New Living Translation

Isaiah 28

A Message about Samaria

1What sorrow awaits the proud city of Samaria—
    the glorious crown of the drunks of Israel.[a]
It sits at the head of a fertile valley,
    but its glorious beauty will fade like a flower.
It is the pride of a people
    brought down by wine.
For the Lord will send a mighty army against it.
    Like a mighty hailstorm and a torrential rain,
they will burst upon it like a surging flood
    and smash it to the ground.
The proud city of Samaria—
    the glorious crown of the drunks of Israel[b]
    will be trampled beneath its enemies’ feet.
It sits at the head of a fertile valley,
    but its glorious beauty will fade like a flower.
Whoever sees it will snatch it up,
    as an early fig is quickly picked and eaten.

Then at last the Lord of Heaven’s Armies
    will himself be Israel’s glorious crown.
He will be the pride and joy
    of the remnant of his people.
He will give a longing for justice
    to their judges.
He will give great courage
    to their warriors who stand at the gates.

Now, however, Israel is led by drunks
    who reel with wine and stagger with alcohol.
The priests and prophets stagger with alcohol
    and lose themselves in wine.
They reel when they see visions
    and stagger as they render decisions.
Their tables are covered with vomit;
    filth is everywhere.
“Who does the Lord think we are?” they ask.
    “Why does he speak to us like this?
Are we little children,
    just recently weaned?
10 He tells us everything over and over—
one line at a time,
    one line at a time,
a little here,
    and a little there!”

11 So now God will have to speak to his people
    through foreign oppressors who speak a strange language!
12 God has told his people,
“Here is a place of rest;
    let the weary rest here.
This is a place of quiet rest.”
    But they would not listen.
13 So the Lord will spell out his message for them again,
one line at a time,
    one line at a time,
a little here,
    and a little there,
so that they will stumble and fall.
    They will be injured, trapped, and captured.

14 Therefore, listen to this message from the Lord,
    you scoffing rulers in Jerusalem.
15 You boast, “We have struck a bargain to cheat death
    and have made a deal to dodge the grave.[c]
The coming destruction can never touch us,
    for we have built a strong refuge made of lies and deception.”

16 Therefore, this is what the Sovereign Lord says:
“Look! I am placing a foundation stone in Jerusalem,[d]
    a firm and tested stone.
It is a precious cornerstone that is safe to build on.
    Whoever believes need never be shaken.[e]
17 I will test you with the measuring line of justice
    and the plumb line of righteousness.
Since your refuge is made of lies,
    a hailstorm will knock it down.
Since it is made of deception,
    a flood will sweep it away.
18 I will cancel the bargain you made to cheat death,
    and I will overturn your deal to dodge the grave.
When the terrible enemy sweeps through,
    you will be trampled into the ground.
19 Again and again that flood will come,
    morning after morning,
day and night,
    until you are carried away.”

This message will bring terror to your people.
20 The bed you have made is too short to lie on.
    The blankets are too narrow to cover you.
21 The Lord will come as he did against the Philistines at Mount Perazim
    and against the Amorites at Gibeon.
He will come to do a strange thing;
    he will come to do an unusual deed:
22 For the Lord, the Lord of Heaven’s Armies,
    has plainly said that he is determined to crush the whole land.
So scoff no more,
    or your punishment will be even greater.

23 Listen to me;
    listen, and pay close attention.
24 Does a farmer always plow and never sow?
    Is he forever cultivating the soil and never planting?
25 Does he not finally plant his seeds—
    black cumin, cumin, wheat, barley, and emmer wheat—
each in its proper way,
    and each in its proper place?
26 The farmer knows just what to do,
    for God has given him understanding.
27 A heavy sledge is never used to thresh black cumin;
    rather, it is beaten with a light stick.
A threshing wheel is never rolled on cumin;
    instead, it is beaten lightly with a flail.
28 Grain for bread is easily crushed,
    so he doesn’t keep on pounding it.
He threshes it under the wheels of a cart,
    but he doesn’t pulverize it.
29 The Lord of Heaven’s Armies is a wonderful teacher,
    and he gives the farmer great wisdom.

Notas al pie

  1. 28:1 Hebrew What sorrow awaits the crowning glory of the drunks of Ephraim, referring to Samaria, capital of the northern kingdom of Israel.
  2. 28:3 Hebrew The crowning glory of the drunks of Ephraim; see note on 28:1.
  3. 28:15 Hebrew Sheol; also in 28:18.
  4. 28:16a Hebrew in Zion.
  5. 28:16b Greek version reads Look! I am placing a stone in the foundation of Jerusalem [literally Zion], / a precious cornerstone for its foundation, chosen for great honor. / Anyone who trusts in him will never be disgraced. Compare Rom 9:33; 1 Pet 2:6.

