New Living Translation

Genesis 22

Abraham’s Faith Tested

1Some time later, God tested Abraham’s faith. “Abraham!” God called.

“Yes,” he replied. “Here I am.”

“Take your son, your only son—yes, Isaac, whom you love so much—and go to the land of Moriah. Go and sacrifice him as a burnt offering on one of the mountains, which I will show you.”

The next morning Abraham got up early. He saddled his donkey and took two of his servants with him, along with his son, Isaac. Then he chopped wood for a fire for a burnt offering and set out for the place God had told him about. On the third day of their journey, Abraham looked up and saw the place in the distance. “Stay here with the donkey,” Abraham told the servants. “The boy and I will travel a little farther. We will worship there, and then we will come right back.”

So Abraham placed the wood for the burnt offering on Isaac’s shoulders, while he himself carried the fire and the knife. As the two of them walked on together, Isaac turned to Abraham and said, “Father?”

“Yes, my son?” Abraham replied.

“We have the fire and the wood,” the boy said, “but where is the sheep for the burnt offering?”

“God will provide a sheep for the burnt offering, my son,” Abraham answered. And they both walked on together.

When they arrived at the place where God had told him to go, Abraham built an altar and arranged the wood on it. Then he tied his son, Isaac, and laid him on the altar on top of the wood. 10 And Abraham picked up the knife to kill his son as a sacrifice. 11 At that moment the angel of the Lord called to him from heaven, “Abraham! Abraham!”

“Yes,” Abraham replied. “Here I am!”

12 “Don’t lay a hand on the boy!” the angel said. “Do not hurt him in any way, for now I know that you truly fear God. You have not withheld from me even your son, your only son.”

13 Then Abraham looked up and saw a ram caught by its horns in a thicket. So he took the ram and sacrificed it as a burnt offering in place of his son. 14 Abraham named the place Yahweh-Yireh (which means “the Lord will provide”). To this day, people still use that name as a proverb: “On the mountain of the Lord it will be provided.”

15 Then the angel of the Lord called again to Abraham from heaven. 16 “This is what the Lord says: Because you have obeyed me and have not withheld even your son, your only son, I swear by my own name that 17 I will certainly bless you. I will multiply your descendants[a] beyond number, like the stars in the sky and the sand on the seashore. Your descendants will conquer the cities of their enemies. 18 And through your descendants all the nations of the earth will be blessed—all because you have obeyed me.”

19 Then they returned to the servants and traveled back to Beersheba, where Abraham continued to live.

20 Soon after this, Abraham heard that Milcah, his brother Nahor’s wife, had borne Nahor eight sons. 21 The oldest was named Uz, the next oldest was Buz, followed by Kemuel (the ancestor of the Arameans), 22 Kesed, Hazo, Pildash, Jidlaph, and Bethuel. 23 (Bethuel became the father of Rebekah.) In addition to these eight sons from Milcah, 24 Nahor had four other children from his concubine Reumah. Their names were Tebah, Gaham, Tahash, and Maacah.

Notas al pie

  1. 22:17 Hebrew seed; also in 22:17b, 18.

Ang Pulong Sang Dios

Genesis 22

Ginsugo sang Dios si Abraham nga Ihalad si Isaac

1Sang ulihi, gintilawan sang Dios si Abraham. Gintawag niya si Abraham, kag nagsabat si Abraham sa iya. Dayon nagsiling siya, “Dal-a ang imo bugtong[a] kag pinalangga nga anak nga si Isaac kag magkadto kamo sa duta sang Moria. Saka kamo sa bukid nga akon itudlo sa imo kag ihalad mo siya didto sa akon bilang halad nga ginasunog.”[b]

Gani aga pa gid sang madason nga adlaw, nagbial si Abraham sang mga kahoy nga inuggatong sa halad, kag ginkarga niya ini sa iya asno. Naglakat siya kaupod si Isaac kag ang duha niya ka suluguon nga lalaki pakadto sa lugar nga ginsiling sa iya sang Dios. Sang ikatlo nga adlaw sang ila pagpanglakaton, nakita ni Abraham sa unhan ang lugar nga ginsiling sa iya sang Dios. Gani nagsiling si Abraham sa duha niya ka suluguon, “Diri lang kamo anay kag bantayi ninyo ang asno, kay mataklad kami didto sa unhan kag magsimba sa Dios. Mabalik man kami dayon.” Ginpapas-an ni Abraham kay Isaac ang mga kahoy nga inuggatong sa halad, kag siya ang nagdala sang sundang kag pangsindi.

