Revelation 18 – NIVUK & LCB

New International Version – UK

Revelation 18:1-24

Lament over fallen Babylon

1After this I saw another angel coming down from heaven. He had great authority, and the earth was illuminated by his splendour. 2With a mighty voice he shouted:

‘ “Fallen! Fallen is Babylon the Great!”18:2 Isaiah 21:9

She has become a dwelling for demons

and a haunt for every impure spirit,

a haunt for every unclean bird,

a haunt for every unclean and detestable animal.

3For all the nations have drunk

the maddening wine of her adulteries.

The kings of the earth committed adultery with her,

and the merchants of the earth grew rich from her excessive luxuries.’

Warning to escape Babylon’s judgment

4Then I heard another voice from heaven say:

‘ “Come out of her, my people,”18:4 Jer. 51:45

so that you will not share in her sins,

so that you will not receive any of her plagues;

5for her sins are piled up to heaven,

and God has remembered her crimes.

6Give back to her as she has given;

pay her back double for what she has done.

Pour her a double portion from her own cup.

7Give her as much torment and grief

as the glory and luxury she gave herself.

In her heart she boasts,

“I sit enthroned as queen.

I am not a widow;18:7 See Isaiah 47:7,8.

I will never mourn.”

8Therefore in one day her plagues will overtake her:

death, mourning and famine.

She will be consumed by fire,

for mighty is the Lord God who judges her.

Threefold woe over Babylon’s fall

9‘When the kings of the earth who committed adultery with her and shared her luxury see the smoke of her burning, they will weep and mourn over her. 10Terrified at her torment, they will stand far off and cry:

‘ “Woe! Woe to you, great city,

you mighty city of Babylon!

In one hour your doom has come!”

11‘The merchants of the earth will weep and mourn over her because no-one buys their cargoes anymore – 12cargoes of gold, silver, precious stones and pearls; fine linen, purple, silk and scarlet cloth; every sort of citron wood, and articles of every kind made of ivory, costly wood, bronze, iron and marble; 13cargoes of cinnamon and spice, of incense, myrrh and frankincense, of wine and olive oil, of fine flour and wheat; cattle and sheep; horses and carriages; and human beings sold as slaves.

14‘They will say, “The fruit you longed for is gone from you. All your luxury and splendour have vanished, never to be recovered.” 15The merchants who sold these things and gained their wealth from her will stand far off, terrified at her torment. They will weep and mourn 16and cry out:

‘ “Woe! Woe to you, great city,

dressed in fine linen, purple and scarlet,

and glittering with gold, precious stones and pearls!

17In one hour such great wealth has been brought to ruin!”

‘Every sea captain, and all who travel by ship, the sailors, and all who earn their living from the sea, will stand far off. 18When they see the smoke of her burning, they will exclaim, “Was there ever a city like this great city?” 19They will throw dust on their heads, and with weeping and mourning cry out:

‘ “Woe! Woe to you, great city,

where all who had ships on the sea

became rich through her wealth!

In one hour she has been brought to ruin!”

20‘Rejoice over her, you heavens!

Rejoice, you people of God!

Rejoice, apostles and prophets!

For God has judged her

with the judgment she imposed on you.’

The finality of Babylon’s doom

21Then a mighty angel picked up a boulder the size of a large millstone and threw it into the sea, and said:

‘With such violence

the great city of Babylon will be thrown down,

never to be found again.

22The music of harpists and musicians, pipers and trumpeters,

will never be heard in you again.

No worker of any trade

will ever be found in you again.

The sound of a millstone

will never be heard in you again.

23The light of a lamp

will never shine in you again.

The voice of bridegroom and bride

will never be heard in you again.

Your merchants were the world’s important people.

By your magic spell all the nations were led astray.

24In her was found the blood of prophets and of God’s holy people,

of all who have been slaughtered on the earth.’

