New International Version - UK

Psalm 107

Book V

Psalms 107 – 150

Psalm 107

Give thanks to the Lord, for he is good;
    his love endures for ever.

Let the redeemed of the Lord tell their story –
    those he redeemed from the hand of the foe,
those he gathered from the lands,
    from east and west, from north and south.[a]

Some wandered in desert wastelands,
    finding no way to a city where they could settle.
They were hungry and thirsty,
    and their lives ebbed away.
Then they cried out to the Lord in their trouble,
    and he delivered them from their distress.
He led them by a straight way
    to a city where they could settle.
Let them give thanks to the Lord for his unfailing love
    and his wonderful deeds for mankind,
for he satisfies the thirsty
    and fills the hungry with good things.

10 Some sat in darkness, in utter darkness,
    prisoners suffering in iron chains,
11 because they rebelled against God’s commands
    and despised the plans of the Most High.
12 So he subjected them to bitter labour;
    they stumbled, and there was no one to help.
13 Then they cried to the Lord in their trouble,
    and he saved them from their distress.
14 He brought them out of darkness, the utter darkness,
    and broke away their chains.
15 Let them give thanks to the Lord for his unfailing love
    and his wonderful deeds for mankind,
16 for he breaks down gates of bronze
    and cuts through bars of iron.

17 Some became fools through their rebellious ways
    and suffered affliction because of their iniquities.
18 They loathed all food
    and drew near the gates of death.
19 Then they cried to the Lord in their trouble,
    and he saved them from their distress.
20 He sent out his word and healed them;
    he rescued them from the grave.
21 Let them give thanks to the Lord for his unfailing love
    and his wonderful deeds for mankind.
22 Let them sacrifice thank-offerings
    and tell of his works with songs of joy.

23 Some went out on the sea in ships;
    they were merchants on the mighty waters.
24 They saw the works of the Lord,
    his wonderful deeds in the deep.
25 For he spoke and stirred up a tempest
    that lifted high the waves.
26 They mounted up to the heavens and went down to the depths;
    in their peril their courage melted away.
27 They reeled and staggered like drunkards;
    they were at their wits’ end.
28 Then they cried out to the Lord in their trouble,
    and he brought them out of their distress.
29 He stilled the storm to a whisper;
    the waves of the sea[b] were hushed.
30 They were glad when it grew calm,
    and he guided them to their desired haven.
31 Let them give thanks to the Lord for his unfailing love
    and his wonderful deeds for mankind.
32 Let them exalt him in the assembly of the people
    and praise him in the council of the elders.

33 He turned rivers into a desert,
    flowing springs into thirsty ground,
34 and fruitful land into a salt waste,
    because of the wickedness of those who lived there.
35 He turned the desert into pools of water
    and the parched ground into flowing springs;
36 there he brought the hungry to live,
    and they founded a city where they could settle.
37 They sowed fields and planted vineyards
    that yielded a fruitful harvest;
38 he blessed them, and their numbers greatly increased,
    and he did not let their herds diminish.

39 Then their numbers decreased, and they were humbled
    by oppression, calamity and sorrow;
40 he who pours contempt on nobles
    made them wander in a trackless waste.
41 But he lifted the needy out of their affliction
    and increased their families like flocks.
42 The upright see and rejoice,
    but all the wicked shut their mouths.

43 Let the one who is wise heed these things
    and ponder the loving deeds of the Lord.

Notas al pie

  1. Psalm 107:3 Hebrew north and the sea
  2. Psalm 107:29 Dead Sea Scrolls; Masoretic Text / their waves

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 107

CARTEA A CINCEA

Psalmul 107

Daţi mulţumire Domnului, căci este bun,
    căci veşnică-I este îndurarea!

Aşa să zică răscumpăraţii Domnului,
    cei pe care i-a răscumpărat din mâna duşmanului,
pe care i-a adunat de pe cuprinsul ţărilor:
    de la răsărit şi de la apus,
        de la nord şi de la sud[a].

Ei rătăceau prin pustie, pe o cale neumblată,
    fără să găsească o cetate în care să locuiască.
Flămânzi şi însetaţi,
    li se lihnise sufletul în ei.
Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul,
    şi El i-a izbăvit din necazurile lor.
I-a călăuzit pe o cale dreaptă,
    ca să meargă spre o cetate în care să locuiască.
Să-L laude deci pe Domnul pentru îndurarea Lui
    şi pentru minunile Lui faţă de fiii oamenilor!
Căci El a potolit sufletul însetat
    şi a săturat sufletul flămând.

