New Living Translation

Hosea 14

Healing for the Repentant

1[a]Return, O Israel, to the Lord your God,
    for your sins have brought you down.
Bring your confessions, and return to the Lord.
    Say to him,
“Forgive all our sins and graciously receive us,
    so that we may offer you our praises.[b]
Assyria cannot save us,
    nor can our warhorses.
Never again will we say to the idols we have made,
    ‘You are our gods.’
No, in you alone
    do the orphans find mercy.”

The Lord says,
“Then I will heal you of your faithlessness;
    my love will know no bounds,
    for my anger will be gone forever.
I will be to Israel
    like a refreshing dew from heaven.
Israel will blossom like the lily;
    it will send roots deep into the soil
    like the cedars in Lebanon.
Its branches will spread out like beautiful olive trees,
    as fragrant as the cedars of Lebanon.
My people will again live under my shade.
    They will flourish like grain and blossom like grapevines.
    They will be as fragrant as the wines of Lebanon.

“O Israel,[c] stay away from idols!
    I am the one who answers your prayers and cares for you.
I am like a tree that is always green;
    all your fruit comes from me.”

Let those who are wise understand these things.
    Let those with discernment listen carefully.
The paths of the Lord are true and right,
    and righteous people live by walking in them.
    But in those paths sinners stumble and fall.

Notas al pie

  1. 14:1 Verses 14:1-9 are numbered 14:2-10 in Hebrew text.
  2. 14:2 As in Greek and Syriac versions, which read may repay the fruit of our lips; Hebrew reads may repay the bulls of our lips.
  3. 14:8 Hebrew Ephraim, referring to the northern kingdom of Israel.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Hoseya 14

Kulapa Kubweretsa Madalitso

1Iwe Israeli bwerera kwa Yehova Mulungu wako.
    Machimo anu ndi amene akugwetsani!
Bweretsani zopempha zanu
    ndipo bwererani kwa Yehova.
Munene kwa Iye kuti,
    “Tikhululukireni machimo athu onse
ndi kutilandira mokoma mtima,
    kuti tithe kukuyamikani ndi mawu a pakamwa pathu.
Asiriya sangatipulumutse;
    ife sitidzakwera pa akavalo ankhondo,
sitidzanenanso kuti, ‘Milungu yathu’
    kwa zimene manja athu omwe anazipanga,
    pakuti ndinu amene mumachitira chifundo ana amasiye.”

Ine ndidzachiza kusakhulupirika kwawo
    ndipo ndidzawakonda mwaufulu
    pakuti ndaleka kuwakwiyira.
Ndidzakhala ngati mame kwa Israeli
    Ndipo iye adzachita maluwa ngati kakombo.
Adzazika mizu yake pansi
    ngati mkungudza wa ku Lebanoni;
    mphukira zake zidzakula.
Kukongola kwake kudzakhala ngati mtengo wa olivi,
    kununkhira kwake ngati mkungudza wa ku Lebanoni.
Anthu adzakhalanso mu mthunzi wake.
    Iye adzakula bwino ngati tirigu.
Adzachita maluwa ngati mphesa
    ndipo kutchuka kwake kudzakhala ngati vinyo wochokera ku Lebanoni.
Efereimu adzati, “Ndidzachita nawonso chiyani mafano?
    Ine ndidzamuyankha ndi kumusamalira.
Ine ndili ngati mtengo wa payini wobiriwira;
    zipatso zako zimachokera kwa Ine.”

Ndani ali ndi nzeru? Adzazindikire zinthu izi.
    Ndani amene amamvetsa zinthu? Adzamvetse izi.
Njira za Yehova ndi zolungama;
    anthu olungama amayenda mʼmenemo,
    koma anthu owukira amapunthwamo.