New Living Translation

Matthew 1

The Ancestors of Jesus the Messiah

1This is a record of the ancestors of Jesus the Messiah, a descendant of David and of Abraham[a]:

Abraham was the father of Isaac.
Isaac was the father of Jacob.
Jacob was the father of Judah and his brothers.
Judah was the father of Perez and Zerah (whose mother was Tamar).
Perez was the father of Hezron.
Hezron was the father of Ram.[b]
Ram was the father of Amminadab.
Amminadab was the father of Nahshon.
Nahshon was the father of Salmon.
Salmon was the father of Boaz (whose mother was Rahab).
Boaz was the father of Obed (whose mother was Ruth).
Obed was the father of Jesse.
Jesse was the father of King David.
David was the father of Solomon (whose mother was Bathsheba, the widow of Uriah).
Solomon was the father of Rehoboam.
Rehoboam was the father of Abijah.
Abijah was the father of Asa.[c]
Asa was the father of Jehoshaphat.
Jehoshaphat was the father of Jehoram.[d]
Jehoram was the father[e] of Uzziah.
Uzziah was the father of Jotham.
Jotham was the father of Ahaz.
Ahaz was the father of Hezekiah.
10 Hezekiah was the father of Manasseh.
Manasseh was the father of Amon.[f]
Amon was the father of Josiah.
11 Josiah was the father of Jehoiachin[g] and his brothers (born at the time of the exile to Babylon).
12 After the Babylonian exile:
Jehoiachin was the father of Shealtiel.
Shealtiel was the father of Zerubbabel.
13 Zerubbabel was the father of Abiud.
Abiud was the father of Eliakim.
Eliakim was the father of Azor.
14 Azor was the father of Zadok.
Zadok was the father of Akim.
Akim was the father of Eliud.
15 Eliud was the father of Eleazar.
Eleazar was the father of Matthan.
Matthan was the father of Jacob.
16 Jacob was the father of Joseph, the husband of Mary.
Mary gave birth to Jesus, who is called the Messiah.

17 All those listed above include fourteen generations from Abraham to David, fourteen from David to the Babylonian exile, and fourteen from the Babylonian exile to the Messiah.

The Birth of Jesus the Messiah

18 This is how Jesus the Messiah was born. His mother, Mary, was engaged to be married to Joseph. But before the marriage took place, while she was still a virgin, she became pregnant through the power of the Holy Spirit. 19 Joseph, to whom she was engaged, was a righteous man and did not want to disgrace her publicly, so he decided to break the engagement[h] quietly.

20 As he considered this, an angel of the Lord appeared to him in a dream. “Joseph, son of David,” the angel said, “do not be afraid to take Mary as your wife. For the child within her was conceived by the Holy Spirit. 21 And she will have a son, and you are to name him Jesus,[i] for he will save his people from their sins.”

22 All of this occurred to fulfill the Lord’s message through his prophet:

23 “Look! The virgin will conceive a child!
    She will give birth to a son,
and they will call him Immanuel,[j]
    which means ‘God is with us.’”

24 When Joseph woke up, he did as the angel of the Lord commanded and took Mary as his wife. 25 But he did not have sexual relations with her until her son was born. And Joseph named him Jesus.

Notas al pie

  1. 1:1 Greek Jesus the Messiah, Son of David and son of Abraham.
  2. 1:3 Greek Aram, a variant spelling of Ram; also in 1:4. See 1 Chr 2:9-10.
  3. 1:7 Greek Asaph, a variant spelling of Asa; also in 1:8. See 1 Chr 3:10.
  4. 1:8a Greek Joram, a variant spelling of Jehoram; also in 1:8b. See 1 Kgs 22:50 and note at 1 Chr 3:11.
  5. 1:8b Or ancestor; also in 1:11.
  6. 1:10 Greek Amos, a variant spelling of Amon; also in 1:10b. See 1 Chr 3:14.
  7. 1:11 Greek Jeconiah, a variant spelling of Jehoiachin; also in 1:12. See 2 Kgs 24:6 and note at 1 Chr 3:16.
  8. 1:19 Greek to divorce her.
  9. 1:21 Jesus means “The Lord saves.”
  10. 1:23 Isa 7:14; 8:8, 10 (Greek version).