10 Celor ce locuiau în întuneric şi în umbra morţii,
    legaţi în chin şi în fiare,
11 pentru că se răzvrătiseră faţă de mesajele lui Dumnezeu
    şi dispreţuiseră sfatul Celui Preaînalt,
12 El le-a smerit inima prin necaz;
    ei se clătinaseră şi nu era nimeni să-i ajute.
13 Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul,
    şi El i-a izbăvit din necazurile lor.
14 I-a scos din întuneric şi din umbra morţii
    şi le-a rupt legăturile.
15 Să-L laude deci pe Domnul pentru îndurarea Lui
    şi pentru minunile Lui faţă de fiii oamenilor!
16 Căci El a zdrobit porţi de bronz
    şi a tăiat zăvoare de fier.

17 Ei ajunseseră nebuni[b] din cauza căii lor nelegiuite
    şi se nenorociseră din cauza păcatelor lor.
18 Sufletul lor se dezgustase de orice hrană
    şi ajunseseră la porţile morţii.
19 Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul,
    şi El i-a eliberat din necazurile lor.
20 Le-a trimis Cuvântul Lui, i-a tămăduit
    şi i-a scăpat din groapă.
21 Să-L laude deci pe Domnul pentru îndurarea Lui
    şi pentru minunile Lui faţă de fiii oamenilor!
22 Să aducă jertfe de mulţumire
    şi să povestească lucrările Lui cu strigăte de bucurie!

23 Cei ce coborau pe mare cu corăbiile,
    cei ce făceau negoţ pe ape mari,
24 au văzut ei înşişi lucrările Domnului
    şi minunile Lui din adâncuri.
25 Când a grăit El, s-a iscat o furtună năprasnică,
    care a ridicat talazurile mării.
26 Se suiau spre ceruri şi se coborau în adâncuri;
    sufletul li se înmuiase din cauza nenorocirii.
27 Se clătinau şi se mişcau ca un om beat;
    toată înţelepciunea lor fusese înghiţită.
28 Atunci, în strâmtorarea lor, ei au strigat către Domnul,
    şi El i-a izbăvit din necazurile lor.
29 A liniştit furtuna,
    iar valurile s-au potolit.
30 Ei s-au bucurat că acestea s-au liniştit,
    iar El i-a condus la limanul dorit.
31 Să-L laude deci pe Domnul pentru îndurarea Lui
    şi pentru minunile Lui faţă de fiii oamenilor!
32 Să-L înalţe în adunarea poporului
    şi să-L înalţe în sfatul bătrânilor[c]!

33 El preface râurile în pustiu
    şi izvoarele de ape în pământ uscat
34 şi pământul roditor în pământ sterp,
    din pricina răutăţii locuitorilor ţării.

35 El preface pustia într-o vale cu apă
    şi ţinutul arid în izvoare de ape.
36 Aşază acolo pe cei flămânzi,
    iar ei îşi întemeiază o cetate în care să locuiască,
37 îşi seamănă ogoare, îşi plantează vii
    şi au recolte bogate.
38 El îi binecuvântează, astfel încât se înmulţesc foarte mult,
    iar vitele nu li le împuţinează.

39 Când sunt împuţinaţi şi umiliţi
    din pricina asupririi, a necazului şi a suferinţei,
40 El revarsă dispreţ asupra nobililor
    şi-i face să rătăcească prin pustietate fără drum.
41 Îi ridică însă pe cei nevoiaşi din sărăcie
    şi le înmulţeşte familiile ca pe o turmă.
42 Cei drepţi văd şi se bucură
    şi orice nedreptate îşi închide gura.

43 Cine este înţelept, să păzească aceste lucruri
    şi să ia aminte la marea îndurare a Domnului!

Notas al pie

  1. Psalmii 107:3 TM: de la mare; Tg explică: de la marea de la miazăzi
  2. Psalmii 107:17 Termenul ebraic tradus cu nebun denotă, aici şi aproape peste tot în VT, o persoană deficientă din punct de vedere moral
  3. Psalmii 107:32 Lit.: bătrânii (sau: cei care poartă barbă) lui Israel, şefi de familii şi de clanuri, recunoscuţi ca autoritate la toate popoarele orientale; rol de judecători în cadrul comunităţii locale (Deut. 19:12; 21:1-9; 18-21; 22:13-21; 25:5-10) sau lideri militari (Ios. 8:10). Ca instituţie, Sfatul Bătrânilor lui Israel (lit.: bătrânii lui Israel) este atestat în special în perioada monarhiei, cu rol de consiliu (2 Sam. 3:17; 5:3; 17:4; 1 Regi 20:7)