New Living Translation

1 Corinthians 1

Greetings from Paul

1This letter is from Paul, chosen by the will of God to be an apostle of Christ Jesus, and from our brother Sosthenes.

I am writing to God’s church in Corinth,[a] to you who have been called by God to be his own holy people. He made you holy by means of Christ Jesus,[b] just as he did for all people everywhere who call on the name of our Lord Jesus Christ, their Lord and ours.

May God our Father and the Lord Jesus Christ give you grace and peace.

Paul Gives Thanks to God

I always thank my God for you and for the gracious gifts he has given you, now that you belong to Christ Jesus. Through him, God has enriched your church in every way—with all of your eloquent words and all of your knowledge. This confirms that what I told you about Christ is true. Now you have every spiritual gift you need as you eagerly wait for the return of our Lord Jesus Christ. He will keep you strong to the end so that you will be free from all blame on the day when our Lord Jesus Christ returns. God will do this, for he is faithful to do what he says, and he has invited you into partnership with his Son, Jesus Christ our Lord.

Divisions in the Church

10 I appeal to you, dear brothers and sisters,[c] by the authority of our Lord Jesus Christ, to live in harmony with each other. Let there be no divisions in the church. Rather, be of one mind, united in thought and purpose. 11 For some members of Chloe’s household have told me about your quarrels, my dear brothers and sisters. 12 Some of you are saying, “I am a follower of Paul.” Others are saying, “I follow Apollos,” or “I follow Peter,[d]” or “I follow only Christ.”

13 Has Christ been divided into factions? Was I, Paul, crucified for you? Were any of you baptized in the name of Paul? Of course not! 14 I thank God that I did not baptize any of you except Crispus and Gaius, 15 for now no one can say they were baptized in my name. 16 (Oh yes, I also baptized the household of Stephanas, but I don’t remember baptizing anyone else.) 17 For Christ didn’t send me to baptize, but to preach the Good News—and not with clever speech, for fear that the cross of Christ would lose its power.

The Wisdom of God

18 The message of the cross is foolish to those who are headed for destruction! But we who are being saved know it is the very power of God. 19 As the Scriptures say,

“I will destroy the wisdom of the wise
    and discard the intelligence of the intelligent.”[e]

20 So where does this leave the philosophers, the scholars, and the world’s brilliant debaters? God has made the wisdom of this world look foolish. 21 Since God in his wisdom saw to it that the world would never know him through human wisdom, he has used our foolish preaching to save those who believe. 22 It is foolish to the Jews, who ask for signs from heaven. And it is foolish to the Greeks, who seek human wisdom. 23 So when we preach that Christ was crucified, the Jews are offended and the Gentiles say it’s all nonsense.

24 But to those called by God to salvation, both Jews and Gentiles,[f] Christ is the power of God and the wisdom of God. 25 This foolish plan of God is wiser than the wisest of human plans, and God’s weakness is stronger than the greatest of human strength.

26 Remember, dear brothers and sisters, that few of you were wise in the world’s eyes or powerful or wealthy[g] when God called you. 27 Instead, God chose things the world considers foolish in order to shame those who think they are wise. And he chose things that are powerless to shame those who are powerful. 28 God chose things despised by the world,[h] things counted as nothing at all, and used them to bring to nothing what the world considers important. 29 As a result, no one can ever boast in the presence of God.

30 God has united you with Christ Jesus. For our benefit God made him to be wisdom itself. Christ made us right with God; he made us pure and holy, and he freed us from sin. 31 Therefore, as the Scriptures say, “If you want to boast, boast only about the Lord.”[i]

Notas al pie

 1. 1:2a Corinth was the capital city of Achaia, the southern region of the Greek peninsula.
 2. 1:2b Or because you belong to Christ Jesus.
 3. 1:10 Greek brothers; also in 1:11, 26.
 4. 1:12 Greek Cephas.
 5. 1:19 Isa 29:14.
 6. 1:24 Greek and Greeks.
 7. 1:26 Or high born.
 8. 1:28 Or God chose those who are low born.
 9. 1:31 Jer 9:24.

Ang Pulong Sa Dios

1 Corinto 1

1Ako si Pablo nga pinili sa Dios nga mahimong apostol ni Cristo Jesus. Ako ug si Sostenes nga atong igsoon diha kang Cristo nangumusta kaninyong mga tumutuo diha sa Corinto. Gilain na kamo sa Dios aron mahimong iya tungod sa inyong pagkahiusa kang Cristo Jesus. Gipili niya kamo nga mahimong iyang mga anak uban sa tanan nga nagaila kang Jesu-Cristo nga atong Ginoo sa bisan asang lugar. Siya Ginoo natong tanan.

Hinaut nga madawat ninyo ang grasya ug kalinaw gikan sa Dios nga atong Amahan ug kang Ginoong Jesu-Cristo.

Mga Panalangin Diha kang Cristo

Nagapasalamat ako kanunay sa Dios tungod sa mga panalangin nga iyang gihatag kaninyo nga anaa kang Cristo Jesus. Kay sa inyong pagkahiusa kang Cristo, gipanalanginan kamo sa Dios sa tanan — sa kahibalo ug sa pagpanulti. Tungod niini napamatud-an ninyo mismo ang among mga gipanudlo mahitungod kang Cristo. Busa wala gayod kamo makulangi sa mga espirituhanong mga hiyas nga gihatag sa Dios samtang nagahulat kamo sa pagbalik sa atong Ginoong Jesu-Cristo. Si Cristo mao ang maglig-on sa inyong pagtuo hangtod sa kataposan, aron nga sa pag-abot sa adlaw nga siya maghukom, wala siyay ikasaway kaninyo. Kasaligan ang Dios nga nagtawag kaninyo sa pagpakighiusa sa iyang Anak nga si Jesu-Cristo nga atong Ginoo.