Luganda Contemporary Bible

Okubikkulirwa 18:1-24

Okugwa kwa Babulooni

118:1 a Kub 17:1 b Kub 10:1 c Ez 43:2Oluvannyuma lw’ebyo ne ndaba malayika omulala ng’akka okuva mu ggulu n’obuyinza obungi ennyo era ensi n’eyakaayakana olw’ekitiibwa kye yalina. 218:2 a Kub 14:8 b Is 13:21, 22; Yer 50:39N’ayogera mu ddoboozi ery’omwanguka nti,

“Babulooni ekibuga ekikulu kigudde! kigudde!

Kifuuse empuku ya baddayimooni,

n’ekkomera lya buli mwoyo ogutali mulongoofu,

n’ekkomera erya buli nnyonyi etali nnongoofu,

n’ekkomera erya buli kisolo ekitali kirongoofu, ebyakyayibwa.

318:3 a Kub 14:8 b Kub 17:2 c Ez 27:9-25 d nny 7, 9Kubanga amawanga gonna gaanywa ku mwenge gw’obwenzi bwe.

Bakabaka ab’omu nsi bonna baayenda naye.

Era abasuubuzi ab’omu nsi yonna

bagaggawadde olw’obulamu bwe obw’okwejalabya.”

418:4 Is 48:20; Yer 50:8; 2Ko 6:17Ne mpulira eddoboozi eddala nga lyogera okuva mu ggulu nga ligamba nti,

“ ‘Mmwe abantu bange muve mu kibuga ekyo’

muleme kwegatta mu bibi bye,

muleme kubonerezebwa wamu naye.

518:5 a Yer 51:9 b Kub 16:19Kubanga ebibi bye bingi nnyo, era bituuse ne mu ggulu,

era Katonda ajjukira obutali butuukirivu bwe.

618:6 a Zab 137:8; Yer 50:15, 29 b Kub 14:10; 16:19Mumuyise nga naye bwe yayisa abalala;

mumubonereze emirundi ebiri olw’ebikolwa bye ebibi.

Mumuyengere emirundi ebiri mu kikompe kye yagabulirangamu abalala.

718:7 a Ez 28:2-8 b Is 47:7, 8; Zef 2:15Nga bwe yeegulumiza ne yeejalabya,

bw’otyo bw’oba omubonereza era omunakuwaze,

kubanga ayogera mu mutima gwe nti,

‘Ntudde nga kabaka omukazi,

siri nnamwandu,

era sirina nnaku.’

818:8 a nny 10; Is 47:9; Yer 50:31, 32 b Kub 17:16Noolwekyo ebibonyoobonyo eby’okufa n’okukaaba n’enjala birimujjira mu lunaku lumu,

era alizikirizibwa n’omuliro;

kubanga Mukama Katonda

amusalidde omusango.

918:9 a Kub 17:2, 4 b nny 18; Kub 19:3 c Ez 26:17, 18“Bakabaka ab’omu nsi abeegatta naye mu bwenzi bwe ne beejalabya naye, balimukaabira nga bakuba ebiwoobe bwe baliraba omukka oguva mu kifo mw’alyokerwa. 1018:10 a nny 15, 17 b nny 16, 19 c Kub 17:12Baliyimirira wala nga bakankana olw’okutya era nga boogera mu ddoboozi ery’omwanguka nti,

“ ‘Zikisanze, Zikisanze Babulooni ekibuga ekyo ekikulu!

Ekibuga eky’amaanyi,

Kubanga mu ssaawa emu omusango gwakyo gusaliddwa.’

1118:11 a Ez 27:27 b nny 3“Abasuubuzi b’omu nsi balimukaabira nga bamukungubagira kubanga nga tewakyali abagulako byamaguzi byabwe. 1218:12 Kub 17:4Ebyamaguzi ebya zaabu, n’ebya ffeeza, n’eby’amayinja ag’omuwendo, ne luulu, n’eby’engoye eza linena, n’eza kakobe, n’eza liiri, n’emyufu era na buli muti gwonna ogwa kaloosa, n’ebintu eby’amasanga, na buli kika eky’emiti egy’omuwendo ennyo, n’ebikomo, n’ebyuma awamu n’amayinja aga mabbo; 1318:13 Ez 27:13; 1Ti 1:10n’ebyakaloosa, n’ebinzaali, n’obubaane, n’omuzigo gw’omugavu, n’envinnyo, n’amafuta, n’obuwunga bw’eŋŋaano obulungi; n’ente, n’endiga; n’embalaasi, n’amagaali; n’abaddu n’emyoyo gyabwe.

