New Living Translation

1 Chronicles 1

From Adam to Noah’s Sons

1The descendants of Adam were Seth, Enosh, Kenan, Mahalalel, Jared, Enoch, Methuselah, Lamech, and Noah.

The sons of Noah were[a] Shem, Ham, and Japheth.

Descendants of Japheth

The descendants of Japheth were Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshech, and Tiras.

The descendants of Gomer were Ashkenaz, Riphath,[b] and Togarmah.

The descendants of Javan were Elishah, Tarshish, Kittim, and Rodanim.

Descendants of Ham

The descendants of Ham were Cush, Mizraim,[c] Put, and Canaan.

The descendants of Cush were Seba, Havilah, Sabtah, Raamah, and Sabteca. The descendants of Raamah were Sheba and Dedan. 10 Cush was also the ancestor of Nimrod, who was the first heroic warrior on earth.

11 Mizraim was the ancestor of the Ludites, Anamites, Lehabites, Naphtuhites, 12 Pathrusites, Casluhites, and the Caphtorites, from whom the Philistines came.[d]

13 Canaan’s oldest son was Sidon, the ancestor of the Sidonians. Canaan was also the ancestor of the Hittites,[e] 14 Jebusites, Amorites, Girgashites, 15 Hivites, Arkites, Sinites, 16 Arvadites, Zemarites, and Hamathites.

Descendants of Shem

17 The descendants of Shem were Elam, Asshur, Arphaxad, Lud, and Aram.

The descendants of Aram were[f] Uz, Hul, Gether, and Mash.[g]

18 Arphaxad was the father of Shelah.

Shelah was the father of Eber.

19 Eber had two sons. The first was named Peleg (which means “division”), for during his lifetime the people of the world were divided into different language groups. His brother’s name was Joktan.

20 Joktan was the ancestor of Almodad, Sheleph, Hazarmaveth, Jerah, 21 Hadoram, Uzal, Diklah, 22 Obal,[h] Abimael, Sheba, 23 Ophir, Havilah, and Jobab. All these were descendants of Joktan.

24 So this is the family line descended from Shem: Arphaxad, Shelah,[i] 25 Eber, Peleg, Reu, 26 Serug, Nahor, Terah, 27 and Abram, later known as Abraham.

Descendants of Abraham

28 The sons of Abraham were Isaac and Ishmael. 29 These are their genealogical records:

The sons of Ishmael were Nebaioth (the oldest), Kedar, Adbeel, Mibsam, 30 Mishma, Dumah, Massa, Hadad, Tema, 31 Jetur, Naphish, and Kedemah. These were the sons of Ishmael.

32 The sons of Keturah, Abraham’s concubine, were Zimran, Jokshan, Medan, Midian, Ishbak, and Shuah.

The sons of Jokshan were Sheba and Dedan.

33 The sons of Midian were Ephah, Epher, Hanoch, Abida, and Eldaah.

All these were descendants of Abraham through his concubine Keturah.

Descendants of Isaac

34 Abraham was the father of Isaac. The sons of Isaac were Esau and Israel.[j]

Descendants of Esau

35 The sons of Esau were Eliphaz, Reuel, Jeush, Jalam, and Korah.

36 The descendants of Eliphaz were Teman, Omar, Zepho,[k] Gatam, Kenaz, and Amalek, who was born to Timna.[l]

37 The descendants of Reuel were Nahath, Zerah, Shammah, and Mizzah.

Original Peoples of Edom

38 The descendants of Seir were Lotan, Shobal, Zibeon, Anah, Dishon, Ezer, and Dishan.

39 The descendants of Lotan were Hori and Hemam.[m] Lotan’s sister was named Timna.

40 The descendants of Shobal were Alvan,[n] Manahath, Ebal, Shepho,[o] and Onam.

The descendants of Zibeon were Aiah and Anah.

41 The son of Anah was Dishon.

The descendants of Dishon were Hemdan,[p] Eshban, Ithran, and Keran.

42 The descendants of Ezer were Bilhan, Zaavan, and Akan.[q]

The descendants of Dishan[r] were Uz and Aran.

Rulers of Edom

43 These are the kings who ruled in the land of Edom before any king ruled over the Israelites[s]:

Bela son of Beor, who ruled from his city of Dinhabah.

44 When Bela died, Jobab son of Zerah from Bozrah became king in his place.

45 When Jobab died, Husham from the land of the Temanites became king in his place.

46 When Husham died, Hadad son of Bedad became king in his place and ruled from the city of Avith. He was the one who destroyed the Midianite army in the land of Moab.

