New Living Translation

Genesis 32

1[a]As Jacob started on his way again, angels of God came to meet him. When Jacob saw them, he exclaimed, “This is God’s camp!” So he named the place Mahanaim.[b]

Jacob Sends Gifts to Esau

Then Jacob sent messengers ahead to his brother, Esau, who was living in the region of Seir in the land of Edom. He told them, “Give this message to my master Esau: ‘Humble greetings from your servant Jacob. Until now I have been living with Uncle Laban, and now I own cattle, donkeys, flocks of sheep and goats, and many servants, both men and women. I have sent these messengers to inform my lord of my coming, hoping that you will be friendly to me.’”

After delivering the message, the messengers returned to Jacob and reported, “We met your brother, Esau, and he is already on his way to meet you—with an army of 400 men!” Jacob was terrified at the news. He divided his household, along with the flocks and herds and camels, into two groups. He thought, “If Esau meets one group and attacks it, perhaps the other group can escape.”

Then Jacob prayed, “O God of my grandfather Abraham, and God of my father, Isaac—O Lord, you told me, ‘Return to your own land and to your relatives.’ And you promised me, ‘I will treat you kindly.’ 10 I am not worthy of all the unfailing love and faithfulness you have shown to me, your servant. When I left home and crossed the Jordan River, I owned nothing except a walking stick. Now my household fills two large camps! 11 O Lord, please rescue me from the hand of my brother, Esau. I am afraid that he is coming to attack me, along with my wives and children. 12 But you promised me, ‘I will surely treat you kindly, and I will multiply your descendants until they become as numerous as the sands along the seashore—too many to count.’”

13 Jacob stayed where he was for the night. Then he selected these gifts from his possessions to present to his brother, Esau: 14 200 female goats, 20 male goats, 200 ewes, 20 rams, 15 30 female camels with their young, 40 cows, 10 bulls, 20 female donkeys, and 10 male donkeys. 16 He divided these animals into herds and assigned each to different servants. Then he told his servants, “Go ahead of me with the animals, but keep some distance between the herds.”

17 He gave these instructions to the men leading the first group: “When my brother, Esau, meets you, he will ask, ‘Whose servants are you? Where are you going? Who owns these animals?’ 18 You must reply, ‘They belong to your servant Jacob, but they are a gift for his master Esau. Look, he is coming right behind us.’”

19 Jacob gave the same instructions to the second and third herdsmen and to all who followed behind the herds: “You must say the same thing to Esau when you meet him. 20 And be sure to say, ‘Look, your servant Jacob is right behind us.’”

Jacob thought, “I will try to appease him by sending gifts ahead of me. When I see him in person, perhaps he will be friendly to me.” 21 So the gifts were sent on ahead, while Jacob himself spent that night in the camp.

Jacob Wrestles with God

22 During the night Jacob got up and took his two wives, his two servant wives, and his eleven sons and crossed the Jabbok River with them. 23 After taking them to the other side, he sent over all his possessions.

24 This left Jacob all alone in the camp, and a man came and wrestled with him until the dawn began to break. 25 When the man saw that he would not win the match, he touched Jacob’s hip and wrenched it out of its socket. 26 Then the man said, “Let me go, for the dawn is breaking!”

But Jacob said, “I will not let you go unless you bless me.”

27 “What is your name?” the man asked.

He replied, “Jacob.”

28 “Your name will no longer be Jacob,” the man told him. “From now on you will be called Israel,[c] because you have fought with God and with men and have won.”

29 “Please tell me your name,” Jacob said.

“Why do you want to know my name?” the man replied. Then he blessed Jacob there.

30 Jacob named the place Peniel (which means “face of God”), for he said, “I have seen God face to face, yet my life has been spared.” 31 The sun was rising as Jacob left Peniel,[d] and he was limping because of the injury to his hip. 32 (Even today the people of Israel don’t eat the tendon near the hip socket because of what happened that night when the man strained the tendon of Jacob’s hip.)

Notas al pie

  1. 32:1 Verses 32:1-32 are numbered 32:2-33 in Hebrew text.
  2. 32:2 Mahanaim means “two camps.”
  3. 32:28 Jacob sounds like the Hebrew words for “heel” and “deceiver.” Israel means “God fights.”
  4. 32:31 Hebrew Penuel, a variant spelling of Peniel.

Ang Pulong Sang Dios

Genesis 32

Naghanda si Jacob sa Pagpakigkita kay Esau

1Sang nagapadayon sila ni Jacob sa paglakat, ginsugata siya sang mga anghel sang Dios. Pagkakita ni Jacob sa ila, nagsiling siya, “Mga soldado ini sang Dios.” Gani gin-ngalanan niya ato nga lugar nga Mahanaim.[a]

May mga ginsugo si Jacob nga mag-una sa iya agod magpakigkita sa iya utod nga si Esau didto sa duta sang Seir, ang lugar nga gintawag man nga Edom. Gintudluan niya sila kon ano ang ila isiling kay Esau. Siling ni Jacob, “Silingon ninyo si Esau nga didto ako nagtiner kay Laban kag wala pa gani ako makapauli hasta subong. Kag sugiri ninyo siya nga may mga baka ako, mga asno, mga karnero, mga kanding, kag mga suluguon nga lalaki kag babayi. Silingon ninyo siya nga ginsugo ko kamo sa pagpangabay sa iya nga kuntani mangin maayo ang iya pagtratar sa akon.”

