New Living Translation

2 Peter 1

Greetings from Peter

1This letter is from Simon[a] Peter, a slave and apostle of Jesus Christ.

I am writing to you who share the same precious faith we have. This faith was given to you because of the justice and fairness[b] of Jesus Christ, our God and Savior.

May God give you more and more grace and peace as you grow in your knowledge of God and Jesus our Lord.

Growing in Faith

By his divine power, God has given us everything we need for living a godly life. We have received all of this by coming to know him, the one who called us to himself by means of his marvelous glory and excellence. And because of his glory and excellence, he has given us great and precious promises. These are the promises that enable you to share his divine nature and escape the world’s corruption caused by human desires.

In view of all this, make every effort to respond to God’s promises. Supplement your faith with a generous provision of moral excellence, and moral excellence with knowledge, and knowledge with self-control, and self-control with patient endurance, and patient endurance with godliness, and godliness with brotherly affection, and brotherly affection with love for everyone.

The more you grow like this, the more productive and useful you will be in your knowledge of our Lord Jesus Christ. But those who fail to develop in this way are shortsighted or blind, forgetting that they have been cleansed from their old sins.

10 So, dear brothers and sisters,[c] work hard to prove that you really are among those God has called and chosen. Do these things, and you will never fall away. 11 Then God will give you a grand entrance into the eternal Kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ.

Paying Attention to Scripture

12 Therefore, I will always remind you about these things—even though you already know them and are standing firm in the truth you have been taught. 13 And it is only right that I should keep on reminding you as long as I live.[d] 14 For our Lord Jesus Christ has shown me that I must soon leave this earthly life,[e] 15 so I will work hard to make sure you always remember these things after I am gone.

16 For we were not making up clever stories when we told you about the powerful coming of our Lord Jesus Christ. We saw his majestic splendor with our own eyes 17 when he received honor and glory from God the Father. The voice from the majestic glory of God said to him, “This is my dearly loved Son, who brings me great joy.”[f] 18 We ourselves heard that voice from heaven when we were with him on the holy mountain.

19 Because of that experience, we have even greater confidence in the message proclaimed by the prophets. You must pay close attention to what they wrote, for their words are like a lamp shining in a dark place—until the Day dawns, and Christ the Morning Star shines[g] in your hearts. 20 Above all, you must realize that no prophecy in Scripture ever came from the prophet’s own understanding,[h] 21 or from human initiative. No, those prophets were moved by the Holy Spirit, and they spoke from God.

Notas al pie

  1. 1:1a Greek Simeon.
  2. 1:1b Or to you in the righteousness.
  3. 1:10 Greek brothers.
  4. 1:13 Greek as long as I am in this tent [or tabernacle].
  5. 1:14 Greek I must soon put off my tent [or tabernacle].
  6. 1:17 Matt 17:5; Mark 9:7; Luke 9:35.
  7. 1:19 Or rises.
  8. 1:20 Or is a matter of one’s own interpretation.

Nádej pre kazdého

Druhý Petrov List 1

1 Šimon Peter, služobník a apoštol Ježiša Krista, posiela tento list všetkým, ktorým Boh a náš Spasiteľ Ježiš Kristus dal tú istú vzácnu vieru ako nám. Želám vám, aby ste prežívali Božiu dobrotivosť a pokoj.

To dosiahnete hlbším poznaním Boha a Ježiša, nášho Pána.

Výzva ku kresťanským cnostiam

Pán Boh nám dal vo svojej moci všetko, čo potrebujeme pre ozajstný život viery: poznali sme toho, ktorý nás pozval k sebe, a dáva nám aj účasť na svojej sláve a cnostiach.

Obdaril nás tým najväčším a najvzácnejším zasľúbením, a to preto, aby sme unikli všetkému zlu, ktoré nás vo svete obklopuje, a získali Boží charakter.

Urobte všetko pre to, aby vás viera viedla k cnostnému životu, k stále hlbšiemu poznávaniu Boha,

k sebadisciplíne, trpezlivosti, úplnej oddanosti Bohu,

k bratskej náklonnosti a kresťanskej láske.

Ak usilovne pôjdete touto cestou, budete užitoční pre nášho Pána Ježiša Krista.

Ten, kto nemá tieto charakterové črty, je slepý, lebo v svojej zaslepenosti zabúda, že ho Boh oslobodil od starého hriechu.

10 Moji drahí bratia, usilujte sa teda, aby ste svojím kresťanským životom dokazovali, že si vás Boh zavolal a vyvolil. Tak nikdy nezídete z cesty viery

11 a Pán Boh vám doširoka otvorí večné kráľovstvo nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista.

Petrovo svedectvo o Pánovi

12 Chcem vám stále pripomínať tieto veci, hoci ich už dávno dobre poznáte a podľa nich žijete.

13 Náš Pán Ježiš Kristus mi zjavil, že môj život tu na zemi sa chýli ku koncu, že čoskoro zomriem.

14 Ale pokiaľ som tu, pokladám si za povinnosť povzbudzovať vašu vieru.

15 Chcem na to využiť každú príležitosť, aby ste sa k mojim radám mohli vracať aj po mojej smrti.

16 Keď sme vás oboznamovali s mocou Ježiša Krista, nerozprávali sme vám nejaké výmysly. Veď sme videli jeho božský majestát na vlastné oči!

17 Bol som s ním na galilejskom vrchu, kde sa nám predstavil vo svojej božskej vznešenosti.

18 Počul som ten slávny, mocný hlas volajúci z neba: Toto je môj milovaný Syn, moja radosť."

19 A tak sme boli svedkami toho, ako sa do dôsledku splnili proroctvá. Preto im venujte tú najväčšiu pozornosť, veď svietia ako svetlo uprostred nočnej tmy, kým nesvitne deň a nevyjde zornička vo vašich srdciach.

20 A predovšetkým si buďte vedomí toho, že nijaké proroctvo Písma sa nedá svojvoľne vykladať, proroctvo nikdy nevzišlo z ľudskej vôle, ale Duch Svätý zveril prorokom, týmto Božím ľuďom, pravdivé posolstvo.