47 When Hadad died, Samlah from the city of Masrekah became king in his place.

48 When Samlah died, Shaul from the city of Rehoboth-on-the-River became king in his place.

49 When Shaul died, Baal-hanan son of Acbor became king in his place.

50 When Baal-hanan died, Hadad became king in his place and ruled from the city of Pau.[t] His wife was Mehetabel, the daughter of Matred and granddaughter of Me-zahab. 51 Then Hadad died.

The clan leaders of Edom were Timna, Alvah,[u] Jetheth, 52 Oholibamah, Elah, Pinon, 53 Kenaz, Teman, Mibzar, 54 Magdiel, and Iram. These are the clan leaders of Edom.

Notas al pie

 1. 1:4 As in Greek version (see also Gen 5:3-32); Hebrew lacks The sons of Noah were.
 2. 1:6 As in some Hebrew manuscripts and Greek version (see also Gen 10:3); most Hebrew manuscripts read Diphath.
 3. 1:8 Or Egypt; also in 1:11.
 4. 1:12 Hebrew Casluhites, from whom the Philistines came, Caphtorites. See Jer 47:4; Amos 9:7.
 5. 1:13 Hebrew ancestor of Heth.
 6. 1:17a As in one Hebrew manuscript and some Greek manuscripts (see also Gen 10:23); most Hebrew manuscripts lack The descendants of Aram were.
 7. 1:17b As in parallel text at Gen 10:23; Hebrew reads and Meshech.
 8. 1:22 As in some Hebrew manuscripts and Syriac version (see also Gen 10:28); most Hebrew manuscripts read Ebal.
 9. 1:24 Some Greek manuscripts read Arphaxad, Cainan, Shelah. See notes on Gen 10:24; 11:12-13.
 10. 1:34 Israel is the name that God gave to Jacob.
 11. 1:36a As in many Hebrew manuscripts and a few Greek manuscripts (see also Gen 36:11); most Hebrew manuscripts read Zephi.
 12. 1:36b As in some Greek manuscripts (see also Gen 36:12); Hebrew reads Kenaz, Timna, and Amalek.
 13. 1:39 As in parallel text at Gen 36:22; Hebrew reads and Homam.
 14. 1:40a As in many Hebrew manuscripts and a few Greek manuscripts (see also Gen 36:23); most Hebrew manuscripts read Alian.
 15. 1:40b As in some Hebrew manuscripts (see also Gen 36:23); most Hebrew manuscripts read Shephi.
 16. 1:41 As in many Hebrew manuscripts and some Greek manuscripts (see also Gen 36:26); most Hebrew manuscripts read Hamran.
 17. 1:42a As in many Hebrew and Greek manuscripts (see also Gen 36:27); most Hebrew manuscripts read Jaakan.
 18. 1:42b Hebrew Dishon; compare 1:38 and parallel text at Gen 36:28.
 19. 1:43 Or before an Israelite king ruled over them.
 20. 1:50 As in many Hebrew manuscripts, some Greek manuscripts, Syriac version, and Latin Vulgate (see also Gen 36:39); most Hebrew manuscripts read Pai.
 21. 1:51 As in an alternate reading of the Masoretic Text (see also Gen 36:40); the other alternate reads Aliah.

Bibelen på hverdagsdansk

Første Krønikebog 1

Slægtsregistre fra Adam til Jakob

1Adam blev far til Set, som blev far til Enosh. Enosh blev far til Kenan, som blev far til Mahalalel. Mahalalel blev far til Jered, som blev far til Enok. Enok blev far til Metusalem og Metusalem til Lemek, som blev far til Noa. Noa fik tre sønner: Sem, Kam og Jafet.

Jafets sønner[a] hed Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tubal, Meshek og Tiras. Gomers sønner hed Ashkenaz, Rifat og Togarma. Javans sønner hed Elisha, Tarshish, Kittim og Rodanim.[b]

Kams sønner hed Kush, Mitzrajim, Put og Kana’an.[c] Kush fik sønnerne Seba, Havila, Sabta, Rama og Sabteka. Ramas sønner hed Saba og Dedan.

10 Kush havde også en efterkommer ved navn Nimrod. Han var en heltemodig kriger.

11 Mitzrajim blev stamfar til luditterne, anamitterne, lehabitterne, naftuhitterne, 12 patrusitterne, kasluhitterne og kaftoritterne (som filistrene stammer fra).

13 Kana’ans ældste søn hed Sidon og blev stamfar til sidonitterne. Kana’an blev også stamfar til hittitterne, 14 jebusitterne, amoritterne, girgashitterne, 15 hivvitterne, arkitterne, sinitterne, 16 arvaditterne, zemaritterne og hamatitterne.

