New International Version - UK

Psalm 101

Psalm 101

Of David. A psalm.

I will sing of your love and justice;
    to you, Lord, I will sing praise.
I will be careful to lead a blameless life –
    when will you come to me?

I will conduct the affairs of my house
    with a blameless heart.
I will not look with approval
    on anything that is vile.

I hate what faithless people do;
    I will have no part in it.
The perverse of heart shall be far from me;
    I will have nothing to do with what is evil.

Whoever slanders their neighbour in secret,
    I will put to silence;
whoever has haughty eyes and a proud heart,
    I will not tolerate.

My eyes will be on the faithful in the land,
    that they may dwell with me;
the one whose way of life is blameless
    will minister to me.

No one who practises deceit
    will dwell in my house;
no one who speaks falsely
    will stand in my presence.

Every morning I will put to silence
    all the wicked in the land;
I will cut off every evildoer
    from the city of the Lord.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 101

Salimo la Davide.

1Ndidzayimba za chikondi ndi chiweruzo chanu cholungama;
    kwa Inu Yehova ndidzayimba matamando.
Ndidzatsata njira yolungama;
    nanga mudzabwera liti kwa ine?

Ndidzayenda mʼnyumba mwanga
    ndi mtima wosalakwa.
Sindidzayika chinthu chilichonse choyipa
    pamaso panga.

Ine ndimadana ndi zochita za anthu opanda chikhulupiriro;
    iwo sadzadziphatika kwa ine.
Anthu a mtima wokhota adzakhala kutali ndi ine;
    ine sindidzalola choyipa chilichonse kulowa mwa ine.

Aliyense wosinjirira mnansi wake mseri
    ameneyo ndidzamuletsa;
aliyense amene ali ndi maso amwano ndi mtima wodzikuza,
    ameneyo sindidzamulekerera.

Maso anga adzakhala pa okhulupirika mʼdziko,
    kuti akhale pamodzi ndi ine;
iye amene mayendedwe ake ndi wosalakwa
    adzanditumikira.

Aliyense wochita chinyengo
    sadzakhala mʼnyumba mwanga.
Aliyense woyankhula mwachinyengo
    sadzayima pamaso panga.

Mmawa uliwonse ndidzatontholetsa anthu
    onse oyipa mʼdziko;
ndidzachotsa aliyense wochita zoyipa
    mu mzinda wa Yehova.