New Living Translation

Acts 24

Paul Appears before Felix

1Five days later Ananias, the high priest, arrived with some of the Jewish elders and the lawyer[a] Tertullus, to present their case against Paul to the governor. When Paul was called in, Tertullus presented the charges against Paul in the following address to the governor:

“You have provided a long period of peace for us Jews and with foresight have enacted reforms for us. For all of this, Your Excellency, we are very grateful to you. But I don’t want to bore you, so please give me your attention for only a moment. We have found this man to be a troublemaker who is constantly stirring up riots among the Jews all over the world. He is a ringleader of the cult known as the Nazarenes. Furthermore, he was trying to desecrate the Temple when we arrested him.[b] You can find out the truth of our accusations by examining him yourself.” Then the other Jews chimed in, declaring that everything Tertullus said was true.

10 The governor then motioned for Paul to speak. Paul said, “I know, sir, that you have been a judge of Jewish affairs for many years, so I gladly present my defense before you. 11 You can quickly discover that I arrived in Jerusalem no more than twelve days ago to worship at the Temple. 12 My accusers never found me arguing with anyone in the Temple, nor stirring up a riot in any synagogue or on the streets of the city. 13 These men cannot prove the things they accuse me of doing.

14 “But I admit that I follow the Way, which they call a cult. I worship the God of our ancestors, and I firmly believe the Jewish law and everything written in the prophets. 15 I have the same hope in God that these men have, that he will raise both the righteous and the unrighteous. 16 Because of this, I always try to maintain a clear conscience before God and all people.

17 “After several years away, I returned to Jerusalem with money to aid my people and to offer sacrifices to God. 18 My accusers saw me in the Temple as I was completing a purification ceremony. There was no crowd around me and no rioting. 19 But some Jews from the province of Asia were there—and they ought to be here to bring charges if they have anything against me! 20 Ask these men here what crime the Jewish high council[c] found me guilty of, 21 except for the one time I shouted out, ‘I am on trial before you today because I believe in the resurrection of the dead!’”

22 At that point Felix, who was quite familiar with the Way, adjourned the hearing and said, “Wait until Lysias, the garrison commander, arrives. Then I will decide the case.” 23 He ordered an officer[d] to keep Paul in custody but to give him some freedom and allow his friends to visit him and take care of his needs.

24 A few days later Felix came back with his wife, Drusilla, who was Jewish. Sending for Paul, they listened as he told them about faith in Christ Jesus. 25 As he reasoned with them about righteousness and self-control and the coming day of judgment, Felix became frightened. “Go away for now,” he replied. “When it is more convenient, I’ll call for you again.” 26 He also hoped that Paul would bribe him, so he sent for him quite often and talked with him.

27 After two years went by in this way, Felix was succeeded by Porcius Festus. And because Felix wanted to gain favor with the Jewish people, he left Paul in prison.

Notas al pie

  1. 24:1 Greek some elders and an orator.
  2. 24:6 Some manuscripts add an expanded conclusion to verse 6, all of verse 7, and an additional phrase in verse 8: We would have judged him by our law, but Lysias, the commander of the garrison, came and violently took him away from us, commanding his accusers to come before you.
  3. 24:20 Greek Sanhedrin.
  4. 24:23 Greek a centurion.

Nádej pre kazdého

Skutky Apoštolov 24

Obžaloba proti Pavlovi

1 O päť dní došiel do Cézarey sám veľkňaz Ananiáš v sprievode niekoľkých členov veľrady a právneho zástupcu Tertula, aby podali na Pavla u miestodržiteľa žalobu.

Predvolali Pavla a Tertulus predniesol obžalobu:

Vznešený Felix! Tvojou zásluhou žijeme v mieri a vďaka tvojej prezieravej starostlivosti sa nášmu národu žije čoraz lepšie. To všade a vždy uznávame s nesmiernou vďačnosťou.

Nechcem ťa dlho zdržiavať, no prosím ťa, aby si bol taký láskavý a vypočul nás.

