New Living Translation

Jeremiah 1

1These are the words of Jeremiah son of Hilkiah, one of the priests from the town of Anathoth in the land of Benjamin. The Lord first gave messages to Jeremiah during the thirteenth year of the reign of Josiah son of Amon, king of Judah.[a] The Lord’s messages continued throughout the reign of King Jehoiakim, Josiah’s son, until the eleventh year of the reign of King Zedekiah, another of Josiah’s sons. In August[b] of that eleventh year the people of Jerusalem were taken away as captives.

Jeremiah’s Call and First Visions

The Lord gave me this message:

“I knew you before I formed you in your mother’s womb.
    Before you were born I set you apart
    and appointed you as my prophet to the nations.”

“O Sovereign Lord,” I said, “I can’t speak for you! I’m too young!”

The Lord replied, “Don’t say, ‘I’m too young,’ for you must go wherever I send you and say whatever I tell you. And don’t be afraid of the people, for I will be with you and will protect you. I, the Lord, have spoken!” Then the Lord reached out and touched my mouth and said,

“Look, I have put my words in your mouth!
10 Today I appoint you to stand up
    against nations and kingdoms.
Some you must uproot and tear down,
    destroy and overthrow.
Others you must build up
    and plant.”

11 Then the Lord said to me, “Look, Jeremiah! What do you see?”

And I replied, “I see a branch from an almond tree.”

12 And the Lord said, “That’s right, and it means that I am watching,[c] and I will certainly carry out all my plans.”

13 Then the Lord spoke to me again and asked, “What do you see now?”

And I replied, “I see a pot of boiling water, spilling from the north.”

14 “Yes,” the Lord said, “for terror from the north will boil out on the people of this land. 15 Listen! I am calling the armies of the kingdoms of the north to come to Jerusalem. I, the Lord, have spoken!

“They will set their thrones
    at the gates of the city.
They will attack its walls
    and all the other towns of Judah.
16 I will pronounce judgment
    on my people for all their evil—
for deserting me and burning incense to other gods.
    Yes, they worship idols made with their own hands!

17 “Get up and prepare for action.
    Go out and tell them everything I tell you to say.
Do not be afraid of them,
    or I will make you look foolish in front of them.
18 For see, today I have made you strong
    like a fortified city that cannot be captured,
    like an iron pillar or a bronze wall.
You will stand against the whole land—
    the kings, officials, priests, and people of Judah.
19 They will fight you, but they will fail.
    For I am with you, and I will take care of you.
    I, the Lord, have spoken!”

Notas al pie

  1. 1:2 The thirteenth year of Josiah’s reign was 627 B.c.
  2. 1:3 Hebrew In the fifth month, of the ancient Hebrew lunar calendar. A number of events in Jeremiah can be cross-checked with dates in surviving Babylonian records and related accurately to our modern calendar. The fifth month in the eleventh year of Zedekiah’s reign occurred within the months of August and September 586 B.c. Also see 52:12 and the note there.
  3. 1:12 The Hebrew word for “watching” (shoqed) sounds like the word for “almond tree” (shaqed).

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Yeremiya 1

1Mawu a Yeremiya mwana wa Hilikiya, mmodzi mwa ansembe a ku Anatoti, mʼdziko la Benjamini. Mawuwa Yehova anayankhula naye mʼchaka cha 13 cha ulamuliro wa Yosiya mwana wa Amoni mfumu ya Yuda. Yehova anayankhulanso naye pa nthawi yonse ya ulamuliro wa Yehoyakimu mwana wa Yosiya mfumu ya Yuda, mpaka mwezi wachisanu wa chaka cha 11 cha ufumu wa Zedekiya mwana wa Yosiya mfumu ya Yuda, pamene anthu a ku Yerusalemu anapita ku ukapolo.

Kuyitanidwa kwa Yeremiya

Yehova anayankhula nane kuti,

“Ndisanakuwumbe mʼmimba mwa amayi ako ndinali nditakudziwa kale,
    iwe usanabadwe ndinali nditakupatula kale;
    ndinakuyika kuti ukhale mneneri kwa anthu a mitundu yonse.”

Ine ndinati, “Haa! Ambuye Yehova, ine sinditha kuyankhula; popeza ndikanali wamngʼono.”

Koma Yehova anandiwuza kuti, “Usanene kuti, ‘Ndikanali wamngʼono’ popeza udzapita kwa munthu aliyense kumene ndidzakutuma ndi kunena chilichonse chimene ndidzakulamulira. Usawaope, pakuti Ine ndili nawe, ndipo ndidzakupulumutsa,” akutero Yehova.

Pamenepo Yehova anatambalitsa dzanja lake nakhudza pakamwa panga, nandiwuza kuti, “Taona, tsopano ndayika mawu anga mʼkamwa mwako. 10 Lero ndakusankha kuti ukhale ndi ulamuliro pa mitundu ya anthu ndi pa maufumu awo kuti uzule ndi kugwetsa, uwononge ndi kugumula, kuti uwamange ndi kudzala.”

11 Yehova anandifunsa kuti, “Yeremiya, kodi ukuona chiyani?”

Ine ndinayankha kuti, “Ndikuona nthambi ya mtengo wa mtowo.”

12 Yehova anandiwuza kuti, “Waona bwino, chifukwa Ine ndikuonetsetsa kuti mawu angawa akwaniritsidwe.”

13 Yehova anandifunsanso kachiwiri kuti, “Kodi ukuona chiyani?”

Ine ndinayankha kuti, “Ndikuona mʼphika wa madzi owira, ndipo wagudukira kuno kummwera.”

14 Yehova anandiwuza kuti, “Mavuto a anthu onse okhala mʼdziko lino adzachokera kumpoto. 15 Ine ndikuyitana anthu onse a ku maufumu a kumpoto,” akutero Yehova.

“Mafumu awo adzabwera ndipo aliyense adzakhazika mpando wake waufumu
    polowera pa zipata za Yerusalemu;
iwo adzabwera ndi kuzungulira makoma ake
    ndiponso midzi yonse ya dziko la Yuda.
16 Ndidzatulutsa mlandu wanga ndi iwo
    chifukwa cha zoyipa zimene anachita pondisiya Ine.
Iwo anakafukiza lubani kwa milungu ina,
    ndi kupembedza zimene anapanga ndi manja awo.

17 “Koma iwe Yeremiya konzeka! Nyamuka ndipo ukawawuze zonse zimene ndakulamulira. Usachite nawo mantha, kuopa kuti Ine ndingakuchititse mantha iwo akuona. 18 Taona, lero ndakupanga kukhala ngati mzinda wotetezedwa, ngati mzati wachitsulo ndiponso ngati makoma a mkuwa kuti usaopsedwe ndi munthu aliyense wa mʼdzikomo; kaya ndi mafumu a Yuda, akuluakulu ake, ansembe ake, kapena munthu wamba wa mʼdzikomo. 19 Iwo adzalimbana nawe koma sadzakugonjetsa, popeza Ine ndili nawe ndipo ndidzakupulumutsa,” akutero Yehova.