Samtang nagalakat sila, nagsiling si Isaac, “Tay!” Nagsabat si Abraham, “Ano, anak?” Nagpamangkot si Isaac, “May dala kita nga pangsindi kag inuggatong, pero diin ang karnero nga inughalad?” Nagsabat si Abraham, “Anak, ang Dios ang magahatag sa aton sang karnero nga inughalad.” Kag nagpadayon sila sa paglakat.

Sang pag-abot nila sa lugar nga ginsiling sang Dios, naghimo si Abraham sang halaran, kag ginplastar niya ang mga kahoy sa ibabaw sini. Dayon gin-gapos niya si Isaac kag gintungtong sa ibabaw sang halaran. 10 Pagkatapos nagkuha siya sang sundang. Kag sang patyon na niya kuntani si Isaac, 11 gintawag siya sang anghel sang Ginoo halin sa langit, “Abraham! Abraham!” Pagkatapos nga nagsabat si Abraham, 12 nagsiling ang anghel, “Indi pagpatya ang bata! Karon napamatud-an ko na gid nga may kahadlok ka sa Dios tungod kay wala mo pag-ilikaw sa akon ang imo bugtong[c] nga anak.” 13 Pagbalikid ni Abraham, may nakita siya nga isa ka lalaki nga karnero nga ang iya sungay nasangit sa mga kahoy-kahoy, kag indi na ini makahalin. Gani ginkuha ini ni Abraham kag ginhalad bilang halad nga ginasunog sa baylo sang iya anak. 14 Gintawag ni Abraham ato nga lugar “Nagatigana ang Ginoo.” Gani hasta subong may hulubaton nga nagasiling, “Sa Bukid sang Ginoo may ginatigana siya.”

15 Nagtawag liwat kay Abraham ang anghel sang Ginoo halin sa langit. 16-17 Siling niya, “Amo ini ang ginasiling sang Ginoo: Nagapanumpa ako sa akon mismo kaugalingon nga pakamaayuhon ko gid ikaw tungod kay wala mo pag-ilikaw ang imo bugtong nga anak sa akon. Padamuon ko gid ang imo mga kaliwat nga daw pareho kadamo sa mga bituon sa langit kag sa mga balas sa baybayon. Pagasakupon nila ang mga banwa sang ila mga kaaway. 18 Kag paagi sa imo mga kaliwat,[d] pakamaayuhon ko ang tanan nga nasyon sa kalibutan, tungod kay nagtuman ka sa akon.”

19 Pagkatapos sadto, nagbalik si Abraham kag si Isaac sa mga suluguon. Dayon nagkadto sila sa Beersheba kag didto na nag-estar.

Ang mga Kaliwat ni Nahor

20 Sang ulihi, nabalitaan ni Abraham nga si Nahor nga iya utod may mga anak na kay Milca: 21 Si Uz ang magulang, sunod si Buz, kag dayon si Kemuel (nga amay ni Aram), 22 si Kesed, si Hazo, si Pildash, si Jidlaf, kag si Betuel. 23 Sila nga walo amo ang mga anak ni Nahor kay Milca. Si Betuel amo ang amay ni Rebeka. 24 May mga anak man si Nahor sa isa pa niya ka asawa nga si Reuma. Sila amo sanday Teba, Gaham, Tahash kag Maaca.

Notas al pie

  1. 22:2 bugtong: ukon, pinasahi.
  2. 22:2 halad nga ginasunog: Tan-awa ang Lista sang mga Pulong sa likod.
  3. 22:12 bugtong: ukon, pinasahi.
  4. 22:18 mga kaliwat: ukon, kaliwat.