New International Version - UK

Psalm 105

Psalm 105

Give praise to the Lord, proclaim his name;
    make known among the nations what he has done.
Sing to him, sing praise to him;
    tell of all his wonderful acts.
Glory in his holy name;
    let the hearts of those who seek the Lord rejoice.
Look to the Lord and his strength;
    seek his face always.

Remember the wonders he has done,
    his miracles, and the judgments he pronounced,
you his servants, the descendants of Abraham,
    his chosen ones, the children of Jacob.
He is the Lord our God;
    his judgments are in all the earth.

He remembers his covenant for ever,
    the promise he made, for a thousand generations,
the covenant he made with Abraham,
    the oath he swore to Isaac.
10 He confirmed it to Jacob as a decree,
    to Israel as an everlasting covenant:
11 ‘To you I will give the land of Canaan
    as the portion you will inherit.’

12 When they were but few in number,
    few indeed, and strangers in it,
13 they wandered from nation to nation,
    from one kingdom to another.
14 He allowed no one to oppress them;
    for their sake he rebuked kings:
15 ‘Do not touch my anointed ones;
    do my prophets no harm.’

16 He called down famine on the land
    and destroyed all their supplies of food;
17 and he sent a man before them –
    Joseph, sold as a slave.
18 They bruised his feet with shackles,
    his neck was put in irons,
19 till what he foretold came to pass,
    till the word of the Lord proved him true.
20 The king sent and released him,
    the ruler of peoples set him free.
21 He made him master of his household,
    ruler over all he possessed,
22 to instruct his princes as he pleased
    and teach his elders wisdom.

23 Then Israel entered Egypt;
    Jacob resided as a foreigner in the land of Ham.
24 The Lord made his people very fruitful;
    he made them too numerous for their foes,
25 whose hearts he turned to hate his people,
    to conspire against his servants.
26 He sent Moses his servant,
    and Aaron, whom he had chosen.
27 They performed his signs among them,
    his wonders in the land of Ham.
28 He sent darkness and made the land dark –
    for had they not rebelled against his words?
29 He turned their waters into blood,
    causing their fish to die.
30 Their land teemed with frogs,
    which went up into the bedrooms of their rulers.
31 He spoke, and there came swarms of flies,
    and gnats throughout their country.
32 He turned their rain into hail,
    with lightning throughout their land;
33 he struck down their vines and fig-trees
    and shattered the trees of their country.
34 He spoke, and the locusts came,
    grasshoppers without number;
35 they ate up every green thing in their land,
    ate up the produce of their soil.
36 Then he struck down all the firstborn in their land,
    the firstfruits of all their manhood.
37 He brought out Israel, laden with silver and gold,
    and from among their tribes no one faltered.
38 Egypt was glad when they left,
    because dread of Israel had fallen on them.

39 He spread out a cloud as a covering,
    and a fire to give light at night.
40 They asked, and he brought them quail;
    he fed them well with the bread of heaven.
41 He opened the rock, and water gushed out;
    it flowed like a river in the desert.

42 For he remembered his holy promise
    given to his servant Abraham.
43 He brought out his people with rejoicing,
    his chosen ones with shouts of joy;
44 he gave them the lands of the nations,
    and they fell heir to what others had toiled for –
45 that they might keep his precepts
    and observe his laws.

Praise the Lord.[a]

Notas al pie

  1. Psalm 105:45 Hebrew Hallelu Yah

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 105

Psalmul 105

Mulţumiţi Domnului, chemaţi Numele Lui!
    Faceţi cunoscute printre popoare isprăvile Lui!
Cântaţi-I, cântaţi în cinstea Lui,
    vestiţi toate minunile Lui!
Făliţi-vă cu Numele Lui cel sfânt!
    Să se bucure inima celor ce-L caută pe Domnul!
Căutaţi pe Domnul şi puterea Lui,
    căutaţi întotdeauna faţa Lui!
Aduceţi-vă aminte de minunile pe care le-a făcut,
    de semnele Sale şi de judecăţile rostite de gura Sa,
urmaşi ai robului Său Avraam,
    fii ai lui Iacov, aleşii Lui!

