New International Version - UK

Numbers 1

The census

1The Lord spoke to Moses in the tent of meeting in the Desert of Sinai on the first day of the second month of the second year after the Israelites came out of Egypt. He said: ‘Take a census of the whole Israelite community by their clans and families, listing every man by name, one by one. You and Aaron are to count according to their divisions all the men in Israel who are twenty years old or more and able to serve in the army. One man from each tribe, each of them the head of his family, is to help you. These are the names of the men who are to assist you:

from Reuben, Elizur son of Shedeur;

from Simeon, Shelumiel son of Zurishaddai;

from Judah, Nahshon son of Amminadab;

from Issachar, Nethanel son of Zuar;

from Zebulun, Eliab son of Helon;

10 from the sons of Joseph:

from Ephraim, Elishama son of Ammihud;

from Manasseh, Gamaliel son of Pedahzur;

11 from Benjamin, Abidan son of Gideoni;

12 from Dan, Ahiezer son of Ammishaddai;

13 from Asher, Pagiel son of Okran;

14 from Gad, Eliasaph son of Deuel;

15 from Naphtali, Ahira son of Enan.’

16 These were the men appointed from the community, the leaders of their ancestral tribes. They were the heads of the clans of Israel.

17 Moses and Aaron took these men whose names had been specified, 18 and they called the whole community together on the first day of the second month. The people registered their ancestry by their clans and families, and the men twenty years old or more were listed by name, one by one, 19 as the Lord commanded Moses. And so he counted them in the Desert of Sinai:

20 From the descendants of Reuben the firstborn son of Israel:

All the men twenty years old or more who were able to serve in the army were listed by name, one by one, according to the records of their clans and families. 21 The number from the tribe of Reuben was 46,500.

22 From the descendants of Simeon:

All the men twenty years old or more who were able to serve in the army were counted and listed by name, one by one, according to the records of their clans and families. 23 The number from the tribe of Simeon was 59,300.

24 From the descendants of Gad:

All the men twenty years old or more who were able to serve in the army were listed by name, according to the records of their clans and families. 25 The number from the tribe of Gad was 45,650.

26 From the descendants of Judah:

All the men twenty years old or more who were able to serve in the army were listed by name, according to the records of their clans and families. 27 The number from the tribe of Judah was 74,600.

28 From the descendants of Issachar:

All the men twenty years old or more who were able to serve in the army were listed by name, according to the records of their clans and families. 29 The number from the tribe of Issachar was 54,400.

30 From the descendants of Zebulun:

All the men twenty years old or more who were able to serve in the army were listed by name, according to the records of their clans and families. 31 The number from the tribe of Zebulun was 57,400.

32 From the sons of Joseph:

From the descendants of Ephraim:

All the men twenty years old or more who were able to serve in the army were listed by name, according to the records of their clans and families. 33 The number from the tribe of Ephraim was 40,500

34 From the descendants of Manasseh:

All the men twenty years old or more who were able to serve in the army were listed by name, according to the records of their clans and families. 35 The number from the tribe of Manasseh was 32,200.

36 From the descendants of Benjamin:

All the men twenty years old or more who were able to serve in the army were listed by name, according to the records of their clans and families. 37 The number from the tribe of Benjamin was 35,400.

38 From the descendants of Dan:

All the men twenty years old or more who were able to serve in the army were listed by name, according to the records of their clans and families. 39 The number from the tribe of Dan was 62,700.

40 From the descendants of Asher:

All the men twenty years old or more who were able to serve in the army were listed by name, according to the records of their clans and families. 41 The number from the tribe of Asher was 41,500.

42 From the descendants of Naphtali:

All the men twenty years old or more who were able to serve in the army were listed by name, according to the records of their clans and families. 43 The number from the tribe of Naphtali was 53,400.

44 These were the men counted by Moses and Aaron and the twelve leaders of Israel, each one representing his family. 45 All the Israelites twenty years old or more who were able to serve in Israel’s army were counted according to their families. 46 The total number was 603,550.

