New Living Translation

1 Peter 1

Greetings from Peter

1This letter is from Peter, an apostle of Jesus Christ.

I am writing to God’s chosen people who are living as foreigners in the provinces of Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia.[a] God the Father knew you and chose you long ago, and his Spirit has made you holy. As a result, you have obeyed him and have been cleansed by the blood of Jesus Christ.

May God give you more and more grace and peace.

The Hope of Eternal Life

All praise to God, the Father of our Lord Jesus Christ. It is by his great mercy that we have been born again, because God raised Jesus Christ from the dead. Now we live with great expectation, and we have a priceless inheritance—an inheritance that is kept in heaven for you, pure and undefiled, beyond the reach of change and decay. And through your faith, God is protecting you by his power until you receive this salvation, which is ready to be revealed on the last day for all to see.

So be truly glad.[b] There is wonderful joy ahead, even though you must endure many trials for a little while. These trials will show that your faith is genuine. It is being tested as fire tests and purifies gold—though your faith is far more precious than mere gold. So when your faith remains strong through many trials, it will bring you much praise and glory and honor on the day when Jesus Christ is revealed to the whole world.

You love him even though you have never seen him. Though you do not see him now, you trust him; and you rejoice with a glorious, inexpressible joy. The reward for trusting him will be the salvation of your souls.

10 This salvation was something even the prophets wanted to know more about when they prophesied about this gracious salvation prepared for you. 11 They wondered what time or situation the Spirit of Christ within them was talking about when he told them in advance about Christ’s suffering and his great glory afterward.

12 They were told that their messages were not for themselves, but for you. And now this Good News has been announced to you by those who preached in the power of the Holy Spirit sent from heaven. It is all so wonderful that even the angels are eagerly watching these things happen.

A Call to Holy Living

13 So prepare your minds for action and exercise self-control. Put all your hope in the gracious salvation that will come to you when Jesus Christ is revealed to the world. 14 So you must live as God’s obedient children. Don’t slip back into your old ways of living to satisfy your own desires. You didn’t know any better then. 15 But now you must be holy in everything you do, just as God who chose you is holy. 16 For the Scriptures say, “You must be holy because I am holy.”[c]

17 And remember that the heavenly Father to whom you pray has no favorites. He will judge or reward you according to what you do. So you must live in reverent fear of him during your time here as “temporary residents.” 18 For you know that God paid a ransom to save you from the empty life you inherited from your ancestors. And it was not paid with mere gold or silver, which lose their value. 19 It was the precious blood of Christ, the sinless, spotless Lamb of God. 20 God chose him as your ransom long before the world began, but now in these last days he has been revealed for your sake.

21 Through Christ you have come to trust in God. And you have placed your faith and hope in God because he raised Christ from the dead and gave him great glory.

22 You were cleansed from your sins when you obeyed the truth, so now you must show sincere love to each other as brothers and sisters.[d] Love each other deeply with all your heart.[e]

23 For you have been born again, but not to a life that will quickly end. Your new life will last forever because it comes from the eternal, living word of God. 24 As the Scriptures say,

“People are like grass;
    their beauty is like a flower in the field.
The grass withers and the flower fades.
25     But the word of the Lord remains forever.”[f]

And that word is the Good News that was preached to you.

Notas al pie

  1. 1:1 Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia were Roman provinces in what is now Turkey.
  2. 1:6 Or So you are truly glad.
  3. 1:16 Lev 11:44-45; 19:2; 20:7.
  4. 1:22a Greek must have brotherly love.
  5. 1:22b Some manuscripts read with a pure heart.
  6. 1:24-25 Isa 40:6-8.

Slovo na cestu

1.list Petrův 1

Velké požehnání pro Boží lid

1Apoštol Petr píše přistěhovalcům roztroušeným v Pontu, Galacii, Kappadokii, Asii a Bitynii.

Drazí přátelé! Bůh vás již dávno znal a vyvolil vás, abyste se stali jeho dětmi. Duch svatý působil ve vašich srdcích, očistil vás krví Ježíše Krista, abyste žili životem jemu podobným. Ať vám Bůh bohatě žehná a vysvobozuje vás od všech úzkostí a strachů!