Bíbélì Mímọ́ Yorùbá Òde Òn

Matiu 1

Àkọsílẹ̀ ìwé ìran Jesu Kristi

1Ìwé ìran Jesu Kristi, ẹni tí í ṣe ọmọ Dafidi, ọmọ Abrahamu:

Abrahamu ni baba Isaaki;

Isaaki ni baba Jakọbu;

Jakọbu ni baba Juda àti àwọn arákùnrin rẹ̀,

Juda ni baba Peresi àti Sera,

Tamari sì ni ìyá rẹ̀,

Peresi ni baba Hesroni:

Hesroni ni baba Ramu;

Ramu ni baba Amminadabu;

Amminadabu ni baba Nahiṣoni;

Nahiṣoni ni baba Salmoni;

Salmoni ni baba Boasi, Rahabu sí ni ìyá rẹ̀;

Boasi ni baba Obedi, Rutu sí ni ìyá rẹ̀;

Obedi sì ni baba Jese;

Jese ni baba Dafidi ọba.

Dafidi ni baba Solomoni, ẹni tí ìyá rẹ̀ jẹ́ aya Uriah tẹ́lẹ̀ rí.

Solomoni ni baba Rehoboamu,

Rehoboamu ni baba Abijah,

Abijah ni baba Asa,

Asa ni baba Jehoṣafati;

Jehoṣafati ni baba Jehoramu;

Jehoramu ni baba Ussiah;

Ussiah ni baba Jotamu;

Jotamu ni baba Ahaṣi;

Ahaṣi ni baba Hesekiah;

10 Hesekiah ni baba Manase;

Manase ni baba Amoni;

Amoni ni baba Josiah;

11 Josiah sì ni baba Jekoniah àti àwọn arákùnrin rẹ̀ ní àkókò ìkólọ sí Babeli.

12 Lẹ́yìn ìkólọ sí Babeli:

Jekoniah ni baba Ṣealitieli;

Ṣealitieli ni baba Serubbabeli;

13 Serubbabeli ni baba Abihudi;

Abihudi ni baba Eliakimu;

Eliakimu ni baba Asori;

14 Asori ni baba Sadoku;

Sadoku ni baba Akimu;

Akimu ni baba Elihudi;

15 Elihudi ni baba Eleasari;

Eleasari ni baba Mattani;

Mattani ni baba Jakọbu;

16 Jakọbu ni baba Josẹfu, ẹni tí ń ṣe ọkọ Maria, ìyá Jesu, ẹni tí í ṣe Kristi.

17 Bẹ́ẹ̀ ni gbogbo wọ́n jẹ́ ìran mẹ́rìnlá láti orí Abrahamu dé orí Dafidi, ìran mẹ́rìnlá á láti orí Dafidi títí dé ìkólọ sí Babeli, àti ìran mẹ́rìnlá láti ìkólọ títí dé orí Kristi.

Ìtàn ibí Jesu Kristi

18 Bí a ṣe bí Jesu Kristi nìyìí: Ní àkókò ti àdéhùn ìgbéyàwó ti parí láàrín Maria ìyá rẹ̀ àti Josẹfu, ṣùgbọ́n kí wọn tó pàdé, a rí i ó lóyún láti ọwọ́ Ẹ̀mí Mímọ́. 19 Nítorí Josẹfu ọkọ rẹ̀ tí í ṣe olóòtítọ́ ènìyàn kò fẹ́ dójútì í ní gbangba, ó ní èrò láti kọ̀ ọ́ sílẹ̀ ní ìkọ̀kọ̀.

20 Ṣùgbọ́n nígbà tí ó ro èrò yìí tán, angẹli Olúwa yọ sí i ní ojú àlá, ó wí pé, “Josẹfu, ọmọ Dafidi, má fòyà láti fi Maria ṣe aya rẹ, nítorí oyún tí ó wà nínú rẹ̀ láti ọwọ́ Ẹ̀mí Mímọ́ ni. 21 Òun yóò sì bí ọmọkùnrin, ìwọ yóò sì pe orúkọ rẹ̀ ní Jesu, nítorí òun ni yóò gba àwọn ènìyàn rẹ̀ là kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ wọn.”

22 Gbogbo nǹkan wọ̀nyí sì ṣẹ láti mú ọ̀rọ̀ Olúwa ṣẹ èyí tí a sọ láti ẹnu wòlíì rẹ̀ wá pé: 23 “Wúńdíá kan yóò lóyún, yóò sì bí ọmọkùnrin kan, yóò sì pe orúkọ rẹ̀ ní Emmanueli,” èyí tí ó túmọ̀ sí, “Ọlọ́run wà pẹ̀lú wa.”

24 Nígbà tí Josẹfu jí lójú oorun rẹ̀, òun ṣe gẹ́gẹ́ bí angẹli Olúwa ti pàṣẹ fún un. Ó mú Maria wá sílé rẹ̀ ní aya. 25 Ṣùgbọ́n òun kò mọ̀ ọ́n títí tí ó fi bí ọmọkùnrin, òun sì sọ orúkọ rẹ̀ ní Jesu.