New Living Translation

Hosea 1

1The Lord gave this message to Hosea son of Beeri during the years when Uzziah, Jotham, Ahaz, and Hezekiah were kings of Judah, and Jeroboam son of Jehoash[a] was king of Israel.

Hosea’s Wife and Children

When the Lord first began speaking to Israel through Hosea, he said to him, “Go and marry a prostitute,[b] so that some of her children will be conceived in prostitution. This will illustrate how Israel has acted like a prostitute by turning against the Lord and worshiping other gods.”

So Hosea married Gomer, the daughter of Diblaim, and she became pregnant and gave Hosea a son. And the Lord said, “Name the child Jezreel, for I am about to punish King Jehu’s dynasty to avenge the murders he committed at Jezreel. In fact, I will bring an end to Israel’s independence. I will break its military power in the Jezreel Valley.”

Soon Gomer became pregnant again and gave birth to a daughter. And the Lord said to Hosea, “Name your daughter Lo-ruhamah—‘Not loved’—for I will no longer show love to the people of Israel or forgive them. But I will show love to the people of Judah. I will free them from their enemies—not with weapons and armies or horses and charioteers, but by my power as the Lord their God.”

After Gomer had weaned Lo-ruhamah, she again became pregnant and gave birth to a second son. And the Lord said, “Name him Lo-ammi—‘Not my people’—for Israel is not my people, and I am not their God.

10 [c]“Yet the time will come when Israel’s people will be like the sands of the seashore—too many to count! Then, at the place where they were told, ‘You are not my people,’ it will be said, ‘You are children of the living God.’ 11 Then the people of Judah and Israel will unite together. They will choose one leader for themselves, and they will return from exile together. What a day that will be—the day of Jezreel[d]—when God will again plant his people in his land.

Notas al pie

  1. 1:1 Hebrew Joash, a variant spelling of Jehoash.
  2. 1:2 Or a promiscuous woman.
  3. 1:10 Verses 1:10-11 are numbered 2:1-2 in Hebrew text.
  4. 1:11 Jezreel means “God plants.”

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Hoseya 1

1Awa ndi mawu amene Yehova anayankhula kwa Hoseya mwana wa Beeri pa nthawi ya ulamuliro wa Uziya, Yotamu, Ahazi ndi Hezekiya, mafumu a ku Yuda ndiponso pa nthawi ya ulamuliro wa Yeroboamu mwana wa Yowasi mfumu ya ku Israeli.

Mkazi wa Hoseya ndi Ana Ake

Yehova atayamba kuyankhula kudzera mwa Hoseya, Yehova anati kwa Hoseyayo, “Pita kakwatire mkazi wachiwerewere ndipo ubereke naye ana mʼchiwerewere chake pakuti anthu a mʼdziko muno achimwa pochita chigololo choyipitsitsa, posiya Yehova.” Motero Hoseya anakwatira Gomeri mwana wamkazi wa Dibulaimu, ndipo mkaziyo anakhala woyembekezera nabala mwana wamwamuna.

Tsono Yehova anati kwa Hoseya, “Umutche dzina loti Yezireeli, pakuti ndili pafupi kulanga banja la Yehu chifukwa cha anthu amene anawapha ku Yezireeli ndipo ndidzathetsa ufumu wa Israeli. Tsiku limenelo ndidzathyola uta wa Israeli mʼchigwa cha Yezireeli.”

Gomeri anakhala woyembekezeranso ndipo anabereka mwana wamkazi. Ndipo Yehova anati kwa Hoseya, “Umutche dzina loti ‘Sakondedwa’ pakuti sindidzaonetsanso chikondi changa pa nyumba ya Israeli, kuti ndingawakhululukire konse. Komatu ndidzaonetsa chikondi pa nyumba ya Yuda; ndipo ndidzawapulumutsa, osati ndi uta, lupanga kapena nkhondo, kapena akavalo ndi okwerapo ake, koma ine Yehova Mulungu wawo ndidzawapulumutsa.”

Sakondedwa ataleka kuyamwa, Gomeri anabereka mwana wina wamwamuna. Pamenepo Yehova anati, “Umutche dzina loti Sianthuanga,” pakuti inu si ndinu anthu anga ndipo Ine si ndine Mulungu wanu.

10 “Komabe Aisraeli adzachuluka ngati mchenga wa mʼmbali mwa nyanja umene sangathe kuwuyeza kapena kuwuwerenga. Pamalo omwe ananena kuti, ‘Sindinu anthu anga,’ pomweponso adzawatchula kuti ‘Ana a Mulungu wamoyo.’ 11 Anthu a ku Yuda ndi anthu a ku Israeli adzasonkhananso pamodzi ndipo adzasankha mtsogoleri mmodzi ndi kutuluka mʼdzikomo, pakuti tsiku la Yezireeli lidzakhala lalikulu kwambiri.”