New Living Translation

Daniel 12

The Time of the End

1“At that time Michael, the archangel[a] who stands guard over your nation, will arise. Then there will be a time of anguish greater than any since nations first came into existence. But at that time every one of your people whose name is written in the book will be rescued. Many of those whose bodies lie dead and buried will rise up, some to everlasting life and some to shame and everlasting disgrace. Those who are wise will shine as bright as the sky, and those who lead many to righteousness will shine like the stars forever. But you, Daniel, keep this prophecy a secret; seal up the book until the time of the end, when many will rush here and there, and knowledge will increase.”

Then I, Daniel, looked and saw two others standing on opposite banks of the river. One of them asked the man dressed in linen, who was now standing above the river, “How long will it be until these shocking events are over?”

The man dressed in linen, who was standing above the river, raised both his hands toward heaven and took a solemn oath by the One who lives forever, saying, “It will go on for a time, times, and half a time. When the shattering of the holy people has finally come to an end, all these things will have happened.”

I heard what he said, but I did not understand what he meant. So I asked, “How will all this finally end, my lord?”

But he said, “Go now, Daniel, for what I have said is kept secret and sealed until the time of the end. 10 Many will be purified, cleansed, and refined by these trials. But the wicked will continue in their wickedness, and none of them will understand. Only those who are wise will know what it means.

11 “From the time the daily sacrifice is stopped and the sacrilegious object that causes desecration[b] is set up to be worshiped, there will be 1,290 days. 12 And blessed are those who wait and remain until the end of the 1,335 days!

13 “As for you, go your way until the end. You will rest, and then at the end of the days, you will rise again to receive the inheritance set aside for you.”

Notas al pie

  1. 12:1 Hebrew the great prince.
  2. 12:11 Hebrew the abomination of desolation.

Ang Pulong Sang Dios

Daniel 12

Ang Pahayag Parte sa Katapusan nga Tion

1Nagsiling pa ang daw sa tawo, “Sa sina nga tion,[a] magapamatok[b] si Micael, ang gamhanan nga pangulo[c] nga manug-apin sang imo mga kasimanwa. Mangin mabudlay gid ang situasyon sa sina nga tion, kag ina nga kabudlayan wala pa gid natabo halin sang pagsugod sang mga nasyon.[d] Pero pagaluwason sa sina nga kabudlayan ang kapareho mo nga mga Israelinhon nga ang ila mga ngalan nasulat sa libro nga ginlistahan sang mga may kabuhi nga wala sing katapusan. Pagabanhawon ang madamo nga nagkalamatay. Ang iban sa ila magabaton sang kabuhi nga wala sing katapusan, pero ang iban pakamalauton kag pakahuy-an sa wala sing katapusan. Atong mga nakaintiendi sang kamatuoran kag nagatudlo sa mga tawo nga magkabuhi sing matarong magasilak pareho sang mga bituon sa langit sa wala sing katapusan. Pero Daniel, isira lang anay ini nga libro, kag indi lang anay pag-ipanugid ang mensahi sini hasta mag-abot ang katapusan. Samtang wala pa ini mapahayag, madamo ang magatinguha sa pag-intiendi sang mga nagakalatabo.”

Pagkatapos niya hambal sadto, may nakita pa gid ako nga duha ka tawo nga nagatindog sa pihak kag pihak sang suba. 6-7 Nagpamangkot ang isa sa ila sa tawo nga nagabayo sang linen nga nagatindog sa ibabaw sang suba, “Ano ayhan kadugay antes matapos inang makatilingala nga mga hitabo?”

Ginbayaw sang tawo nga nagabayo sang linen ang duha niya ka kamot kag nabatian ko siya nga nagpanumpa sa ngalan sang Dios nga nagakabuhi sa wala sing katapusan. Siling niya, “Matapos ina pagkaligad sang tatlo ka tuig kag tunga, pagkatapos sang pagpaantos sa katawhan sang Dios.”

Wala ko naintiendihan ang iya sabat. Gani nagpamangkot ako sa iya, “Sir, ano gid bala ang mangin resulta sang sina nga mga hitabo?” Nagsabat siya, “Daniel, maglakat ka na, kay ang sabat sa pamangkot mo magapabilin nga sekreto kag indi dapat ipanugid hasta mag-abot ang katapusan. 10 Madamo sa mga nakaintiendi sang kamatuoran ang pagatinluan ang ila kabuhi, kag makaintiendi sila sa mga butang nga ginsugid ko. Pero ang mga malaot magapadayon sa paghimo sang kalautan, kag indi sila makaintiendi sa mga butang nga ginsugid ko.

11 “Magaligad ang 1,290 ka adlaw halin sa tion sang pagpauntat sang adlaw-adlaw nga paghalad kag pagbutang sang makangilil-ad nga butang nga mangin kabangdanan nga pabay-an ang templo hasta sa pag-abot sang katapusan. 12 Bulahan ang nagahulat kag nagapabilin hasta makaligad ang 1,335 ka adlaw.

13 “Kag ikaw Daniel, padayuna ang imo mga ginahimo. Mapatay ka, pero pagabanhawon ka sa katapusan nga mga inadlaw agod mabaton mo ang balos nga gintigana para sa imo.”

Notas al pie

  1. 12:1 Sa sina nga tion: ang katapusan nga tion, nga amo ang tion nga magakalatabo ang ginasiling sa 11:40-45.
  2. 12:1 magapamatok: sa literal, magatindog.
  3. 12:1 pangulo: ukon, anghel.
  4. 12:1 mga nasyon: ukon, nasyon sang Israel.