New International Version - UK

Hebrews 1

God’s final word: his Son

1In the past God spoke to our ancestors through the prophets at many times and in various ways, but in these last days he has spoken to us by his Son, whom he appointed heir of all things, and through whom also he made the universe. The Son is the radiance of God’s glory and the exact representation of his being, sustaining all things by his powerful word. After he had provided purification for sins, he sat down at the right hand of the Majesty in heaven. So he became as much superior to the angels as the name he has inherited is superior to theirs.

The Son superior to angels

For to which of the angels did God ever say,

‘You are my Son;
    today I have become your Father’[a]?

Or again,

‘I will be his Father,
    and he will be my Son’[b]?

And again, when God brings his firstborn into the world, he says,

‘Let all God’s angels worship him.’[c]

In speaking of the angels he says,

‘He makes his angels spirits,
    and his servants flames of fire.’[d]

But about the Son he says,

‘Your throne, O God, will last for ever and ever;
    a sceptre of justice will be the sceptre of your kingdom.
You have loved righteousness and hated wickedness;
    therefore God, your God, has set you above your companions
    by anointing you with the oil of joy.’[e]

10 He also says,

‘In the beginning, Lord, you laid the foundations of the earth,
    and the heavens are the work of your hands.
11 They will perish, but you remain;
    they will all wear out like a garment.
12 You will roll them up like a robe;
    like a garment they will be changed.
But you remain the same,
    and your years will never end.’[f]

13 To which of the angels did God ever say,

‘Sit at my right hand
    until I make your enemies
    a footstool for your feet’[g]?

14 Are not all angels ministering spirits sent to serve those who will inherit salvation?

Notas al pie

  1. Hebrews 1:5 Psalm 2:7
  2. Hebrews 1:5 2 Samuel 7:14; 1 Chron. 17:13
  3. Hebrews 1:6 Deut. 32:43 (see Dead Sea Scrolls and Septuagint)
  4. Hebrews 1:7 Psalm 104:4
  5. Hebrews 1:9 Psalm 45:6,7
  6. Hebrews 1:12 Psalm 102:25-27
  7. Hebrews 1:13 Psalm 110:1

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Ahebri 1

Khristu Mwana wa Mulungu Aposa Angelo

1Kale lija Mulungu ankayankhula ndi makolo athu pa nthawi zosiyanasiyana ndiponso mwa njira zosiyanasiyana kudzera mwa aneneri. Koma masiku otsiriza ano, Mulungu wayankhula nafe kudzera mwa Mwana wake. Mwanayu anamusankha kuti akhale mwini wa zinthu zonse, ndiponso Mulungu analenga dziko lonse kudzera mwa Iye. Mwanayo ndiye kuwala kwa ulemerero wa Mulungu, chithunzithunzi chenicheni cha khalidwe lake. Iyeyu amachirikiza zinthu zonse ndi mphamvu ya mawu ake. Iye atayeretsa anthu kuchoka ku machimo awo, anakhala pansi kumwamba kudzanja lamanja la Mulungu waulemerero. Mwanayu ndi wamkulu koposa angelo, monga momwe dzina limene analandira limaposa dzina la angelo.

Kodi ndi kwa mngelo uti, kumene Mulungu anati,

“Iwe ndiwe mwana wanga;
    Ine lero ndakhala Atate ako.”

Kapena kunenanso kuti,

“Ine ndidzakhala abambo ake;
    iye adzakhala mwana wanga.”

Pamene Mulungu amatuma Mwana wake woyamba kubadwa ku dziko lapansi anati,

“Angelo onse a Mulungu amupembedze Iye.”

Iye ponena za angelo akuti,

“Mulungu amasandutsa angelo ake mphepo,
    amasandutsa atumiki ake malawi amoto.”

Koma za Mwana wake akuti,

“Inu Mulungu, mpando wanu waufumu udzakhala mpaka muyaya,
    ndipo mudzaweruza molungama mu ufumu wanu.
Mwakonda chilungamo ndi kudana ndi zoyipa;
    Nʼchifukwa chake, Mulungu wanu wakukwezani kuposa anzanu
    pokudzozani mafuta osonyeza chimwemwe.”

10 Mulungu akutinso,

“Ambuye, pachiyambi Inu munayika maziko a dziko lapansi;
    ndipo zakumwambako ndi ntchito za manja anu.
11 Zimenezi zidzatha, koma Inu ndinu wachikhalire.
    Izo zidzatha ngati zovala.
12 Mudzazipindapinda ngati chofunda;
    ndipo zidzasinthidwa ngati chovala.
Koma Inu simudzasintha,
    ndipo zaka zanu sizidzatha.”

13 Kodi ndi kwa Mngelo uti kumene Mulungu ananenapo kuti,

“Khala kudzanja langa lamanja
    mpaka nditapanga adani ako
    kukhale chopondapo mapazi ako.”

14 Kodi angelo onse si mizimu yotumikira odzalandira chipulumutso?