Zistili sme totiž, že tento človek po celom svete vyvoláva medzi Židmi nepokoje, ktoré sa šíria ako morová epidémia, a je hlavou nazarejskej sekty.

Pokúsil sa dokonca znesvätiť chrám. Pritom sme ho chytili a chceli súdiť podľa našich zákonov.

Ale veliteľ Lyziáš nám ho násilne vytrhol z rúk a žiada,

aby jeho žalobcovia prišli k tebe a aby bol súdený podľa rímskych zákonov. Keď ho budeš vypočúvať, sám sa môžeš presvedčiť, že naša obžaloba sa zakladá na pravde."

Aj ostatní Židia sa pripojili k obžalobe a potvrdili, že všetko, čo Tertulus povedal, je pravda.

Pavol sa obhajuje pred Felixom

10 Teraz prišiel rad na Pavla. Na miestodržiteľov pokyn vstal a ozval sa: Viem, že už dlhé roky vykonávaš úrad sudcu v tomto národe. Preto sa s dôverou budem pred tebou obhajovať.

11 Môžeš si presne zistiť, že len pred dvanástimi dňami som prišiel do Jeruzalema vzdať Bohu poklonu v chráme.

12 Ale ani v chráme, ani v synagógach, ani na uliciach ma nikto nepristihol, že by som s niekým debatoval, alebo dokonca vyvolával vzburu medzi ľudom.

13 Ba ani tí, čo na mňa teraz žalujú, to nemôžu nijako dokázať.

14 Ale k jednému sa priznávam otvorene: slúžim Bohu našich predkov spôsobom, ktorý oni pokladajú za sektárstvo. Pevne verím všetkému, čo je napísané v Mojžišovom zákone a v prorockých knihách.

15 A pevne dúfam, napokon ako aj mnohí z nich, že Boh raz vzkriesi z mŕtvych spravodlivých aj nespravodlivých.

16 Práve táto viera ma nabáda, aby som sa usiloval zachovať si čisté svedomie pred Bohom aj pred ľuďmi.

17 A tak po mnohých rokoch som sa vrátil, aby som svojmu národu odovzdal peňažnú podporu od iných národov a priniesol obeť v chráme.

18 A vtedy ma tam pri očistnom obrade zazreli. No nebol tam ani zhluk ľudí, ani nedošlo k nijakým výtržnostiam. Boli tam, pravda, niektorí Židia z Malej Ázie.

19 Tí by mali byť teraz tu, ak niečo proti mne majú.

20 Alebo nech tí, čo sú tu prítomní, povedia, z akého zločinu ma usvedčili, keď som stál pred veľradou.

21 Bol to azda iba jediný výrok, ktorý som vykríkol, keď som stál medzi nimi: Pre vieru vo vzkriesenie stojím dnes pred vaším súdom!"

22 Felix, ktorý už bol oboznámený s kresťanským učením, odročil preto rokovanie s odôvodnením: Váš spor rozhodnem až potom, keď príde veliteľ Lyziáš.

23 Dôstojníkovi potom prikázal, aby Pavla držal len v ľahkej väzbe a nebránil jeho priateľom, keby mu chceli poskytnúť nejaké úsluhy.

Felix váha s rozhodnutím

24 O niekoľko dní prišiel Felix so svojou manželkou Druzilou, ktorá bola Židovka. Dal si zavolať Pavla a chcel sa od neho viac dozvedieť o viere v Ježiša Krista.

25 Keď sa však Pavol dotkol problému spravodlivosti, sebaovládania a budúceho súdu, Felix znervóznel a povedal: Nadnes stačí. Keď budem mať čas, dám si ťa zase zavolať."

26 A naozaj, často posielal po Pavla a debatoval s ním, ale zrejme najmä preto, že čakal od neho nejaký úplatok.

27 Aby si získal priazeň Židov, nechával Pavla naďalej vo väzení. Tak to trvalo dva roky, kým Felixa nevystriedal v úrade Porcius Festus.