47 The ancestral tribe of the Levites, however, was not counted along with the others. 48 The Lord had said to Moses: 49 ‘You must not count the tribe of Levi or include them in the census of the other Israelites. 50 Instead, appoint the Levites to be in charge of the tabernacle of the covenant law – over all its furnishings and everything belonging to it. They are to carry the tabernacle and all its furnishings; they are to take care of it and camp round it. 51 Whenever the tabernacle is to move, the Levites are to take it down, and whenever the tabernacle is to be set up, the Levites shall do it. Anyone else who approaches it is to be put to death. 52 The Israelites are to set up their tents by divisions, each of them in their own camp under their standard. 53 The Levites, however, are to set up their tents round the tabernacle of the covenant law so that my wrath will not fall on the Israelite community. The Levites are to be responsible for the care of the tabernacle of the covenant law.’

54 The Israelites did all this just as the Lord commanded Moses.

Nouă Traducere În Limba Română

Numeri 1

Primul recensământ al lui Israel

1Domnul i-a vorbit lui Moise în pustia Sinai, în Cortul Întâlnirii, în prima zi a celei de-a doua luni, în al doilea an după ce au ieşit din ţara Egiptului. El i-a zis: „Faceţi numărătoarea întregii adunări a israeliţilor, după clanurile[a] şi familiile lor[b], înscriind pe fiecare bărbat în parte după numele său, pe toţi aceia din Israel de la douăzeci de ani în sus, care sunt în stare să meargă la război. Tu şi Aaron să-i număraţi potrivit oştirilor lor. Să fie cu voi câte un bărbat din fiecare seminţie, fiecare – căpetenia familiei lui. Acestea sunt numele bărbaţilor care vor trebui să fie împreună cu voi:

din Ruben: Eliţur, fiul lui Şedeur,

din Simeon: Şelumiel, fiul lui Ţurişadai;

din Iuda: Nahşon, fiul lui Aminadab;

din Isahar: Netanel, fiul lui Ţuar;

din Zabulon: Eliab, fiul lui Helon;

10 din fiii lui Iosif –

din Efraim: Elişama, fiul lui Amihud;

din Manase: Gamaliel, fiul lui Pedahţur;

11 din Beniamin: Abidan, fiul lui Ghidoni;

12 din Dan: Ahiezer, fiul lui Amişadai;

13 din Aşer: Paghiel, fiul lui Ocran;

14 din Gad: Eliasaf, fiul lui Deuel[c];

15 din Neftali: Ahira, fiul lui Enan.“

16 Aceştia au fost cei aleşi din adunare, conducătorii seminţiilor strămoşilor lor, căpeteniile miilor lui Israel.

17 Moise şi Aaron i-au luat pe aceşti bărbaţi, care au fost desemnaţi 18 şi, în prima zi a celei de-a doua luni, au convocat întreaga adunare. Poporul[d] s-a înscris pe clanuri şi familii, înscriind numele celor de la douăzeci de ani în sus, pe fiecare în parte, 19 aşa cum i-a poruncit Domnul lui Moise. Aşa i-a numărat el în pustia Sinai.

20 Urmaşii fiilor lui Ruben, întâiul născut al lui Israel, după clanurile şi familiile lor, înscrişi după numele fiecărui bărbat de la douăzeci de ani în sus, toţi aceia care erau în stare să meargă la război – 21 cei număraţi din seminţia lui Ruben – au fost patruzeci şi şase de mii cinci sute.

22 Urmaşii fiilor lui Simeon, după clanurile şi familiile lor, toţi aceia care au fost înscrişi după numele fiecărui bărbat de la douăzeci de ani în sus, toţi aceia care erau în stare să meargă la război – 23 cei număraţi din seminţia lui Simeon – au fost cincizeci şi nouă de mii trei sute.

24 Urmaşii fiilor lui Gad, după clanurile şi familiile lor, înscrişi după numele celor de la douăzeci de ani în sus, toţi aceia care erau în stare să meargă la război – 25 cei număraţi din seminţia lui Gad – au fost patruzeci şi cinci de mii şase sute cincizeci.

26 Urmaşii fiilor lui Iuda, după clanurile şi familiile lor, înscrişi după numele celor de la douăzeci de ani în sus, toţi aceia care erau în stare să meargă la război – 27 cei număraţi din seminţia lui Iuda – au fost şaptezeci şi patru de mii şase sute.

28 Urmaşii fiilor lui Isahar, după clanurile şi familiile lor, înscrişi după numele celor de la douăzeci de ani în sus, toţi aceia care erau în stare să meargă la război – 29 cei număraţi din seminţia lui Isahar – au fost cincizeci şi patru de mii patru sute.

