New International Version - UK

Hebrews 7

Melchizedek the priest

1This Melchizedek was king of Salem and priest of God Most High. He met Abraham returning from the defeat of the kings and blessed him, and Abraham gave him a tenth of everything. First, the name Melchizedek means ‘king of righteousness’; then also, ‘king of Salem’ means ‘king of peace’. Without father or mother, without genealogy, without beginning of days or end of life, resembling the Son of God, he remains a priest for ever.

Just think how great he was: even the patriarch Abraham gave him a tenth of the plunder! Now the law requires the descendants of Levi who become priests to collect a tenth from the people – that is, from their fellow Israelites – even though they also are descended from Abraham. This man, however, did not trace his descent from Levi, yet he collected a tenth from Abraham and blessed him who had the promises. And without doubt the lesser is blessed by the greater. In the one case, the tenth is collected by people who die; but in the other case, by him who is declared to be living. One might even say that Levi, who collects the tenth, paid the tenth through Abraham, 10 because when Melchizedek met Abraham, Levi was still in the body of his ancestor.

Jesus like Melchizedek

11 If perfection could have been attained through the Levitical priesthood – and indeed the law given to the people established that priesthood – why was there still need for another priest to come, one in the order of Melchizedek, not in the order of Aaron? 12 For when the priesthood is changed, the law must be changed also. 13 He of whom these things are said belonged to a different tribe, and no one from that tribe has ever served at the altar. 14 For it is clear that our Lord descended from Judah, and in regard to that tribe Moses said nothing about priests. 15 And what we have said is even more clear if another priest like Melchizedek appears, 16 one who has become a priest not on the basis of a regulation as to his ancestry but on the basis of the power of an indestructible life. 17 For it is declared:

‘You are a priest for ever,
    in the order of Melchizedek.’[a]

18 The former regulation is set aside because it was weak and useless 19 (for the law made nothing perfect), and a better hope is introduced, by which we draw near to God.

20 And it was not without an oath! Others became priests without any oath, 21 but he became a priest with an oath when God said to him:

‘The Lord has sworn
    and will not change his mind:
    “You are a priest for ever.”’[b]

22 Because of this oath, Jesus has become the guarantor of a better covenant.

23 Now there have been many of those priests, since death prevented them from continuing in office; 24 but because Jesus lives for ever, he has a permanent priesthood. 25 Therefore he is able to save completely[c] those who come to God through him, because he always lives to intercede for them.

26 Such a high priest truly meets our need – one who is holy, blameless, pure, set apart from sinners, exalted above the heavens. 27 Unlike the other high priests, he does not need to offer sacrifices day after day, first for his own sins, and then for the sins of the people. He sacrificed for their sins once for all when he offered himself. 28 For the law appoints as high priests men in all their weakness; but the oath, which came after the law, appointed the Son, who has been made perfect for ever.

Notas al pie

  1. Hebrews 7:17 Psalm 110:4
  2. Hebrews 7:21 Psalm 110:4
  3. Hebrews 7:25 Or for ever

Nouă Traducere În Limba Română

Evrei 7

Melhisedek, preotul Dumnezeului celui Preaînalt

1Acest Melhisedek, rege al Salemului, preot al Dumnezeului celui Preaînalt, l-a întâlnit pe Avraam când acesta se întorcea de la măcelul regilor şi l-a binecuvântat, iar Avraam i-a dat zeciuială din toate. Numele lui înseamnă, în primul rând, „Rege al dreptăţii“[a], apoi, de asemenea, el este şi „Rege al Salemului“, adică „Rege al păcii“[b], fără tată, fără mamă, fără genealogie, neavând nici început al zilelor, nici sfârşit al vieţii, şi astfel, fiind asemănat cu Fiul lui Dumnezeu, el rămâne preot pentru totdeauna.[c]

Înţelegeţi deci cât de mare a fost acesta, căruia chiar şi patriarhul Avraam i-a dat zeciuială din cea mai bună parte din pradă! Acelora dintre fiii lui Levi, care sunt preoţi, li se cere, potrivit Legii, să adune zeciuiala de la oameni, adică de la fraţii lor, chiar dacă ei se trag din Avraam. Însă acest om, deşi nu aparţinea genealogiei lor, totuşi a adunat zeciuiala de la Avraam şi l-a binecuvântat, pe el, care avea promisiunile. Fără îndoială, cel mai mic este binecuvântat de cel mai mare. Într-un caz, zeciuielile sunt primite de oameni care sunt muritori, în altul – de cel despre care se depune mărturie că trăieşte. Şi, într-un sens, prin Avraam, chiar Levi, cel care primeşte zeciuiala, a dat zeciuială, 10 pentru că el urma să fie urmaşul lui Avraam, dar încă nu se născuse atunci când Melhisedek l-a întâlnit pe strămoşul său.