El este Domnul, Dumnezeul nostru,
    şi judecăţile Lui se împlinesc pe tot pământul.
El Îşi aduce aminte mereu de legământul Lui,
    de cuvântul pe care l-a poruncit pentru o mie de generaţii,
de legământul pe care l-a încheiat cu Avraam,
    de jurământul Lui către Isaac,
10 pe care l-a întărit faţă de Iacov printr-o hotărâre
    şi faţă de Israel – printr-un legământ veşnic,
11 spunând: „Ţie îţi voi da ţara Canaanului,
    ca parte a moştenirii voastre.“

12 Pe atunci erau doar câţiva bărbaţi
    – puţini la număr – şi erau peregrini în ţară;
13 călătoreau de la un neam la altul,
    de la un regat la altul.
14 El nu a îngăduit nici unui om să-i asuprească
    şi a mustrat regi din pricina lor:
15 „Nu vă atingeţi de unşii Mei
    şi nu-i vătămaţi pe profeţii Mei!“

16 A chemat foametea peste ţară
    şi a distrus orice provizie de hrană[a].
17 Trimisese înaintea lor un om,
    pe Iosif, care a fost vândut ca sclav.
18 I-au strâns picioarele în lanţuri,
    iar gâtul i-a fost pus în fiare,
19 până a venit vremea să se împlinească cuvintele Lui,
    să se dovedească Cuvântul Domnului faţă de el.
20 Atunci regele a trimis să-l dezlege
    şi conducătorul popoarelor – să-l elibereze.
21 L-a pus stăpân peste casa lui
    şi conducător peste toate proprietăţile lui,
22 ca să-i lege după bunu-i plac pe prinţii lui
    şi să-i înveţe pe bătrânii lui înţelepciunea.

23 Atunci Israel a venit în Egipt,
    Iacov a locuit ca străin în ţara lui Ham.
24 Dumnezeu Şi-a înmulţit poporul foarte mult
    şi i-a făcut mai tari decât pe duşmanii lor.
25 Acestora le-a schimbat inima, ca să-I urască poporul
    şi să se poarte mişeleşte cu slujitorii Săi.
26 L-a trimis pe Moise, robul Său,
    şi pe Aaron pe care-l alesese.
27 Ei au înfăptuit printre duşmani semnele Lui
    şi au făcut minuni în ţara lui Ham.
28 A trimis întunericul şi s-a făcut beznă;
    Moise şi Aaron nu s-au răzvrătit împotriva cuvintelor Lui.
29 Le-a prefăcut apa în sânge
    şi le-a omorât peştii.
30 Ţara lor a mişunat de broaşte,
    care au ajuns până şi în odăile palatelor lor.
31 Când a grăit El, au sosit roiuri de muşte
    şi păduchi în tot ţinutul lor.
32 Le-a prefăcut ploile în grindină
    şi în flăcări de foc ce au căzut peste ţara lor.
33 Le-a lovit viile şi smochinii
    şi le-a rupt copacii din teritoriul lor.
34 Când a grăit El, au sosit roiuri de lăcuste[b],
    lăcuste[c] fără număr,
35 care le-au devorat toată verdeaţa din ţară,
    toate roadele pământului lor.
36 I-a lovit pe întâii născuţi din ţara lor,
    pârga puterii lor.

37 El i-a scos pe israeliţi de acolo cu argint şi cu aur
    şi n-a fost unul din seminţiile Lui care să şovăiască.
38 Egiptenii s-au bucurat de plecarea lor,
    căci îi îngroziseră.

39 El a întins un nor ca să le fie învelitoare
    şi un foc ca să le dea lumină noaptea.
40 Au cerut, iar El le-a trimis prepeliţe
    şi cu pâine din cer i-a săturat.
41 A despicat stânca şi a curs apă;
    prin pustii au curs râuri.

42 Şi aceasta pentru că Şi-a amintit de promisiunea Sa cea sfântă,
    făcută lui Avraam, robul Său.
43 El Şi-a scos poporul cu bucurie,
    Şi-a scos aleşii cu strigăte de veselie.
44 Le-a dat teritoriile neamurilor
    şi au moştenit rodul trudei noroadelor,
45 ca să păzească hotărârile Lui
    şi să trăiască după învăţăturile[d] Lui.

    Lăudaţi-L pe Domnul![e]

Notas al pie

  1. Psalmii 105:16 Lit.: A frânt orice toiag al pâinii
  2. Psalmii 105:34 Termenul ebraic este unul general (apare de 24 de ori în VT), derivat din rădăcina rbh (a înmulţi). Este asociat în general cu plaga a opta şi desemnează probabil lăcustele migratoare
  3. Psalmii 105:34 Corespondentul modern al termenului ebraic este nesigur
  4. Psalmii 105:45 Sau: să împlinească legile
  5. Psalmii 105:45 Ebr.: Hallelu Yah; peste tot în Psalmi