Díky Bohu za skvělou naději

Díky a čest vzdejme Bohu, Otci našeho Pána Ježíše Krista, že pro jeho milosrdenství jsme mohli začít zcela nový život plný naděje, protože Ježíš vstal z mrtvých. Teď patříte do jeho rodiny, čeká vás tedy skvělé dědictví, které nepodléhá žádným změnám ani nemůže být zkaženo. Je pro vás připraveno v nebi. Protože věříte, Boží moc vás chrání, abyste došli až k tomu konečnému cíli – ke spáse, která se v plnosti ukáže v blížícím se posledním dnu. To je důvod k velké radosti, i když vím, že jste nyní asi v úzkostech pro různá pokušení a zkoušky, kterými procházíte. Zkoušky přicházejí proto, aby se ukázalo, zda vaše víra je pevná a čistá. Vždyť i zlato se čistí v ohni a vaše víra má v Božích očích nesrovnatelně vyšší hodnotu než pouhé zlato. Zvítězí-li vaše víra v těchto zkouškách, Ježíš vás radostně přijme, až přijde v ten poslední den.

8-9 I když jste ho nikdy neviděli, přece ho milujete, a ačkoliv ho ještě nevidíte, přece v něho věříte. A prožíváte nezměrnou radost z toho, že dosahujete cíle své víry – spasení, 10 které se snažili odhalit a poznat již proroci. 11 Předpovídali a pátrali po tom, na který čas a na jaké okolnosti poukazoval Duch svatý, který v nich působil a který prorokoval o Kristově utrpení a slávě. 12 Bylo jim však zjeveno, že k těmto událostem nedojde za jejich života, ale o mnoho let později – za vašeho života. Jsou to pravdy, které vám byly zvěstovány, rozhlašovali je lidé zmocnění týmž z nebe seslaným Duchem svatým. Jsou to tak zvláštní a úžasné věci, že i andělé v nebi touží do nich důkladněji nahlédnout.

Povolání k svatosti

13 Vaše mysl ať je připravena, buďte střízliví a ostražití. Celou svou naději upřete k daru Boží milosti, který vám bude dán při návratu Ježíše Krista. 14 Žijte před Bohem jako jeho poslušné děti. Nedopusťte, aby váš charakter byl formován myšlením vašeho dřívějšího života bez Boha. 15 Naopak, buďte svatí – to je čistí – ve všem podobně jako ten, který vás pozval, abyste se stali Božími dětmi. 16 Vždyť v Písmu je psáno: „Buďte svatí, neboť já jsem svatý.“

17 Pamatujte, že u vašeho nebeského Otce, ke kterému se modlíte, neexistuje při soudu žádná protekce. Bude vás soudit naprosto spravedlivě podle vašeho jednání; a tak pokud jste zde na zemi, jednejte vždy s uctivým zřetelem k němu. 18 Víte přece, čím bylo zaplaceno to, že nemusíte žít životem bez smyslu a cíle, jak jste jej přejali od svých předků. Nebylo to zlatem a stříbrem, které ztrácejí svou hodnotu, 19-20 ale drahou krví Kristovou. On byl k tomu jako beránek bez vady a bez poskvrny předem vyhlédnut před stvořením světa, ale objevil se kvůli vám až teď v poslední době. 21 Když znáte Krista, věříte i v Boha, který ho vzkřísil z mrtvých a dal mu velkou slávu. A tak vaše víra a naděje může být cele zakotvena v Bohu.

22 Nyní můžete opravdově milovat každého, protože jste byli očištěni od sobectví a nenávisti tím, že jste přijali Krista. Mějte se proto upřímně a vřele rádi. 23 Vždyť vám byl dán nový život – ne ten, který jste obdrželi od svých rodičů jako pomíjející dar, ale ten, který jste přijali skrze stále živé Boží slovo a který potrvá věčně.

24 Je totiž pravda,

že každý člověk je jako tráva,
    která zežloutne a uschne,
a všechna jeho velikost je jako květ,
    který opadá.
25 Ale Boží slovo zůstane věčně – je to slovo radostné zvěsti,

které vám bylo kázáno.