New Living Translation

Nahum 1

1This message concerning Nineveh came as a vision to Nahum, who lived in Elkosh.

The Lord’s Anger against Nineveh

The Lord is a jealous God,
    filled with vengeance and rage.
He takes revenge on all who oppose him
    and continues to rage against his enemies!
The Lord is slow to get angry, but his power is great,
    and he never lets the guilty go unpunished.
He displays his power in the whirlwind and the storm.
    The billowing clouds are the dust beneath his feet.
At his command the oceans dry up,
    and the rivers disappear.
The lush pastures of Bashan and Carmel fade,
    and the green forests of Lebanon wither.
In his presence the mountains quake,
    and the hills melt away;
the earth trembles,
    and its people are destroyed.
Who can stand before his fierce anger?
    Who can survive his burning fury?
His rage blazes forth like fire,
    and the mountains crumble to dust in his presence.

The Lord is good,
    a strong refuge when trouble comes.
    He is close to those who trust in him.
But he will sweep away his enemies[a]
    in an overwhelming flood.
He will pursue his foes
    into the darkness of night.

Why are you scheming against the Lord?
    He will destroy you with one blow;
    he won’t need to strike twice!
10 His enemies, tangled like thornbushes
    and staggering like drunks,
    will be burned up like dry stubble in a field.
11 Who is this wicked counselor of yours
    who plots evil against the Lord?

12 This is what the Lord says:
“Though the Assyrians have many allies,
    they will be destroyed and disappear.
O my people, I have punished you before,
    but I will not punish you again.
13 Now I will break the yoke of bondage from your neck
    and tear off the chains of Assyrian oppression.”

14 And this is what the Lord says concerning the Assyrians in Nineveh:
“You will have no more children to carry on your name.
    I will destroy all the idols in the temples of your gods.
I am preparing a grave for you
    because you are despicable!”

15 [b]Look! A messenger is coming over the mountains with good news!
    He is bringing a message of peace.
Celebrate your festivals, O people of Judah,
    and fulfill all your vows,
for your wicked enemies will never invade your land again.
    They will be completely destroyed!

Notas al pie

  1. 1:8 As in Greek version; Hebrew reads sweep away her place.
  2. 1:15 Verse 1:15 is numbered 2:1 in Hebrew text.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Nahumu 1

1Uthenga wonena za Ninive. Buku la masomphenya a Nahumu wa ku Elikosi.

Mkwiyo wa Yehova pa Ninive

Yehova ndi Mulungu wansanje
ndiponso wobwezera;
    Yehova amabwezera ndipo ndi waukali.
Yehova amabwezera adani ake
    ndipo ukali wake umakhala nthawi zonse pa adani akewo.
Yehova sakwiya msanga koma ndi wa mphamvu yayikulu;
    ndipo sadzalola kuti munthu
    wolakwa asalangidwe.
Iye amayenda mʼkamvuluvulu ndi mʼnamondwe,
    ndipo mitambo ndi fumbi la ku mapazi ake.
Amalamulira nyanja ndipo imawuma;
amawumitsa mitsinje yonse.
Zomera za ku Basani ndi Karimeli zimawuma
    ndipo maluwa a ku Lebanoni amafota.
Mapiri amagwedera pamaso pake
ndipo zitunda zimasungunuka.
Dziko lapansi limanjenjemera pamaso pake,
    dziko lonse ndi zonse zokhala mʼmenemo.
Ndani angathe kuyima pamaso pake Iye akalusa?
    Ndani angapirire mkwiyo wake woopsa?
Ukali wake ukuyaka ngati moto;
    matanthwe akunyeka pamaso pake.

Yehova ndi wabwino,
    ndiye kothawirako nthawi ya masautso.
Amasamalira amene amamudalira,
koma ndi madzi achigumula choopsa
Iye adzawononga adani ake (Ninive);
    adzapirikitsira adani ake ku malo a mdima.

Chiwembu chilichonse chimene akukonzekera kumuchitira Yehova
    adzachiwononga kotheratu;
    msautso sudzabweranso kachiwiri.
10 Iwo adzakodwa mu ziyangoyango za minga
    ndipo adzaledzera ndi vinyo wawo;
    adzatenthedwa ngati ziputu zowuma.
11 Kwa iwe, Ninive, kunachokera munthu wa cholinga choyipa,
    wofuna kuchitira Yehova chiwembu,
    amene amapereka uphungu woyipa.
12 Yehova akuti,
“Ngakhale Asiriyawo ali ndi abwenzi,
    kaya iwowo ndi ambiri,
    koma adzawonongedwa ndi kutheratu.
Ngakhale ndinakuzunza iwe Yuda,
    sindidzakuzunzanso.
13 Tsopano ndidzathyola goli lake pa khosi lako
    ndipo ndidzadula maunyolo ako.”

14 Yehova walamulira za iwe, Ninive kuti,
    “Sudzakhala ndi zidzukulu
    zimene zidzadziwike ndi dzina lako.
Ndidzawononga zifanizo zosema ndi mafano owumba
    amene ali mʼnyumba ya milungu yako.
Ine ndidzakukumbira manda
    chifukwa ndiwe woyipitsitsa.”
15 Taonani, pa phiripo,
    mapazi a munthu amene akubweretsa nkhani yabwino,
    amene akulengeza za mtendere!
Inu anthu a ku Yuda, chitani madyerero anu
    ndipo kwaniritsani malumbiro anu.
Anthu oyipa sadzakuthiraninso nkhondo;
    iwo adzawonongedwa kotheratu.