Swedish Contemporary Bible

Isaiah 28

Hiskia regerar i Juda

(28:1—39:8)

Profetia över Samaria

1Ve över den stolta kronan av Efraims drinkare,

den bleknande blomstringen av dess härliga prydnad

på bergskrönet ovanför de berusades grönskande dal!

2Se, Herren är mäktig och stark,

som en hagelskur, som en förödande stormvind,

som skyfall, som översvämmande vatten.

Med handen slår han den till marken,

3med fötterna trampar han ner

den stolta kronan av Efraims drinkare.

4Den bleknande blomstringen av dess härliga prydnad

på bergskrönet ovanför de berusades grönskande dal

ska det gå som ett tidigt mognat försommarfikon:

vem det än är som ser det

tar han det i sin hand och slukar i sig.

5Den dagen ska härskarornas Herre bli en härlig krona,

en ärekrans för dem som finns kvar av hans folk.

6Han ger en rättens ande åt den som skipar rätt

och styrka åt dem som driver bort fienden från porten.

7Men nu raglar också dessa av vin

och vinglar av öl.

Präster och profeter raglar av öl

och är förvirrade av vin.

De raglar av öl,

vinglande får de sina syner,

och vacklande skipar de rätt.

8Alla bord är täckta av spyor,

och det finns inte en enda ren fläck någonstans.

9”Vem vill han lära förstånd?

För vem vill han förklara budskapet?

För avvanda spädbarn

som just tagits från bröstet?

10Ljud på ljud, ljud på ljud,

lite här, lite där!”[a]

11Med en främmande mun

och på ett okänt språk

ska Herren tala till detta folk,

12han som sa till dem:

”Här är en viloplats,

låt den trötte vila,

här finns ro.”

Men de ville inte lyssna.

13Herrens ord blir för dem

”ljud på ljud, ljud på ljud,

lite här, lite där.[b]

Så ska de gå och falla baklänges,

göra sig illa,

gå i fällan och bli fångade.”

14Så lyssna nu till Herrens ord,

alla ni hånfulla

som härskar över detta folk i Jerusalem.

15Ni säger:

”Vi har slutit ett förbund med döden

och gjort en överenskommelse med dödsriket.

Stormfloden som kommer kan inte nå oss,

för vi har gjort lögnen till vår tillflykt

och falskheten till vårt gömställe.”

16Därför säger Herren, Herren:

”Se! Jag lägger en grundsten i Sion,

en beprövad sten,

en utvald hörnsten som är en säker grund.

Den som tror behöver inte ängslas[c].

17Jag ska göra rätten till mätsnöre

och rättfärdigheten till sänklod.

Hagel ska sudda ut lögnens försvar

och vatten skölja bort gömstället.

18Ert förbund med döden ska upphävas,

er överenskommelse med dödsriket kan inte bestå.

När stormfloden kommer

ska den slå er till marken.

19Gång på gång kommer den

och för er med sig.

Morgon efter morgon drar den fram,

ja, dag och natt.”

Fasa uppstår när man förstår budskapet.

20Sängen blir för kort för att sträcka ut sig på,

och täcket för smalt att svepa in sig i.

21Herren ska resa sig som på berget Perasim,

stå upp som i Givons dal,

för att utföra sitt verk,

sitt underliga verk,

sin märkliga gärning.

22Sluta därför upp med era hånleenden,

för att era kedjor inte ska stramas åt ännu mer.

För jag har hört om en förödelse

som Herren, härskarornas Herre, har förutbestämt för hela jorden.

23Hör på mig nu, lyssna noga,

hör vad jag säger!

24Inte är det väl så att en bonde

bara bearbetar jorden

och ständigt bara plöjer och harvar?

25Sår han inte när han fått marken jämn?

Han sår svartkummin och spiskummin,

vete och hirs i rader och korn på sin plats,

och emmer på sin.[d]

26Hans Gud lär honom det rätta sättet

och instruerar honom.

27Man tröskar ju inte svartkummin med släde

eller spiskummin med tröskhjul.

Man klappar ut svartkummin med en käpp

och spiskummin med en stav.

28Brödsäden mals och tröskas inte i det oändliga,

man driver inte ständigt vagnshjulen och hästarna över den.

29Också detta kommer från härskarornas Herre,

underbar i råd och stor i vishet.

Notas al pie

  1. 28:10 Citatet (inkl. v. 9) är ett hån som riktas mot Jesaja, och ord-/stavelsekonstruktionen i v. 10 låter sig inte översättas; även dess innebörd är oviss. Det låter ungefär som tsaw la tsaw, tsaw la tsaw, kaw la kaw, kaw la kaw…, motsvarande en sorts ”abrakadabra”.
  2. 28:13 Se not till v. 10.
  3. 28:16 Mer ordagrant skynda sig/förhasta; grundtextens innebörd är något osäker.
  4. 28:25 Översättningen av flera av detaljerna (sädesslag, redskap, arbetssätt) i v. 25-28 är osäker.