New Living Translation

2 Peter 1

Greetings from Peter

1This letter is from Simon[a] Peter, a slave and apostle of Jesus Christ.

I am writing to you who share the same precious faith we have. This faith was given to you because of the justice and fairness[b] of Jesus Christ, our God and Savior.

May God give you more and more grace and peace as you grow in your knowledge of God and Jesus our Lord.

Growing in Faith

By his divine power, God has given us everything we need for living a godly life. We have received all of this by coming to know him, the one who called us to himself by means of his marvelous glory and excellence. And because of his glory and excellence, he has given us great and precious promises. These are the promises that enable you to share his divine nature and escape the world’s corruption caused by human desires.

In view of all this, make every effort to respond to God’s promises. Supplement your faith with a generous provision of moral excellence, and moral excellence with knowledge, and knowledge with self-control, and self-control with patient endurance, and patient endurance with godliness, and godliness with brotherly affection, and brotherly affection with love for everyone.

The more you grow like this, the more productive and useful you will be in your knowledge of our Lord Jesus Christ. But those who fail to develop in this way are shortsighted or blind, forgetting that they have been cleansed from their old sins.

10 So, dear brothers and sisters,[c] work hard to prove that you really are among those God has called and chosen. Do these things, and you will never fall away. 11 Then God will give you a grand entrance into the eternal Kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ.

Paying Attention to Scripture

12 Therefore, I will always remind you about these things—even though you already know them and are standing firm in the truth you have been taught. 13 And it is only right that I should keep on reminding you as long as I live.[d] 14 For our Lord Jesus Christ has shown me that I must soon leave this earthly life,[e] 15 so I will work hard to make sure you always remember these things after I am gone.

16 For we were not making up clever stories when we told you about the powerful coming of our Lord Jesus Christ. We saw his majestic splendor with our own eyes 17 when he received honor and glory from God the Father. The voice from the majestic glory of God said to him, “This is my dearly loved Son, who brings me great joy.”[f] 18 We ourselves heard that voice from heaven when we were with him on the holy mountain.

19 Because of that experience, we have even greater confidence in the message proclaimed by the prophets. You must pay close attention to what they wrote, for their words are like a lamp shining in a dark place—until the Day dawns, and Christ the Morning Star shines[g] in your hearts. 20 Above all, you must realize that no prophecy in Scripture ever came from the prophet’s own understanding,[h] 21 or from human initiative. No, those prophets were moved by the Holy Spirit, and they spoke from God.

Notas al pie

  1. 1:1a Greek Simeon.
  2. 1:1b Or to you in the righteousness.
  3. 1:10 Greek brothers.
  4. 1:13 Greek as long as I am in this tent [or tabernacle].
  5. 1:14 Greek I must soon put off my tent [or tabernacle].
  6. 1:17 Matt 17:5; Mark 9:7; Luke 9:35.
  7. 1:19 Or rises.
  8. 1:20 Or is a matter of one’s own interpretation.

Slovo na cestu

2.list Petrův 1

Mít jistotu povolání a vyvolení

11-2 Apoštol a služebník Ježíše Krista – Šimon Petr – posílá tento dopis všem, kterým Bůh a náš zachránce Ježíš Kristus dal tutéž vzácnou víru jako nám. Přeji vám, abyste prožívali Boží dobrotivost a pokoj. Toho dosáhnete hlubším poznáváním Boha a Ježíše, našeho Pána.

Bůh nám dal ve své moci vše, co je potřebné k opravdovému životu ve víře; poznali jsme toho, který nás pozval k sobě, a dokonce nám dává účast na slávě a ctnostech. Dal nám ty největší a nejdražší sliby, a to proto, abychom unikli všem špatnostem, které nás ve světě obklopují, a získali Boží charakter. 5-7 Učiňte vše pro to, aby vás víra vedla ke správnému životu, ke stále hlubšímu poznávání Boha, k sebekázni, trpělivosti, naprosté oddanosti Bohu, k bratrské náklonnosti a křesťanské lásce. Půjdete-li usilovně touto cestou, duchovně porostete, váš život přinese ovoce a budete užiteční pro našeho Pána, Ježíše Krista. Ten, kdo nemá tyto povahové rysy, je krátkozraký, dokonce slepý a zapomíná, že Bůh ho zbavil starého hříšného života.

10-11 Moji milí bratři, usilujte tedy o to, abyste svým křesťanským životem prokazovali, že vás Bůh zavolal a vyvolil. Pak nikdy nesejdete z cesty víry a Bůh vám široce otevře věčné království našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista.

Biblické proroctví

12 Chci vám stále připomínat tyto věci, i když je už dávno znáte a podle nich také žijete. 13-14 Náš Pán Ježíš Kristus mi zjevil, že můj život zde na zemi se chýlí ke konci, že brzo zemřu. Ale dokud jsem zde, pokládám za svou povinnost povzbuzovat vaši víru. 15 Chci k tomu využít každou příležitost, a proto vám píši, abyste se mohli k mým radám vracet i po mé smrti. 16 Když jsme vás seznamovali s Kristovou mocí a jeho příchodem, nebyly to žádné smyšlenky. Vždyť jsme viděli jeho božský majestát na vlastní oči! 17 Byl jsem s ním na jedné galilejské hoře, když se nám ještě jako člověk představil ve své božské vznešenosti. 18 Slyšel jsem ten slavný mocný hlas volající z nebe: „To je můj milovaný Syn, moje radost.“

19 A tak jsme byli svědky toho, jak se do důsledku naplnila proroctví. Proto jim věnujte tu největší pozornost, vždyť svítí jako světlo uprostřed noční tmy, dokud se nerozbřeskne den a jitřenka vám nevzejde v srdci. 20 Buďte si však především vědomi toho, že žádné proroctví Písma nezáleží na osobním výkladu; 21 Vždyť proroctví nikdy nevzešlo z lidské vůle, ale Duch svatý svěřil prorokům, těmto Božím lidem, pravdivé poselství.