New Living Translation

Hebrews 1

Jesus Christ Is God’s Son

1Long ago God spoke many times and in many ways to our ancestors through the prophets. And now in these final days, he has spoken to us through his Son. God promised everything to the Son as an inheritance, and through the Son he created the universe. The Son radiates God’s own glory and expresses the very character of God, and he sustains everything by the mighty power of his command. When he had cleansed us from our sins, he sat down in the place of honor at the right hand of the majestic God in heaven. This shows that the Son is far greater than the angels, just as the name God gave him is greater than their names.

The Son Is Greater Than the Angels

For God never said to any angel what he said to Jesus:

“You are my Son.
    Today I have become your Father.[a]

God also said,

“I will be his Father,
    and he will be my Son.”[b]

And when he brought his supreme[c] Son into the world, God said,[d]

“Let all of God’s angels worship him.”[e]

Regarding the angels, he says,

“He sends his angels like the winds,
    his servants like flames of fire.”[f]

But to the Son he says,

“Your throne, O God, endures forever and ever.
    You rule with a scepter of justice.
You love justice and hate evil.
    Therefore, O God, your God has anointed you,
    pouring out the oil of joy on you more than on anyone else.”[g]

10 He also says to the Son,

“In the beginning, Lord, you laid the foundation of the earth
    and made the heavens with your hands.
11 They will perish, but you remain forever.
    They will wear out like old clothing.
12 You will fold them up like a cloak
    and discard them like old clothing.
But you are always the same;
    you will live forever.”[h]

13 And God never said to any of the angels,

“Sit in the place of honor at my right hand
    until I humble your enemies,
    making them a footstool under your feet.”[i]

14 Therefore, angels are only servants—spirits sent to care for people who will inherit salvation.

Notas al pie

  1. 1:5a Or Today I reveal you as my Son. Ps 2:7.
  2. 1:5b 2 Sam 7:14.
  3. 1:6a Or firstborn.
  4. 1:6b Or when he again brings his supreme Son [or firstborn Son] into the world, God will say.
  5. 1:6c Deut 32:43.
  6. 1:7 Ps 104:4 (Greek version).
  7. 1:8-9 Ps 45:6-7.
  8. 1:10-12 Ps 102:25-27.
  9. 1:13 Ps 110:1.

Slovo na cestu

Židům 1

Ježíš Kristus je rovný Otci

1Bůh mluvil odedávna k otcům mnoha různými způsoby prostřednictvím proroků a odhaloval jim postupně své plány. V tomto posledním čase k nám promluvil ve svém Synu.

Boží Syn je podivuhodná bytost. Bůh mu vše dal a skrze něho stvořil svět a vše, co je v něm. On vyzařuje Boží lásku. Každý jeho čin a každé jeho slovo dosvědčuje, že je Bůh. Řídí vesmír podmanivou silou svého rozkazu. Zemřel, aby očistil naše svědomí od všech hříchů, vstal z mrtvých a pak se posadil na čestné místo u Boha.

Boží Syn je vyšší než andělé

Boží Syn převyšuje i Boží posly – anděly. Jeho jméno to dokazuje. Vždyť Bůh nikdy neřekl andělu:

„Ty jsi můj Syn,
    kterého jsem dnes zplodil.“

Ani:

„Budu mu otcem a on mi bude synem.“

Ale když uvádí svého prvorozeného Syna na zem, říká:

„Ať se mu klanějí všichni Boží andělé.“

Bůh mluví o svých andělích jako o vanutí větru a plamenech ohně, ale o svém Synu říká:

„Ty budeš, Bože, vládnout navzdory všem změnám
    a tvoje vláda bude spravedlivá.
Miluješ spravedlnost a nenávidíš svévoli.
    Proto ti Bůh učinil radost a vyvýšil tě nad tvé druhy.“
10 „Ty jsi, Pane, na počátku učinil zemi
    a nebesa jsou dílo tvých rukou.
11 Nebesa se rozplynou, ale ty zůstaneš.
12     Obnosí se jako plášť a jednou je odložíš a vyměníš.
Ty však nezestárneš a nezahyneš.“

13 Bůh nikdy nevyzval žádného anděla,

aby se posadil na čestné místo nedaleko něho,
    dokud mu nepodrobí všechny nepřátele.

14 Andělé jsou jen duchovní poslové, kteří jsou vysíláni, aby pečovali o ty, kterým se má dostat spásy jako dědictví.