New International Version - UK

Psalm 103

Psalm 103

Of David.

Praise the Lord, my soul;
    all my inmost being, praise his holy name.
Praise the Lord, my soul,
    and forget not all his benefits –
who forgives all your sins
    and heals all your diseases,
who redeems your life from the pit
    and crowns you with love and compassion,
who satisfies your desires with good things
    so that your youth is renewed like the eagle’s.

The Lord works righteousness
    and justice for all the oppressed.

He made known his ways to Moses,
    his deeds to the people of Israel:
the Lord is compassionate and gracious,
    slow to anger, abounding in love.
He will not always accuse,
    nor will he harbour his anger for ever;
10 he does not treat us as our sins deserve
    or repay us according to our iniquities.
11 For as high as the heavens are above the earth,
    so great is his love for those who fear him;
12 as far as the east is from the west,
    so far has he removed our transgressions from us.

13 As a father has compassion on his children,
    so the Lord has compassion on those who fear him;
14 for he knows how we are formed,
    he remembers that we are dust.
15 The life of mortals is like grass,
    they flourish like a flower of the field;
16 the wind blows over it and it is gone,
    and its place remembers it no more.
17 But from everlasting to everlasting
    the Lord’s love is with those who fear him,
    and his righteousness with their children’s children –
18 with those who keep his covenant
    and remember to obey his precepts.

19 The Lord has established his throne in heaven,
    and his kingdom rules over all.

20 Praise the Lord, you his angels,
    you mighty ones who do his bidding,
    who obey his word.
21 Praise the Lord, all his heavenly hosts,
    you his servants who do his will.
22 Praise the Lord, all his works
    everywhere in his dominion.

Praise the Lord, my soul.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 103

Psalmul 103

Al lui David

Suflete al meu, binecuvântează-L pe Domnul,
    şi tot ce este în mine să binecuvânteze Numele Lui cel sfânt!
Suflete al meu, binecuvântează-L pe Domnul
    şi nu uita nici una din binefacerile Lui!
El îţi iartă toate nelegiuirile,
    îţi vindecă toate bolile,
îţi răscumpără viaţa din groapă,
    te învăluie cu îndurare şi milă,
îţi satură de bunătăţi dorinţele
    şi astfel te face să întinereşti ca vulturul.

Domnul le face dreptate
    şi judecată tuturor celor asupriţi.
El Şi-a descoperit căile Sale lui Moise
    şi lucrările Sale – fiilor lui Israel.
Domnul este îndurător şi milostiv,
    încet la mânie şi bogat în îndurare.
El nu se ceartă veşnic
    şi nu ţine mânie pe vecie.
10 El nu ne face după păcatele noastre
    şi nu ne răsplăteşte după nelegiuirile noastre,
11 ci cât de înalte sunt cerurile faţă de pământ,
    tot atât de mare este şi îndurarea Lui pentru cei ce se tem de El;
12 cât de departe este răsăritul de apus,
    tot atât de mult îndepărtează El fărădelegile noastre de la noi.
13 Cum se îndură un tată de copiii lui,
    aşa se îndură Domnul de cei ce se tem de El,
14 căci El ştie din ce suntem făcuţi;
    Îşi aminteşte că suntem ţărână.
15 Cât despre om, zilele lui sunt ca iarba.
    Înfloreşte ca floarea de pe câmp,
16 iar când trece un vânt peste ea, nu mai este
    şi nu i se mai cunoaşte locul unde a fost.
17 Însă îndurarea Domnului este din veşnicie în veşnicie pentru cei ce se tem de El,
    iar dreptatea Lui, pentru copiii copiilor lor,
18 pentru cei ce păzesc legământul Lui
    şi pentru cei ce îşi amintesc poruncile Lui, ca să le împlinească.

19 Domnul Şi-a statornicit tronul în ceruri,
    iar domnia Lui îi cuprinde pe toţi.

20 Binecuvântaţi-L pe Domnul, îngeri ai Lui tari în putere,
    care-I împliniţi porunca,
        care ascultaţi glasul cuvântului Lui!
21 Binecuvântaţi-L pe Domnul, toate oştile Lui,
    slujitorii Lui, care-I împliniţi voia!
22 Binecuvântaţi-L pe Domnul, toate lucrările Lui,
    din toate locurile stăpânirii Lui!

Suflete al meu, binecuvântează-L pe Domnul!