17 Sems sønner var Elam, Ashur, Arpakshad, Lud og Aram. Arams sønner hed[d] Utz, Hul, Geter og Mash. 18 Arpakshad blev far til Shela, som blev far til Eber. 19 Eber fik to sønner. Den første søn hed Peleg,[e] for det var på hans tid, at jordens befolkning adskiltes i forskellige sproggrupper og spredtes ud over jorden. Den anden søn hed Joktan.

20 Joktan blev far[f] til Almodad, Shelef, Hazarmavet, Jera, 21 Hadoram, Uzal, Dikla, 22 Obal,[g] Abimael, Saba, 23 Ofir, Havila og Jobab.

24 Hele slægtslinien fra Sem til Abram er som følger: Sem, Arpakshad, Shela, 25 Eber, Peleg, Reu, 26 Serug, Nakor, Tera 27 og Abram, der fik navneforandring til Abraham.

28 Abraham fik sønnerne Isak og Ishmael. 29 Ishmael fik sønnerne Nebajot, Kedar, Adbe’el, Mibsam, 30 Mishma, Duma, Massa, Hadad, Tema, 31 Jetur, Nafish og Kedma.

32 Abraham fik desuden følgende sønner med sin anden kone, Ketura: Zimran, Jokshan, Medan, Midjan, Jishbak og Shua. Jokshan fik sønnerne Saba og Dedan. 33 Midjan blev far til Efa, Efer, Enok, Abida og Elda’a. De var alle sammen efterkommere af Ketura.

34 Abrahams søn Isak fik to sønner, Esau og Jakob.[h]

35 Esau fik sønnerne Elifaz, Reuel, Jeush, Jalam og Kora. 36 Elifaz fik sønnerne Teman, Omar, Zefo, Gatam og Kenaz. Med sin kone Timna fik han desuden Amalek. 37 Reuels sønner hed Nahat, Zerach, Shamma og Mizza.

38-39 Seir fik sønnerne Lotan, Shobal, Zibon, Ana, Dishon, Etzer, Dishan og datteren Timna. Lotan fik to sønner: Hori og Homam.

40 Shobal fik sønnerne Alvan, Manahat, Ebal, Shefo og Onam. Zibon fik sønnerne Ajja og Ana. 41 Ana fik sønnen Dishon, som igen fik sønnerne Hemdan, Eshban, Jitran og Keran. 42 Etzer fik sønnerne Bilhan, Za’avan og Akan. Dishan fik sønnerne Utz og Aran.

43 Endnu før der var konger i Israel, herskede følgende konger i det, der nu hedder Edom: Først Bela, Beors søn fra byen Dinhaba. 44 Da han døde, efterfulgtes han af Jobab, Zerachs søn fra Botzra. 45 Da Jobab døde, efterfulgtes han af Husham fra temanitternes område. 46 Da Husham døde, blev Hadad konge. Han var søn af Bedad og kom fra byen Avit. Det var ham, der besejrede midjanitternes hær i Moabs land. 47 Da Hadad døde, blev Samla fra Masreka konge. 48 Da han døde, blev Shaul fra flodbyen Rehobot konge. 49 Da han døde, blev Ba’al-Hanan, Ahbors søn, konge. 50 Da han døde, blev Hadar fra Pau konge. Hans kone hed Mehetabel og var datter af Matred, som igen var datter af Mezahab.

51 Slægtsoverhovederne i Esaus slægt hed Timna, Alva, Jetet, 52 Oholibama, Ela, Pinon, 53 Kenaz, Teman, Mibzar, 54 Magdiel og Iram.

Notas al pie

 1. 1,5 Det hebraiske ord for „sønner” kan også henvise til slægter, idet slægten fik navn efter den person, der startede slægten. Nogle af disse navne er klart navne på en hel slægt eller et helt folk. Jf. 1.Mos. 10,2-31.
 2. 1,7 Muligvis stamfædre til spanierne, cyprioterne og dem, som bor på Rhodos.
 3. 1,8 Stamfædre til kushitterne (nubierne), egypterne, libyerne og kana’anæerne.
 4. 1,17 Ordene, som er oversat: „Arams sønner hed:” er faldet ud af en del af de hebraiske og græske manuskripter. Se 1.Mos. 10,23.
 5. 1,19 Det betyder: „splittelse”. Det var på hans tid, at jordens befolkning adskiltes og spredtes.
 6. 1,20 På hebraisk skelnes der ikke mellem „far” og „stamfar”.
 7. 1,22 Stavemåden korrigeret efter 1.Mos. 10,28.
 8. 1,34 Teksten bruger her og i 2,1 hans andet navn, Israel.