14“Ekibala emmeeme yo kye yeegombanga, tekyakirina, byonna eby’omuwendo omungi n’eby’okwejalabya tebikyali bibyo. Bikuvuddeko byonna so toliddayo kubirabako nate emirembe gyonna.” 1518:15 a nny 3 b Ez 27:31Bwe batyo abasuubuzi abaagaggawala olw’okubaguza ebintu bino, baliyimirira wala nga nabo batya, olw’okutya okubonaabona kwe, n’okukaaba kwe, n’okunakuwala kwe, 1618:16 Kub 17:4nga bagamba nti,

“ ‘Zikisanze, Zikisanze, ekibuga ekikulu,

ekifaanana ng’omukazi ayambadde engoye eza linena omulungi, n’eza kakobe, n’emyufu,

era ng’ataddemu eby’omu bulago ebya zaabu n’amayinja ag’omuwendo omungi ne luulu.

1718:17 a nny 10 b Kub 17:16 c Ez 27:28-30Mu ssaawa emu obugagga obwenkanaawo bwonna buzikiridde!’

“Era abo bonna abalina emmeeri ez’eby’obusuubuzi awamu n’abagoba baazo, n’abo abazikolamu, baayimirira wala. 1818:18 Ez 27:32; Kub 13:4Bakaaba nga balaba omukka oguva mu muliro ogumwokya, nga gwambuka, nga bwe bagamba nti, ‘Ekibuga ekiri nga kino kirirabika wa nate?’ 1918:19 a Yos 7:6; Ez 27:30 b Kub 17:16Ne beeyiyira enfuufu ku mitwe gyabwe nga banakuwadde era nga bakaaba nga boogera nti,

“ ‘Zikisanze, Zikisanze, ekibuga ekikulu!

Kyabagaggawaza bonna

abaalina ebyombo ku lubalama lw’ennyanja olw’obugagga obwakirimu,

naye kaakano mu ssaawa emu byonna ebyakirimu bizikiridde.’

2018:20 a Yer 51:48; Kub 12:12 b Kub 19:2“Kyokka ggwe eggulu ssanyuka olw’okubonerezebwa kwe,

nammwe abatukuvu

ne bannabbi n’abatume musanyuke.

Kubanga Katonda amusalidde omusango

ku lwammwe.”

2118:21 a Kub 5:2 b Yer 51:63Awo malayika omu ow’amaanyi n’asitula ejjinja eddene eriri ng’olubengo n’alisuula mu nnyanja nga bw’ayogera mu ddoboozi ery’omwanguka nti,

“Bwe kityo Babulooni,

ekibuga ekikulu bwe kirisuulibwa wansi n’amaanyi,

era tekiriddayo kulabika nate emirembe gyonna.

2218:22 a Is 24:8; Ez 26:13 b Yer 25:10Mu ggwe temuliwulirwa nate ddoboozi lya bayimbi,

n’abakubi b’ennanga n’ery’abafuuyi b’endere, n’ery’abafuuyi b’eŋŋombe.

Mu ggwe temulisangibwamu muweesi

wadde okuweesa okw’engeri yonna,

newaakubadde okuvuga kw’olubengo nga basa

tekuliwulirwa mu ggwe.

2318:23 a Yer 7:34; 16:9; 25:10 b Is 23:8 c Nak 3:4Ekitangaala ky’ettabaaza ng’eyaka

tekirirabikira mu ggwe nate,

kubanga abasuubuzi be wasuubulanga nabo baamanyika nnyo mu nsi yonna,

era walimbalimba amawanga gonna n’eby’obulogo bwo.

2418:24 a Kub 16:6; 17:6 b Yer 51:49Era mu Babulooni mwasangibwamu omusaayi gw’abatukuvu n’ogwa bannabbi,

n’abo bonna abattibwa ku nsi.”