30 Urmaşii fiilor lui Zabulon, după clanurile şi familiile lor, înscrişi după numele celor de la douăzeci de ani în sus, toţi aceia care erau în stare să meargă la război – 31 cei număraţi din seminţia lui Zabulon – au fost cincizeci şi şapte de mii patru sute.

32 Fiii lui Iosif, mai exact urmaşii fiilor lui Efraim, după clanurile şi familiile lor, înscrişi după numele celor de la douăzeci de ani în sus, toţi aceia care erau în stare să meargă la război – 33 cei număraţi din seminţia lui Efraim – au fost patruzeci de mii cinci sute.

34 Urmaşii fiilor lui Manase, după clanurile şi familiile lor, înscrişi după numele celor de la douăzeci de ani în sus, toţi aceia care erau în stare să meargă la război – 35 cei număraţi din seminţia lui Manase – au fost treizeci şi două de mii două sute.

36 Urmaşii fiilor lui Beniamin, după clanurile şi familiile lor, înscrişi după numele celor de la douăzeci de ani în sus, toţi aceia care erau în stare să meargă la război – 37 cei număraţi din seminţia lui Beniamin – au fost treizeci şi cinci de mii patru sute.

38 Urmaşii fiilor lui Dan, după clanurile şi familiile lor, înscrişi după numele celor de la douăzeci de ani în sus, toţi aceia care erau în stare să meargă la război – 39 cei număraţi din seminţia lui Dan – au fost şaizeci şi două de mii şapte sute.

40 Urmaşii fiilor lui Aşer, după clanurile şi familiile lor, înscrişi după numele celor de la douăzeci de ani în sus, toţi aceia care erau în stare să meargă la război – 41 cei număraţi din seminţia lui Aşer – au fost patruzeci şi unu de mii cinci sute.

42 Urmaşii fiilor lui Neftali, după clanurile şi familiile lor, înscrişi după numele celor de la douăzeci de ani în sus, toţi aceia care erau în stare să meargă la război – 43 cei număraţi din seminţia lui Neftali – au fost cincizeci şi trei de mii patru sute.

44 Aceştia sunt cei care au fost număraţi, pe care Moise şi Aaron i-au numărat cu ajutorul conducătorilor lui Israel, cei doisprezece oameni, fiecare reprezentând propria lui familie. 45 Deci toţi israeliţii care au fost număraţi după familiile lor, de la douăzeci de ani în sus, toţi aceia din Israel, care erau în stare să meargă la război, 46 toţi cei ieşiţi la numărătoare au fost şase sute trei mii cinci sute cincizeci. 47 Leviţii, după seminţia strămoşilor lor, n-au fost număraţi împreună cu ei.

Deosebirea leviţilor

48 Domnul îi zisese lui Moise: 49 „Să nu numeri seminţia lui Levi şi să nu îi ţii socoteala în mijlocul celorlalţi israeliţi; 50 dă în grija leviţilor Tabernaculul Mărturiei[e], toate uneltele lui şi tot ce ţine de el; ei trebuie să poarte Tabernaculul şi toate uneltele lui, să aibă grijă de el şi să-şi facă tabăra în jurul lui. 51 Când Tabernaculul urmează să fie mutat, leviţii trebuie să-l strângă, iar când Tabernaculul urmează să fie întins, leviţii să-l înalţe. Străinul[f] care se va apropia să fie omorât. 52 Ceilalţi israeliţi să se aşeze fiecare în tabăra lui, fiecare bărbat sub steagul său, potrivit oştirilor lor. 53 Dar leviţii să-şi facă tabăra în jurul Tabernaculului Mărturiei, ca să nu izbucnească mânia Mea împotriva adunării israeliţilor; leviţii să aibă în pază Tabernaculul Mărturiei.“

54 Israeliţii au făcut întocmai; ei au făcut aşa cum Domnul i-a poruncit lui Moise.

Notas al pie

  1. Numeri 1:2 Clanul era o entitate alcătuită din mai multe familii; peste tot în capitol
  2. Numeri 1:2 Lit.: după casele părinţilor (strămoşilor) lor; peste tot în capitol
  3. Numeri 1:14 Sau: Reuel (vezi 2:14)
  4. Numeri 1:18 TM: Ei
  5. Numeri 1:50 Mărturia se referă la Tablele Legii pe care erau inscripţionate Cele Zece Porunci; peste tot în carte
  6. Numeri 1:51 Sau: Oricine altcineva, străin având aici sensul de profan