Pagbalik sang mga ginsugo ni Jacob, nagsiling sila, “Nakakadto kami kay Esau, kag nagapakadto na siya diri sa pagsugata sa imo. May upod siya nga 400 ka lalaki.” Kinulbaan gid si Jacob kag indi siya mapahamtang, gani gintunga niya sa duha ka grupo ang iya mga kaupdanan pati ang iya mga karnero, baka, kanding kag kamelyo. Tungod kay naghunahuna siya nga kon pananglit gid man nga mag-abot si Esau kag salakayon ang isa ka grupo, makapalagyo pa ang isa ka grupo.

Nagpangamuyo dayon si Jacob, “Dios sang akon lolo nga si Abraham kag Dios sang akon amay nga si Isaac, ikaw ang Ginoo nga nagsiling sa akon nga mabalik ako sa akon mga paryente, didto sa duta nga sa diin ako natawo, kag pakamaayuhon mo ako. 10 Indi ako takos nga magbaton sang tanan nga kaayo kag katutom nga imo na ginpakita sa akon nga imo alagad. Kay sang pagtabok ko sang una sa Jordan wala ako sing iban nga dala kundi baston gid lang, pero subong may duha na ako ka grupo. 11 Nagapangabay ako sa imo nga luwason mo ako sa akon utod nga si Esau. Nahadlok ako basi magkadto siya diri kag pamatyon kami tanan pati ang mga iloy kag ang mga bata. 12 Pero nagpromisa ka sa akon nga pakamaayuhon mo ako kag padamuon mo ang akon mga kaliwat pareho sang balas sa baybayon nga indi maisip.”

13 Didto nagtulog sanday Jacob pagkagab-i. Pagkaaga, nagpili si Jacob sang mga sapat nga iregalo kay Esau: 14 200 ka babayi nga kanding kag 20 ka lalaki nga kanding, 200 ka babayi nga karnero kag 20 ka lalaki nga karnero, 15 30 ka gatasan nga kamelyo upod pa ang ila mga tinday, 40 ka babayi nga baka kag 10 ka turo nga baka, 20 ka babayi nga asno kag 10 ka lalaki nga asno. 16 Ginpanggrupo-grupo dayon ni Jacob ang mga sapat, kag ang kada grupo may mga suluguon nga nagabantay. Ginsilingan niya ang iya mga suluguon, “Una kamo sa akon, kag maglakat kamo nga may antad ang kada grupo.” 17 Ginsilingan niya ang mga suluguon nga nagabantay sa nauna nga grupo, “Kon magsugat-anay gani kamo ni Esau kag magpamangkot siya kon kay sin-o kamo suluguon kag kon diin kamo makadto, kag kon kay sin-o inang mga sapat nga dala ninyo, 18 sabton ninyo siya nga akon ini mga sapat kag regalo ko ini sa iya. Silingon man ninyo siya nga ara ako nagasunod.” 19 Amo man ang iya ginsiling sa ikaduha, sa ikatatlo kag sa tanan nga suluguon nga nagasunod sa mga sapat. 20 Kag ginpadumdom gid niya sila nga indi nila pagkalimtan nga silingon si Esau nga ara siya nagasunod. Kay siling ni Jacob sa iya hunahuna, “Ulo-ulohan ko si Esau sa sining mga regalo nga ipauna ko. Kag kon magkitaay kami basi pa lang patawaron niya ako.” 21 Gani ginpauna niya ang iya mga regalo, pero siya iya nagpabilin sadto nga gab-i didto sa ila gintineran.

May Nagpakigdumog kay Jacob sa Peniel

22 Sadto nga gab-i, nagbangon si Jacob kag gindala niya ang iya duha ka asawa, ang iya duha ka suluguon nga babayi kag ang iya onse ka anak, kag nagtabok sila sa talabukan sang Jabok. 23 Ginpatabok man ni Jacob ang tanan niya nga pagkabutang. 24 Karon, sang nagaisahanon siya, may nag-abot nga isa ka lalaki kag gindumog siya. Nagdumugay sila hasta mag-aga. 25 Sang mabulubanta sang tawo nga indi niya madaog si Jacob, ginpisga niya ang balikawang ni Jacob kag nagliw-as ang nagatabo nga tul-an sini. 26 Nagsiling dayon ang tawo, “Buy-i na ako kay nagapamanagbanag na.” Pero nagsabat si Jacob, “Indi ko ikaw pagbuy-an kon indi mo ako pagbendisyunan.” 27 Nagpamangkot ang tawo sa iya, “Sin-o ang imo ngalan?” Nagsabat siya, “Si Jacob.” 28 Nagsiling dayon ang tawo, “Sugod subong indi na Jacob ang imo ngalan kundi Israel[b] na tungod kay nagpakigsumpong ka sa Dios kag sa mga tawo, kag nagdaog ka.” 29 Nagpamangkot man si Jacob sa iya, “Sugiri man ako sang imo ngalan.” Pero nagsabat ang tawo, “Indi na pagpamangkuta ang akon ngalan.” Dayon ginbendisyunan niya si Jacob didto.

30 Gin-ngalanan ni Jacob ato nga lugar nga Peniel,[c] kay siling niya, “Nakita ko ang hitsura sang Dios pero buhi pa gihapon ako.” 31 Nagabutlak na ang adlaw sang paghalin ni Jacob sa Peniel. Nagapiang-piang siya tungod sa nagliw-as niya nga tul-an sa balikawang. 32 Amo ini ang rason kon ngaa hasta subong ang mga Israelinhon wala nagakaon sang lanit-lanit sa tinabuan sang tul-an sa balikawang. Kay dira nga parte ginpisga sang Dios si Jacob.

Notas al pie

  1. 32:2 Mahanaim: buot silingon sa Hebreo, duha ka grupo sang mga soldado.
  2. 32:28 Israel: buot silingon sa Hebreo, nagpakigsumpong sa Dios.
  3. 32:30 Peniel: buot silingon sa Hebreo, hitsura sang Dios.