Ang mga Tumutuo ni Cristo Kinahanglang Magkahiusa

10 Mga igsoon, nagahangyo ako kaninyo sa ngalan sa atong Ginoong Jesu-Cristo, nga maghiusa kamong tanan ug likayi ninyo ang pagkabahin-bahin. Paghiusa kamo diha sa inyong mga hunahuna ug sa inyong katuyoan. 11 Nahisgotan ko kini tungod kay adunay nagsugilon kanako gikan sa pamilya ni Cloe nga may panag-away diha kaninyo. 12 Ang buot kong ipasabot mao kini: ang uban kaninyo nagaingon, “Kang Pablo ako,” ug aduna usay nagaingon, “Kang Apolos ako.” Aduna pa gayoy nagaingon, “Kang Pedro ako,” ug ang uban nagaingon, “Kang Cristo ako.” 13 Dili kana maayo! Ngano, nabahin-bahin ba diay si Cristo? Si Pablo wala magpalansang sa krus alang kaninyo. Wala usab kamo mabautismohi sa ngalan ni Pablo.

14 Nagapasalamat ako sa Dios nga wala akoy gibautismohan kaninyo gawas lang kang Crispus ug kang Gayo. 15 Busa walay makaingon nga gibautismohan kamo sa akong ngalan. 16 (Gibautismohan ko usab diay si Estefanas ug ang iyang pamilya. Apan gawas kanila wala na akoy mahinumdoman pang uban.) 17 Kay wala ako sugoa ni Cristo aron sa pagbautismo kondili sa pagtudlo sa Maayong Balita. Ug ang akong pagtudlo dili pinaagi sa mga maanindot ug maalamon nga pagpanulti, kay basin madala ko ang mga tawo ngadto kang Cristo pinaagi sa akong abilidad ug mawad-an na lang ug gahom ang kamatayon ni Cristo sa krus.

Si Cristo mao ang Gahom ug Kaalam sa Dios

18 Alang sa mga tawong nangawala,[a] ang pagtulon-an mahitungod sa kamatayon ni Cristo sa krus binuang lang, apan kanatong nangaluwas, kini gahom sa Dios. 19 Kay ang Kasulatan nagaingon, “Gub-on ko ang kaalam sa mga tawo nga maalamon, ug ipakita ko nga walay pulos ang pagsabot sa mga adunay kinaadman.”[b] 20 Unsa na man unyay kapuslanan sa mga maalamon, sa mga magtutudlo sa Kasugoan, ug sa mga maayong makiglantugi niini nga panahon? Kay gipakita man sa Dios nga binuang lang ang kalibotanon nga kaalam.

21 Kay ang Dios sa iyang kaalam wala magtugot nga maila siya sa mga tawo pinaagi sa kalibotanon nga kaalam; kondili pagbuot sa Dios nga luwason ang mga tawo pinaagi sa ilang pagtuo sa giwali nga Maayong Balita, nga sumala sa mga wala motuo, binuang lang kini. 22 Ang mga Judio dili motuo kon walay milagro nga ilang makita, ug ang mga Griego, ilang timbang-timbangon kon ang gitudlo kanila motukma ba sa ilang ginaingon nga kaalam. 23 Apan kami, ang among giwali mao ang Cristo nga gilansang sa krus. Kini dili madawat sa mga Judio ug binuang lang alang sa mga dili Judio. 24 Apan sa mga tawo nga gitawag sa Dios, Judio man o dili, si Cristo mao ang gahom ug ang kaalam sa Dios. 25 Kay ang gihunahuna nila nga binuang nga gihimo sa Dios mas labaw pa kaysa kaalam sa tawo, ug ang gihunahuna nila nga kaluyahon nga gihimo sa Dios mas kusog pa kaysa kusog sa tawo. 26 Mga igsoon kang Cristo, hinumdomi ninyo kon unsa ang inyong kahimtang sa wala pa kamo mahimong tinawag sa Dios, pipila lang gayod kaninyo ang giila nga maalamon o kaha may katakos, ug pipila lang usab ang naggikan sa inila nga mga pamilya. 27 Apan ang gipili sa Dios mao kadtong giisip sa katawhan nga dili maalamon aron pakaulawan ang mga maalamon, ug gipili usab niya ang mga tawo nga wala gayoy gahom aron pakaulawan ang mga tawong gamhanan. 28 Gipili sa Dios ang mga kabos ug talamayon, nga giisip sa katawhan nga walay kapuslanan, aron ipakita niya nga dili mahinungdanon ang giisip sa katawhan nga mahinungdanon. 29 Busa walay makapasigarbo atubangan sa Dios. 30 Sa pagbuot sa Dios anaa kita kang Cristo Jesus. Si Cristo mao ang kaalam sa Dios[c] alang kanato. Pinaagi kaniya gipakamatarong kita sa Dios, iya na kita, ug gitubos na niya kita gikan sa atong mga sala. 31 Busa, sama sa ginaingon sa Kasulatan, “Ang buot magpasigarbo, kinahanglan ipasigarbo lamang niya ang gibuhat sa Ginoo.”[d]

Notas al pie

 1. 1 Corinto 1:18 nangawala: o kaha, nagapaingon sa kalaglagan.
 2. 1 Corinto 1:19 Tan-awa usab ang Isa. 29:14.
 3. 1 Corinto 1:30 Si Cristo mao ang kaalam sa Dios: alang sa uban ang gibuhat ni Cristo sa krus binuang, apan alang kang Pablo kini kaalam sa Dios.
 4. 1 Corinto 1:31 Tan-awa usab ang Jer. 9:24.