New Living Translation

Nehemiah 1

1These are the memoirs of Nehemiah son of Hacaliah.

Nehemiah’s Concern for Jerusalem

In late autumn, in the month of Kislev, in the twentieth year of King Artaxerxes’ reign,[a] I was at the fortress of Susa. Hanani, one of my brothers, came to visit me with some other men who had just arrived from Judah. I asked them about the Jews who had returned there from captivity and about how things were going in Jerusalem.

They said to me, “Things are not going well for those who returned to the province of Judah. They are in great trouble and disgrace. The wall of Jerusalem has been torn down, and the gates have been destroyed by fire.”

When I heard this, I sat down and wept. In fact, for days I mourned, fasted, and prayed to the God of heaven. Then I said,

“O Lord, God of heaven, the great and awesome God who keeps his covenant of unfailing love with those who love him and obey his commands, listen to my prayer! Look down and see me praying night and day for your people Israel. I confess that we have sinned against you. Yes, even my own family and I have sinned! We have sinned terribly by not obeying the commands, decrees, and regulations that you gave us through your servant Moses.

“Please remember what you told your servant Moses: ‘If you are unfaithful to me, I will scatter you among the nations. But if you return to me and obey my commands and live by them, then even if you are exiled to the ends of the earth,[b] I will bring you back to the place I have chosen for my name to be honored.’

10 “The people you rescued by your great power and strong hand are your servants. 11 O Lord, please hear my prayer! Listen to the prayers of those of us who delight in honoring you. Please grant me success today by making the king favorable to me.[c] Put it into his heart to be kind to me.”

In those days I was the king’s cup-bearer.

Notas al pie

  1. 1:1 Hebrew In the month of Kislev of the twentieth year. A number of dates in the book of Nehemiah can be cross-checked with dates in surviving Persian records and related accurately to our modern calendar. This month of the ancient Hebrew lunar calendar occurred within the months of November and December 446 B.c. The twentieth year probably refers to the reign of King Artaxerxes I; compare 2:1; 5:14.
  2. 1:9 Hebrew of the heavens.
  3. 1:11 Hebrew today in the sight of this man.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Nehemiya 1

Pemphero la Nehemiya

1Awa ndi mawu a Nehemiya mwana wa Hakaliya:

Pa mwezi wa Kisilevi, chaka cha makumi awiri, pamene ndinali mu mzinda wa Susa, Hanani mmodzi mwa abale anga, anabwera ndi anthu ena kuchokera ku Yuda, ndipo ine ndinawafunsa za Ayuda otsala amene sanatengedwe ukapolo, ndiponso za mzinda wa Yerusalemu.

Anandiyankha kuti, “Amene sanatengedwe ukapolo aja ali pa mavuto aakulu ndipo ali ndi manyazi. Khoma la Yerusalemu ndilogamukagamuka ndipo zipata zake zinatenthedwa ndi moto.”

Nditamva zimenezi, ndinakhala pansi ndi kuyamba kulira. Ndinalira kwa masiku angapo. Ndinkasala zakudya ndi kumapemphera pamaso pa Mulungu Wakumwamba. Ndinkati:

“Inu Yehova, Mulungu wakumwamba, Mulungu wamkulu ndi woopsa. Mumasunga pangano ndi kuonetsa chikondi chosasinthika kwa onse amene amakukondani ndi kumvera malamulo anu. Tcherani khutu lanu ndi kutsekula maso anu kuti mumve pemphero la mtumiki wanune limene ndikupemphera usana ndi usiku pamaso panu kupempherera Aisraeli, atumiki anu. Ndikuvomereza machimo a Aisraeli amene tinakuchimwirani. Ndithu, ine ndi banja la makolo anga tinakuchimwirani. Ife tinakuchitirani zoyipa zambiri. Sitinamvere mawu anu, malamulo ndi malangizo anu amene munapereka kwa mtumiki wanu Mose.

“Kumbukirani mawu amene munawuza mtumiki wanu Mose akuti, ‘Ngati mukhala osakhulupirika, ndidzakubalalitsani pakati pa mitundu ina. Koma mukabwerera kwa Ine, mukamvera malamulo anga ndi kuwatsatadi, ndiye kuti ngakhale anthu anu atabalalika kutali chotani, Ine ndidzawasonkhanitsa kuchokera kumeneko ndi kubwera nawo ku malo amene ndinasankha kuti azidzayitanira dzina langa.’

10 “Iwo ndi atumiki anu ndi anthu anu, amene munawawombola ndi mphamvu yanu yayikulu ndi dzanja lanu lamphamvu. 11 Inu Ambuye tcherani khutu lanu kuti mumve pemphero la mtumiki wanune ndiponso pemphero la atumiki anu amene amakondwera kuchitira ulemu dzina lanu. Lolani kuti mtumiki wanune zinthu zindiyendere bwino lero ndi kuti mfumu indichitire chifundo.”

Nthawi imeneyi nʼkuti ndili woperekera zakumwa kwa mfumu.