Revelation 21 – NIVUK & BPH

New International Version – UK

Revelation 21:1-27

A new heaven and a new earth

1Then I saw ‘a new heaven and a new earth,’21:1 Isaiah 65:17 for the first heaven and the first earth had passed away, and there was no longer any sea. 2I saw the Holy City, the new Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride beautifully dressed for her husband. 3And I heard a loud voice from the throne saying, ‘Look! God’s dwelling-place is now among the people, and he will dwell with them. They will be his people, and God himself will be with them and be their God. 4“He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death”21:4 Isaiah 25:8 or mourning or crying or pain, for the old order of things has passed away.’

5He who was seated on the throne said, ‘I am making everything new!’ Then he said, ‘Write this down, for these words are trustworthy and true.’

6He said to me: ‘It is done. I am the Alpha and the Omega, the Beginning and the End. To the thirsty I will give water without cost from the spring of the water of life. 7Those who are victorious will inherit all this, and I will be their God and they will be my children. 8But the cowardly, the unbelieving, the vile, the murderers, the sexually immoral, those who practise magic arts, the idolaters and all liars – they will be consigned to the fiery lake of burning sulphur. This is the second death.’

The new Jerusalem, the bride of the Lamb

9One of the seven angels who had the seven bowls full of the seven last plagues came and said to me, ‘Come, I will show you the bride, the wife of the Lamb.’ 10And he carried me away in the Spirit to a mountain great and high, and showed me the Holy City, Jerusalem, coming down out of heaven from God. 11It shone with the glory of God, and its brilliance was like that of a very precious jewel, like a jasper, clear as crystal. 12It had a great, high wall with twelve gates, and with twelve angels at the gates. On the gates were written the names of the twelve tribes of Israel. 13There were three gates on the east, three on the north, three on the south and three on the west. 14The wall of the city had twelve foundations, and on them were the names of the twelve apostles of the Lamb.

15The angel who talked with me had a measuring rod of gold to measure the city, its gates and its walls. 16The city was laid out like a square, as long as it was wide. He measured the city with the rod and found it to be 12,000 stadia21:16 That is, about 2,200 kilometres in length, and as wide and high as it is long. 17The angel measured the wall using human measurement, and it was 144 cubits21:17 That is, about 65 metres thick.21:17 Or high 18The wall was made of jasper, and the city of pure gold, as pure as glass. 19The foundations of the city walls were decorated with every kind of precious stone. The first foundation was jasper, the second sapphire, the third agate, the fourth emerald, 20the fifth onyx, the sixth ruby, the seventh chrysolite, the eighth beryl, the ninth topaz, the tenth turquoise, the eleventh jacinth, and the twelfth amethyst.21:20 The precise identification of some of these precious stones is uncertain. 21The twelve gates were twelve pearls, each gate made of a single pearl. The great street of the city was of gold, as pure as transparent glass.

22I did not see a temple in the city, because the Lord God Almighty and the Lamb are its temple. 23The city does not need the sun or the moon to shine on it, for the glory of God gives it light, and the Lamb is its lamp. 24The nations will walk by its light, and the kings of the earth will bring their splendour into it. 25On no day will its gates ever be shut, for there will be no night there. 26The glory and honour of the nations will be brought into it. 27Nothing impure will ever enter it, nor will anyone who does what is shameful or deceitful, but only those whose names are written in the Lamb’s book of life.

Bibelen på hverdagsdansk

Johannesʼ Åbenbaring 21:1-27

En ny himmel og en ny jord

1Derefter så jeg en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord var forsvundet, og havet var der ikke mere. 2Jeg så den hellige by, det ny Jerusalem, være på vej ned fra Himlen parat til at tage imod sine indbyggere som en brud, der har smykket sig og er parat til at møde sin brudgom. 3Så hørte jeg en høj stemme fra tronen: „Se! Guds bolig er nu hos menneskene. Han vil bo sammen med dem, og de skal være hans folk. 4Han vil tørre hver en tåre af deres kind, og der skal ikke længere være død eller sorg, skrig eller smerte. Alt det gamle er forbi.”

5Han, der sad på tronen, sagde: „Se, jeg gør alting nyt!” Og han fortsatte: „Skriv det ned, for det er troværdige og sande ord.” 6Så sagde han til mig: „Nu er det sket. Jeg er Alfa og Omega, begyndelsen og afslutningen. De, der tørster, vil jeg frit lade drikke af kilden med det livgivende vand. 7De, der sejrer, vil få del i alt dette. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mine børn. 8Men de, der mangler tillid til og tro på Gud, de afskyelige mennesker og voldsmændene,21,8 Eller: „morderne”. de, der lever i seksuel synd, de okkulte og de, der dyrker afguder, og alle løgnerne—deres plads er i søen, der brænder med ild og svovl. Det er den anden død.”

Det ny Jerusalem

9En af de syv engle, der havde hældt de syv sidste plager ud over jorden, kom hen til mig og sagde: „Kom! Jeg vil vise dig bruden, Lammets hustru.” 10Så førte han mig i ånden op på et stort og højt bjerg, hvorfra han viste mig den hellige by, Jerusalem, som var på vej ned fra Guds Himmel. 11Den var fyldt med Guds herlighed og strålede som en kostbar ædelsten, som en krystalklar diamant. 12Bymuren var meget høj. Den havde 12 porte, og ved hver port stod der en engel. Portene havde som indskrift navnene på Israels 12 stammer. 13Tre porte vendte mod øst, tre mod nord, tre mod syd og tre mod vest. 14Byens mur havde 12 grundsten, og navnene på Lammets 12 apostle stod skrevet på dem.

15Den engel, som talte med mig, havde en målestok af guld for at kunne opmåle byen, dens porte og dens mur. 16Byens grundflade var en firkant, og den var lige så bred, som den var lang. Han opmålte byen med målestokken og fandt, at den var 12.000 stadier21,16 Tallet er sikkert symbolsk. Da 12 er tallet for Guds folk, er byen rummelig nok til hele Guds folk. 12.000 stadier svarer til ca. 2200 km. i hver retning, både længde, bredde og højde. 17Derefter målte han muren til at være 144 alen21,17 Da 144 er 12 gange 12, er betydningen nok, at byen kan rumme hele Guds folk. Målet svarer til ca. 66 m. Det er sandsynligvis murens højde, der er tale om. efter menneskemål, som også er det mål, englen brugte. 18Muren var bygget af jaspis, og byen selv var af rent guld, der skinnede som krystalglas. 19Bymurens grundsten var prydet med følgende 12 ædelsten: Jaspis, safir, agat, smaragd, 20onyks, karneol, krysolit, beryl, topas, krysopras, hyacinth og ametyst. 21De 12 porte var 12 perler, og hver port var lavet af en eneste perle. Byens gader var af rent guld, klart som glas.

22Jeg så ikke noget tempel i byen, for templet udgøres af Gud Herren selv, han, som hersker over alle ting, og Lammet. 23Byen har heller ikke brug for solens eller månens lys, for Guds herlighed oplyser den, og Lammet er dens lys. 24Jordens folkeslag skal leve i det lys, der stråler fra byen, og jordens konger skal give ære til byen. 25Byens porte bliver aldrig lukket, for der er ingen nat mere. 26Folkene skal ære og lovprise byen, 27og der er intet urent i byen og ingen, der lever skamløst eller lyver, for byen er skabt til dem, der er indskrevet i livets bog hos Lammet.