New International Version - UK

Numbers 36

Inheritance of Zelophehad’s daughters

1The family heads of the clan of Gilead son of Makir, the son of Manasseh, who were from the clans of the descendants of Joseph, came and spoke before Moses and the leaders, the heads of the Israelite families. They said, ‘When the Lord commanded my lord to give the land as an inheritance to the Israelites by lot, he ordered you to give the inheritance of our brother Zelophehad to his daughters. Now suppose they marry men from other Israelite tribes; then their inheritance will be taken from our ancestral inheritance and added to that of the tribe they marry into. And so part of the inheritance allotted to us will be taken away. When the Year of Jubilee for the Israelites comes, their inheritance will be added to that of the tribe into which they marry, and their property will be taken from the tribal inheritance of our ancestors.’

Then at the Lord’s command Moses gave this order to the Israelites: ‘What the tribe of the descendants of Joseph is saying is right. This is what the Lord commands for Zelophehad’s daughters: they may marry anyone they please as long as they marry within their father’s tribal clan. No inheritance in Israel is to pass from one tribe to another, for every Israelite shall keep the tribal inheritance of their ancestors. Every daughter who inherits land in any Israelite tribe must marry someone in her father’s tribal clan, so that every Israelite will possess the inheritance of their ancestors. No inheritance may pass from one tribe to another, for each Israelite tribe is to keep the land it inherits.’

10 So Zelophehad’s daughters did as the Lord commanded Moses. 11 Zelophehad’s daughters – Mahlah, Tirzah, Hoglah, Milkah and Noah – married their cousins on their father’s side. 12 They married within the clans of the descendants of Manasseh son of Joseph, and their inheritance remained in their father’s tribe and clan.

13 These are the commands and regulations the Lord gave through Moses to the Israelites on the plains of Moab by the Jordan opposite Jericho.

Nouă Traducere În Limba Română

Numeri 36

Cazul fiicelor lui Ţelofhad

1Conducătorii familiilor din clanul urmaşilor lui Ghilad, fiul lui Machir, fiul lui Manase, care făceau parte din clanurile urmaşilor lui Iosif, au venit şi au vorbit înaintea lui Moise şi a celorlalţi conducători ai familiilor israelite. Ei le-au zis:

– Când Domnul i-a poruncit stăpânului nostru să împartă ţara israeliţilor ca moştenire prin tragere la sorţi, El ţi-a poruncit să dai moştenirea fratelui nostru Ţelofhad, fiicelor lui. Dar dacă ele se mărită cu bărbaţi din alte seminţii israelite, atunci moştenirea lor va fi luată din moştenirea seminţiei noastre şi adăugată seminţiei din care bărbatul face parte. Astfel, o parte din moştenirea noastră ne va fi luată. Şi când va veni anul de veselie pentru israeliţi, moştenirea lor va fi adăugată seminţiei în care ele s-au măritat şi proprietatea va fi ştearsă astfel din moştenirea seminţiei părinţilor noştri.

Moise a poruncit israeliţilor din partea Domnului şi le-a zis:

– Ce spune seminţia urmaşilor lui Iosif este adevărat. Iată ce porunceşte Domnul fiicelor lui Ţelofhad: „Se pot mărita cu cine doresc, dar să se mărite numai cu cineva dintr-un clan din seminţia tatălui lor. Nici o moştenire a israeliţilor să nu treacă dintr-o seminţie într-alta, căci fiecare israelit trebuie să-şi păstreze pământul moştenit de la părinţii lui. Orice fată care moşteneşte pământ în oricare din seminţiile israelite, trebuie să se mărite cu cineva dintr-un clan din seminţia tatălui ei, pentru ca fiecare israelit să păstreze moştenirea tatălui său. Nici o moştenire nu va trece de la o seminţie la alta, ci fiecare din seminţiile israelite să-şi păstreze propria-şi moştenire.“

10 Fetele lui Ţelofhad au făcut după porunca pe care Domnul i-a dat-o lui Moise. 11 Fetele lui Ţelofhad – Mahla, Tirţa, Hogla, Milca şi Noa – s-au măritat cu verişori din partea tatălui lor. 12 Ele s-au măritat în interiorul clanurilor urmaşilor lui Manase, fiul lui Iosif, iar moştenirea lor a rămas în seminţia clanului tatălui lor.

13 Acestea sunt poruncile şi hotărârile pe care Domnul le-a dat israeliţilor prin Moise în câmpiile Moabului, lângă Iordan, în faţa Ierihonului.