New Living Translation

2 Samuel 1

David Learns of Saul’s Death

1After the death of Saul, David returned from his victory over the Amalekites and spent two days in Ziklag. On the third day a man arrived from Saul’s army camp. He had torn his clothes and put dirt on his head to show that he was in mourning. He fell to the ground before David in deep respect.

“Where have you come from?” David asked.

“I escaped from the Israelite camp,” the man replied.

“What happened?” David demanded. “Tell me how the battle went.”

The man replied, “Our entire army fled from the battle. Many of the men are dead, and Saul and his son Jonathan are also dead.”

“How do you know Saul and Jonathan are dead?” David demanded of the young man.

The man answered, “I happened to be on Mount Gilboa, and there was Saul leaning on his spear with the enemy chariots and charioteers closing in on him. When he turned and saw me, he cried out for me to come to him. ‘How can I help?’ I asked him.

“He responded, ‘Who are you?’

“‘I am an Amalekite,’ I told him.

“Then he begged me, ‘Come over here and put me out of my misery, for I am in terrible pain and want to die.’

10 “So I killed him,” the Amalekite told David, “for I knew he couldn’t live. Then I took his crown and his armband, and I have brought them here to you, my lord.”

11 David and his men tore their clothes in sorrow when they heard the news. 12 They mourned and wept and fasted all day for Saul and his son Jonathan, and for the Lord’s army and the nation of Israel, because they had died by the sword that day.

13 Then David said to the young man who had brought the news, “Where are you from?”

And he replied, “I am a foreigner, an Amalekite, who lives in your land.”

14 “Why were you not afraid to kill the Lord’s anointed one?” David asked.

15 Then David said to one of his men, “Kill him!” So the man thrust his sword into the Amalekite and killed him. 16 “You have condemned yourself,” David said, “for you yourself confessed that you killed the Lord’s anointed one.”

David’s Song for Saul and Jonathan

17 Then David composed a funeral song for Saul and Jonathan, 18 and he commanded that it be taught to the people of Judah. It is known as the Song of the Bow, and it is recorded in The Book of Jashar.[a]

19 Your pride and joy, O Israel, lies dead on the hills!
    Oh, how the mighty heroes have fallen!
20 Don’t announce the news in Gath,
    don’t proclaim it in the streets of Ashkelon,
or the daughters of the Philistines will rejoice
    and the pagans will laugh in triumph.

21 O mountains of Gilboa,
    let there be no dew or rain upon you,
    nor fruitful fields producing offerings of grain.[b]
For there the shield of the mighty heroes was defiled;
    the shield of Saul will no longer be anointed with oil.
22 The bow of Jonathan was powerful,
    and the sword of Saul did its mighty work.
They shed the blood of their enemies
    and pierced the bodies of mighty heroes.

23 How beloved and gracious were Saul and Jonathan!
    They were together in life and in death.
They were swifter than eagles,
    stronger than lions.
24 O women of Israel, weep for Saul,
for he dressed you in luxurious scarlet clothing,
    in garments decorated with gold.

25 Oh, how the mighty heroes have fallen in battle!
    Jonathan lies dead on the hills.
26 How I weep for you, my brother Jonathan!
    Oh, how much I loved you!
And your love for me was deep,
    deeper than the love of women!

27 Oh, how the mighty heroes have fallen!
    Stripped of their weapons, they lie dead.

Notas al pie

  1. 1:18 Or The Book of the Upright.
  2. 1:21 The meaning of the Hebrew is uncertain.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

2 Samueli 1

Davide Amva za Imfa ya Sauli

1Atamwalira Sauli, Davide anabwerako kumene anakagonjetsa Aamaleki ndipo anakakhala ku Zikilagi masiku awiri. Pa tsiku lachitatu munthu wina wochokera ku msasa wa Sauli anafika, zovala zake zitangʼambika ndiponso anali atathira dothi pamutu pake. Atafika kwa Davide, anadzigwetsa pansi, kupereka ulemu kwa Davideyo.

Davide anamufunsa iye kuti, “Kodi iwe wachokera kuti?”

Iye anayankha kuti, “Ine ndathawa ku misasa ya Aisraeli.”

Davide anafunsa, “Tandiwuza, chachitika ndi chiyani?”

Iye anati, “Anthu athawa ku nkhondo ndipo ambiri aphedwa. Sauli ndi mwana wake Yonatani aphedwa.”