Isus, asemenea lui Melhisedek

11 Acum, dacă desăvârşirea ar fi fost posibilă prin preoţia levitică, pentru că poporul a primit Legea sub această preoţie, ce nevoie ar fi fost să mai vorbim despre un Alt Preot, Care să vină potrivit rânduielii lui Melhisedek, şi nu potrivit rânduielii lui Aaron? 12 Atunci când este schimbată preoţia, este necesară şi o schimbare a Legii. 13 Cel despre Care sunt spuse aceste lucruri a aparţinut unei alte seminţii, din care nimeni n-a slujit la altar. 14 Acum, este clar că Domnul nostru S-a ridicat din Iuda, iar, în legătură cu această seminţie, Moise n-a spus nimic cu privire la preoţi. 15 Acest lucru este mult mai evident atunci când vine un Alt Preot, la fel ca Melhisedek, 16 Unul Care nu a devenit preot prin porunca unei legi pământeşti, ci prin puterea unei vieţi nepieritoare. 17 Căci este depusă următoarea mărturie:

„Tu eşti preot în veci
    potrivit rânduielii lui Melhisedek.“[d]

18 Pe de o parte, porunca veche a fost dată la o parte, deoarece a fost slabă şi fără vreun beneficiu, 19 pentru că Legea n-a făcut nimic desăvârşit, iar, pe de altă parte, este asigurată o nădejde mai bună, prin care ne apropiem de Dumnezeu.

20 Şi aceasta nu s-a făcut fără jurământ! Căci ei au devenit preoţi fără să depună un jurământ, 21 dar El a devenit preot cu jurământ, prin Cel Ce I-a spus:

„Domnul a jurat
    şi nu-I va părea rău:
«Tu eşti preot în veci.»“

22 În consecinţă, Isus a devenit garantul unui legământ mai bun. 23 Într-adevăr, preoţii au fost mulţi la număr, pentru că erau împiedicaţi de moarte să-şi continue lucrarea. 24 Dar El, fiindcă rămâne în veci, are o preoţie permanentă. 25 De aceea, El poate să-i mântuiască pe deplin[e] pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, întrucât El trăieşte veşnic ca să mijlocească pentru ei.

26 Era potrivit să avem un astfel de Mare Preot – sfânt, fără pată, nepângărit, despărţit de păcătoşi şi înălţat deasupra cerurilor. 27 Spre deosebire de alţi mari preoţi, El nu are nevoie să aducă jertfe în fiecare zi – mai întâi pentru păcatele Sale, iar apoi pentru ale poporului – pentru că a făcut aceasta o dată pentru totdeauna, atunci când S-a jertfit pe Sine. 28 Legea îi desemnează ca mari preoţi pe nişte oameni supuşi slăbiciunii, însă cuvântul jurământului care a venit mai târziu, după Lege, desemnează un Fiu, Care a fost făcut desăvârşit pentru totdeauna.

Notas al pie

  1. Evrei 7:2 Melhisedek înseamnă, în ebraică, Rege al dreptăţii
  2. Evrei 7:2 Salem înseamnă, în ebraică, pace; de remarcat că amândouă aceste titluri sunt mesianice (vezi Is. 9:6-7; Ier. 23:5-6; 33:15-16)
  3. Evrei 7:3 Faptul că în Gen. 14:18-20 nu este menţionat nimic cu privire la strămoşii, urmaşii, naşterea sau moartea lui Melhisedek, contrar modului de prezentare din primele capitole ale Genezei, face posibilă prezentarea acestui personaj, de altfel istoric, aşa cum ne lasă să înţelegem textul Genezei, ca o prefigurare a lui Cristos
  4. Evrei 7:17 Vezi Ps. 110:4; şi în v. 21
  5. Evrei 7:25 Sau: pentru totdeauna