14 Come, throw in your lot with us;
    we’ll all share the loot.”

15 My child, don’t go along with them!
    Stay far away from their paths.
16 They rush to commit evil deeds.
    They hurry to commit murder.
17 If a bird sees a trap being set,
    it knows to stay away.
18 But these people set an ambush for themselves;
    they are trying to get themselves killed.
19 Such is the fate of all who are greedy for money;
    it robs them of life.

Wisdom Shouts in the Streets

20 Wisdom shouts in the streets.
    She cries out in the public square.
21 She calls to the crowds along the main street,
    to those gathered in front of the city gate:
22 “How long, you simpletons,
    will you insist on being simpleminded?
How long will you mockers relish your mocking?
    How long will you fools hate knowledge?
23 Come and listen to my counsel.
I’ll share my heart with you
    and make you wise.

24 “I called you so often, but you wouldn’t come.
    I reached out to you, but you paid no attention.
25 You ignored my advice
    and rejected the correction I offered.
26 So I will laugh when you are in trouble!
    I will mock you when disaster overtakes you—
27 when calamity overtakes you like a storm,
    when disaster engulfs you like a cyclone,
    and anguish and distress overwhelm you.

28 “When they cry for help, I will not answer.
    Though they anxiously search for me, they will not find me.
29 For they hated knowledge
    and chose not to fear the Lord.
30 They rejected my advice
    and paid no attention when I corrected them.
31 Therefore, they must eat the bitter fruit of living their own way,
    choking on their own schemes.
32 For simpletons turn away from me—to death.
    Fools are destroyed by their own complacency.
33 But all who listen to me will live in peace,
    untroubled by fear of harm.”

Notas al pie

  1. 1:8 Hebrew My son; also in 1:10, 15.
  2. 1:12 Hebrew like Sheol.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Miyambo 1

Mawu Oyamba: Cholinga ndi Mutu

1Iyi ndi miyambi ya Solomoni mwana wa Davide, mfumu ya Israeli:

Ndi yothandiza kuti munthu adziwe nzeru ndi malangizo;
    kuti amvetse mawu a matanthauzo ozama;
kuti alandire malangizo othandiza kuti achite zinthu mwanzeru,
    akhale wangwiro, wachilungamo ndiponso wosakondera.
Ndi yothandiza munthu wamba kuti aphunzire nzeru za kuchenjera,
    achinyamata kudziwa zinthu bwino ndi kulingalira.
Munthu wanzeru amvetse bwino miyamboyi kuti awonjezere kuphunzira kwake,
    ndi munthu womvetsa zinthu bwino apatepo luso,
kuti azimvetsa miyambi ndi mafanizo,
    mawu a anthu anzeru ndi mikuluwiko.

Kuopa Yehova ndiye chiyambi cha nzeru.
    Zitsiru zimanyoza nzeru ndi malangizo.

Malangizo kuti Asunge Nzeru

Malangizo kwa Achinyamata

Mwana wanga, mvera malangizo a abambo ako
    ndipo usakane mawu okuwongolera a amayi ako.
Ali ngati sangamutu yokongola ya maluwa pamutu pako
    ndiponso ali ngati mkanda mʼkhosi mwako.

10 Mwana wanga, ngati anthu oyipa afuna kukukopa
    usamawamvere.
11 Akadzati, “Tiye kuno;
    tikabisale kuti tiphe anthu,
    tikabisalire anthu osalakwa;
12 tiwameze amoyo ngati manda,
    ndi athunthu ngati anthu otsikira mʼdzenje.
13 Motero tidzapeza zinthu zosiyanasiyana zamtengowapatali
    ndi kudzaza nyumba zathu ndi zolanda;
14 Bwera, chita nafe maere,
    ndipo tidzagawana chuma chathu tonse.”
15 Mwana wanga, usayende nawo pamodzi,
    usatsagane nawo mʼnjira zawozo.
16 Iwowatu amangofuna zoyipa zokhazokha,
    amathamangira kukhetsa magazi.
17 Nʼkopanda phindu kutchera msampha
    mbalame zikuona!
18 Koma anthu amenewa amangobisalira miyoyo yawo yomwe;
    amangodzitchera okha msampha!
19 Awa ndiwo mathero a anthu opeza chuma mwankhanza;
    chumacho chimapha mwiniwake.

Chenjezo Pomwe Tikana Nzeru

20 Nzeru ikufuwula mu msewu,
    ikuyankhula mokweza mawu mʼmisika;
21 ikufuwula pa mphambano ya misewu,
    ikuyankhula pa zipata za mzinda kuti,

22 “Kodi inu anthu osachangamukanu, mudzakondwera ndi kusachangamuka mpaka liti?
    Nanga anthu onyogodola adzakondabe kunyogodola mpaka liti?
    Kapena opusa adzadana ndi nzeru mpaka liti?
23 Tamverani mawu anga a chidzudzulo.
    Ine ndikukuwuzani maganizo anga
    ndi kukudziwitsani mawu anga.
24 Popeza ndinakuyitanani koma inu munakana kumvera.
    Ndinayesa kukuthandizani koma panalibe amene anasamala.
25 Uphungu wanga munawunyoza.
    Kudzudzula kwanga simunakusamale.
26 Ndiye inenso ndidzakusekani mukadzakhala mʼmavuto;
    ndidzakunyogodolani chikadzakugwerani chimene mumachiopacho.
27 Chiwonongeko chikadzakugwerani ngati namondwe,
    tsoka likadzakufikirani ngati kamvuluvulu,
    mavuto ndi masautso akadzakugwerani.

28 “Tsono mudzandiyitana koma sindidzayankha;
    mudzandifunafuna, koma simudzandipeza.
29 Popeza iwo anadana ndi chidziwitso
    ndipo sanasankhe kuopa Yehova,
30 popeza iwo sanasamale malangizo anga
    ndipo ananyoza chidzudzulo changa.
31 Tsono adzadya zipatso zoyenera mayendedwe awo
    ndi kukhuta ndi ntchito zimene anachita kwa ena.
32 Pakuti anthu osachangamuka amaphedwa chifukwa cha kusochera kwawo,
    ndipo zitsiru zimadziwononga zokha chifukwa cha mphwayi zawo.
33 Koma aliyense wondimvera adzakhala mwa bata;
    adzakhala mosatekeseka posaopa chilichonse.”