Ndipo Davide anati kwa mnyamata amene anabweretsa nkhaniyi, “Ukudziwa bwanji kuti Sauli ndi mwana wake Yonatani afa?”

Mnyamatayo anati, “Zinangochitika kuti ndinali pa phiri la Gilibowa, ndipo Sauli anali komweko ataweramira pa mkondo wake, pamodzi ndi magaleta ndi okwera ake atamuyandikira. Pamene anatembenuka ndi kundiona ine, iye anandiyitana, ndipo ndinati, ‘Kodi ndichite chiyani?’ ”

Iye anandifunsa, “Iwe ndiwe yani?”

Ine ndinayankha kuti, “Ndine Mwamaleki.”

“Kenaka iye anati kwa ine, ‘Bwera pafupi ndipo undiphe! Ndikumva ululu kwambiri, koma ndikanali ndi moyo!’

10 “Kotero ndinabwera pafupi ndi kumupha, chifukwa ndinadziwa kuti mmene anagweramo sakanakhalanso ndi moyo. Ndipo ndatenga chipewa chaufumu chimene chinali pamutu pake ndi khoza la pa dzanja lake ndipo ndazibweretsa kwa inu mbuye wanga.”

11 Apo Davide ndi anthu onse amene anali nawo anangʼamba zovala zawo. 12 Iwo analira maliro ndi kusala zakudya mpaka madzulo chifukwa cha Sauli ndi mwana wake Yonatani, komanso chifukwa cha gulu la ankhondo la Yehova ndi nyumba ya Israeli, chifukwa anaphedwa ndi lupanga.

13 Davide anati kwa mnyamata amene anabweretsa uthengawo, “Iwe umachokera kuti?”

Iye anayankha kuti, “Ine ndine mwana wa mlendo Mwamaleki.”

14 Davide anamufunsanso kuti, “Nʼchifukwa chiyani sunaope kukweza dzanja lako ndi kupha wodzozedwa wa Yehova?”

15 Kenaka Davide anayitana mmodzi mwa anyamata ake ndipo anati, “Pita ukamukanthe!” Kotero iye anapita kukamukantha, ndipo mnyamata uja anafa. 16 Pakuti Davide anali atanena kwa iye kuti, “Iwe wadzipha wekha. Pakamwa pako pakunena zokutsutsa wekha, pamene unanena kuti, ‘Ine ndapha wodzozedwa wa Yehova.’ ”

Davide Alira Maliro a Sauli ndi Yonatani

17 Davide anayimba nyimbo iyi ya maliro, kulira Sauli ndi mwana wake Yonatani. 18 Ndipo analamula kuti anthu a ku Yuda aphunzitsidwe nyimbo ya maliroyi imene yalembedwa mʼbuku la Yasari:

19 “Ulemerero wako iwe Israeli, wagona utaphedwa ku zitunda.
    Taonani amphamvu agwa kumeneko!

20 “Musakanene zimenezi ku Gati,
    musazilengeze ku misewu ya ku Asikeloni,
kuti ana aakazi a Afilisti angasangalale,
    ana aakazi a osachita mdulidwe angakondwere.

21 “Inu mapiri a ku Gilibowa,
    musakhalenso ndi mame kapena mvula,
    kapena minda yobereka zopereka za ufa.
Pakuti kumeneko chishango cha munthu wamphamvu chinadetsedwa,
    chishango cha Sauli sanachipakenso mafuta.

22 “Pa magazi a ophedwa,
    pa mnofu wa amphamvu,
uta wa Yonatani sunabwerere,
    lupanga la Sauli silinabwere chabe.

23 “Sauli ndi Yonatani,
    pa moyo wawo anali okondedwa ndi okoma mtima,
    ndipo pa imfa yawo sanasiyanitsidwe.
Iwo anali ndi liwiro loposa ziwombankhanga,
    anali ndi mphamvu zoposa mkango.

24 “Inu ana aakazi a Israeli,
    mulireni Sauli,
amene anakuvekani zovala zofiira ndi zofewa,
    amene anakometsera zovala zanu ndi zokometsera zagolide.

25 “Taonani amphamvu agwa ku nkhondo!
    Yonatani wagona ataphedwa ku zitunda.
26 Ine ndikuvutika mumtima chifukwa cha iwe mʼbale wanga Yonatani,
    unali wokondedwa kwambiri kwa ine.
Chikondi chako pa ine chinali chopambana,
    chopambana kuposa chikondi cha akazi.

27 “Taonani amphamvu agwa!
    Zida zankhondo zawonongeka!”