New International Version - UK

Psalm 103

Psalm 103

Of David.

Praise the Lord, my soul;
    all my inmost being, praise his holy name.
Praise the Lord, my soul,
    and forget not all his benefits –
who forgives all your sins
    and heals all your diseases,
who redeems your life from the pit
    and crowns you with love and compassion,
who satisfies your desires with good things
    so that your youth is renewed like the eagle’s.

The Lord works righteousness
    and justice for all the oppressed.

He made known his ways to Moses,
    his deeds to the people of Israel:
the Lord is compassionate and gracious,
    slow to anger, abounding in love.
He will not always accuse,
    nor will he harbour his anger for ever;
10 he does not treat us as our sins deserve
    or repay us according to our iniquities.
11 For as high as the heavens are above the earth,
    so great is his love for those who fear him;
12 as far as the east is from the west,
    so far has he removed our transgressions from us.

13 As a father has compassion on his children,
    so the Lord has compassion on those who fear him;
14 for he knows how we are formed,
    he remembers that we are dust.
15 The life of mortals is like grass,
    they flourish like a flower of the field;
16 the wind blows over it and it is gone,
    and its place remembers it no more.
17 But from everlasting to everlasting
    the Lord’s love is with those who fear him,
    and his righteousness with their children’s children –
18 with those who keep his covenant
    and remember to obey his precepts.

19 The Lord has established his throne in heaven,
    and his kingdom rules over all.

20 Praise the Lord, you his angels,
    you mighty ones who do his bidding,
    who obey his word.
21 Praise the Lord, all his heavenly hosts,
    you his servants who do his will.
22 Praise the Lord, all his works
    everywhere in his dominion.

Praise the Lord, my soul.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 103

Salimo la Davide.

1Tamanda Yehova, iwe moyo wanga;
    ndi zonse zamʼkati mwanga zitamande dzina lake loyera.
Tamanda Yehova, iwe moyo wanga,
    ndipo usayiwale zabwino zake zonse.
Amene amakhululuka machimo ako onse
    ndi kuchiritsa nthenda zako zonse,
amene awombola moyo wako ku dzenje
    ndi kukuveka chikondi ndi chifundo chake ngati chipewa chaufumu,
amene akwaniritsa zokhumba zako ndi zinthu zabwino,
    kotero kuti umakhala wamphamvu zatsopano ngati mphungu.

Yehova amachita chilungamo
    ndipo amaweruza molungama onse opsinjika.

Iye anadziwitsa Mose njira zake,
    ntchito zake kwa Aisraeli.
Yehova ndi wachifundo ndi wokoma mtima,
    wosakwiya msanga ndi wachikondi chochuluka.
Iye sadzatsutsa nthawi zonse,
    kapena kusunga mkwiyo wake kwamuyaya;
10 satichitira molingana ndi machimo athu,
    kapena kutibwezera molingana ndi mphulupulu zathu.
11 Pakuti monga kumwamba kuli kutali ndi dziko lapansi,
    koteronso chikondi chake nʼchachikulu kwa iwo amene amamuopa;
12 monga kummawa kutalikirana ndi kumadzulo,
    koteronso Iye watichotsera mphulupulu zathu kuti zikhale kutali nafe.
13 Monga bambo amachitira chifundo ana ake,
    choncho Yehova ali ndi chifundo ndi iwo amene amamuopa;
14 pakuti Iye amadziwa momwe tinawumbidwira,
    amakumbukira kuti ndife fumbi.
15 Kunena za munthu, masiku ake ali ngati udzu,
    amaphuka ngati duwa la mʼmunda;
16 koma mphepo imawombapo ndipo silionekanso
    ndipo malo ake sakumbukirikanso.
17 Koma kuchokera muyaya mpaka muyaya
    chikondi cha Yehova chili ndi iwo amene amamuopa,
    ndi chilungamo chake chili ndi ana a ana awo;
18 iwo amene amasunga pangano lake
    ndi kukumbukira kumvera malangizo ake.

19 Yehova wakhazikitsa mpando wake waufumu mmwamba
    ndipo ufumu wake umalamulira onse.

20 Tamandani Yehova, inu angelo ake,
    amphamvu inu amene mumachita zimene amalamula,
    amene mumamvera mawu ake.
21 Tamandani Yehova, zolengedwa zonse zakumwamba,
    inu atumiki ake amene mumachita chifuniro chake.
22 Tamandani Yehova, ntchito yake yonse
    kulikonse mu ulamuliro wake.

Tamanda Yehova, iwe moyo wanga.