New International Version - UK

Revelation 19

Threefold hallelujah over Babylon’s fall

1After this I heard what sounded like the roar of a great multitude in heaven shouting:

‘Hallelujah!
Salvation and glory and power belong to our God,
    for true and just are his judgments.
He has condemned the great prostitute
    who corrupted the earth by her adulteries.
He has avenged on her the blood of his servants.’

And again they shouted:

‘Hallelujah!
The smoke from her goes up for ever and ever.’

The twenty-four elders and the four living creatures fell down and worshipped God, who was seated on the throne. And they cried:

‘Amen, Hallelujah!’

Then a voice came from the throne, saying:

‘Praise our God,
    all you his servants,
you who fear him,
    both great and small!’

Then I heard what sounded like a great multitude, like the roar of rushing waters and like loud peals of thunder, shouting:

‘Hallelujah!
    For our Lord God Almighty reigns.
Let us rejoice and be glad
    and give him glory!
For the wedding of the Lamb has come,
    and his bride has made herself ready.
Fine linen, bright and clean,
    was given her to wear.’

(Fine linen stands for the righteous acts of God’s holy people.)

Then the angel said to me, ‘Write this: Blessed are those who are invited to the wedding supper of the Lamb!’ And he added, ‘These are the true words of God.’

10 At this I fell at his feet to worship him. But he said to me, ‘Don’t do that! I am a fellow servant with you and with your brothers and sisters who hold to the testimony of Jesus. Worship God! For it is the Spirit of prophecy who bears testimony to Jesus.’

The heavenly warrior defeats the beast

11 I saw heaven standing open and there before me was a white horse, whose rider is called Faithful and True. With justice he judges and wages war. 12 His eyes are like blazing fire, and on his head are many crowns. He has a name written on him that no one knows but he himself. 13 He is dressed in a robe dipped in blood, and his name is the Word of God. 14 The armies of heaven were following him, riding on white horses and dressed in fine linen, white and clean. 15 Coming out of his mouth is a sharp sword with which to strike down the nations. ‘He will rule them with an iron sceptre.’[a] He treads the winepress of the fury of the wrath of God Almighty. 16 On his robe and on his thigh he has this name written:

king of kings and lord of lords.

17 And I saw an angel standing in the sun, who cried in a loud voice to all the birds flying in mid-air, ‘Come, gather together for the great supper of God, 18 so that you may eat the flesh of kings, generals, and the mighty, of horses and their riders, and the flesh of all people, free and slave, great and small.’

19 Then I saw the beast and the kings of the earth and their armies gathered together to wage war against the rider on the horse and his army. 20 But the beast was captured, and with it the false prophet who had performed the signs on its behalf. With these signs he had deluded those who had received the mark of the beast and worshipped its image. The two of them were thrown alive into the fiery lake of burning sulphur. 21 The rest were killed with the sword coming out of the mouth of the rider on the horse, and all the birds gorged themselves on their flesh.

Notas al pie

  1. Revelation 19:15 Psalm 2:9

Nádej pre kazdého

Zjavenie Apoštola Jána 19

Pieseň víťazstva

1 Potom som počul mocný hlas akoby obrovského zástupu na nebi:

Haleluja!

Spasenie, sláva i moc patria nášmu Bohu,

lebo správne a spravodlivé sú jeho súdy!

Veď odsúdil tú veľkú neviestku,

ktorá priviedla zem do záhuby svojím smilstvom,

spravodlivo ju potrestal

za krv svojich služobníkov,

ktorá lipne na jej rukách!"

A znova spievali:

Haleluja!

Na večné veky bude stúpať dym

z tohto horiaceho mesta."

Tu tých dvadsaťštyri starcov spolu so štyrmi bytosťami padlo na kolená; klaňali sa Bohu, ktorý sedí na tróne, a volali: Amen! Haleluja!"

A od trónu zaznel hlas:

Chváľte nášho Boha

všetci, čo mu slúžite

a čo sa ho bojíte,

či veľkí alebo malí!"

Pozvanie na Baránkovu svadbu

A počul som spev akoby obrovského zástupu, mohutný ako hukot vôd alebo ako dunenie hromu:

Haleluja!

Ujal sa vlády Pán, Boh náš všemohúci!

Radujme sa, jasajme a vzdávajme mu slávu,

lebo nadišla svadba Baránkova

a jeho nevesta sa pripravila.

Dostala bieloskvúce šaty zo žiarivého kmentu,

aby sa nimi odiala."

Týmto kmentom sú spravodlivé skutky veriacich.

Tu mi povedal anjel: Napíš to: Šťastní sú tí, čo sú pozvaní na Baránkovu svadbu." A potom ešte doložil: Toto sú slová samého Boha."

10 Padol som mu k nohám, aby som sa mu hlboko poklonil. Ale on mi povedal: Nerob to! Som predsa služobník ako ty a tvoji bratia, ktorí majú Ježišovo svedectvo. Bohu sa klaňaj!"

Víťaz na bielom koni

11 Vtedy sa pred mojimi očami otvorili nebesia a videl som bieleho koňa. Sedel na ňom ten, ktorý sa volá Verný a Pravdivý. To je ten, ktorý vynáša spravodlivé rozsudky a spravodlivo aj bojuje.

12 Oči mu žiarili ako plameň ohňa a na hlave sa mu skvelo množstvo kráľovských diadémov. Má napísané meno a len on sám vie, čo znamená.

13 Jeho odev bol postriekaný krvou a jeho meno je Božie slovo.

14 Za ním išlo nebeské vojsko na bielych koňoch. Všetci boli oblečení do čistého bieloskvúceho kmentu.

15 Z úst mu vychádza ostrý meč, aby ním bil národy. Bude nad nimi vládnuť železnou rukou. On sám bude šliapať lis trestajúceho hnevu všemohúceho Boha.

16 Na plášti a na boku má napísané meno: Kráľ kráľov a Pán pánov.

Víťazstvo nad šelmou a Antikristom

17 Tu som videl anjela ožiareného slnečným jasom. Mocným hlasom volal na všetky vtáky letiace prostriedkom neba: Poďte, zlietnite sa na veľkú Božiu hostinu!

18 Budete sa sýtiť telami kráľov a vojvodcov, bojovníkov, koní i jazdcov, telami všetkých, slobodných aj otrokov, slabých aj mocných."

19 Potom som videl dravú šelmu i kráľov zeme a ich zhromaždené vojská, aby vyrazili do boja proti jazdcovi a jeho vojsku.

20 Ale šelmu zajali a s ňou aj falošného proroka, ktorý z jej poverenia robil veľké zázraky. Nimi zvádzal všetkých, čo prijali znamenie šelmy a klaňali sa jej soche. Oboch hodili za živa do ohnivého jazera horiacej síry.

21 Ostatní boli pobití mečom vychádzajúcim z úst jazdca. A všetky vtáky sa dosýta nažrali ich mäsa.