New International Version - UK

Ezekiel 48

The division of the land

1‘These are the tribes, listed by name: at the northern frontier, Dan will have one portion; it will follow the Hethlon road to Lebo Hamath; Hazar Enan and the northern border of Damascus next to Hamath will be part of its border from the east side to the west side.

‘Asher will have one portion; it will border the territory of Dan from east to west.

‘Naphtali will have one portion; it will border the territory of Asher from east to west.

‘Manasseh will have one portion; it will border the territory of Naphtali from east to west.

‘Ephraim will have one portion; it will border the territory of Manasseh from east to west.

‘Reuben will have one portion; it will border the territory of Ephraim from east to west.

‘Judah will have one portion; it will border the territory of Reuben from east to west.

‘Bordering the territory of Judah from east to west will be the portion you are to present as a special gift. It will be 25,000 cubits[a] wide, and its length from east to west will equal one of the tribal portions; the sanctuary will be in the centre of it.

‘The special portion you are to offer to the Lord will be 25,000 cubits long and 10,000 cubits[b] wide. 10 This will be the sacred portion for the priests. It will be 25,000 cubits long on the north side, 10,000 cubits wide on the west side, 10,000 cubits wide on the east side and 25,000 cubits long on the south side. In the centre of it will be the sanctuary of the Lord. 11 This will be for the consecrated priests, the Zadokites, who were faithful in serving me and did not go astray as the Levites did when the Israelites went astray. 12 It will be a special gift to them from the sacred portion of the land, a most holy portion, bordering the territory of the Levites.

13 ‘Alongside the territory of the priests, the Levites will be allotted a portion of land 25,000 cubits long and 10,000 cubits wide. Its total length will be 25,000 cubits and its width 10,000 cubits. 14 They must not sell or exchange any of it. This is the best of the land and must not pass into other hands, because it is holy to the Lord.

15 ‘The remaining area, 5,000 cubits[c] wide and 25,000 cubits long, will be for the common use of the city, for houses and for pasture-land. The city will be in the centre of it 16 and will have these measurements: the north side 4,500 cubits,[d] the south side 4,500 cubits, the east side 4,500 cubits, and the west side 4,500 cubits. 17 The pasture-land for the city will be 250 cubits[e] on the north, 250 cubits on the south, 250 cubits on the east, and 250 cubits on the west. 18 What remains of the area, bordering on the sacred portion and running the length of it, will be 10,000 cubits on the east side and 10,000 cubits on the west side. Its produce will supply food for the workers of the city. 19 The workers from the city who farm it will come from all the tribes of Israel. 20 The entire portion will be a square, 25,000 cubits on each side. As a special gift you will set aside the sacred portion, along with the property of the city.

21 ‘What remains on both sides of the area formed by the sacred portion and the property of the city will belong to the prince. It will extend eastward from the 25,000 cubits of the sacred portion to the eastern border, and westward from the 25,000 cubits to the western border. Both these areas running the length of the tribal portions will belong to the prince, and the sacred portion with the temple sanctuary will be in the centre of them. 22 So the property of the Levites and the property of the city will lie in the centre of the area that belongs to the prince. The area belonging to the prince will lie between the border of Judah and the border of Benjamin.

23 ‘As for the rest of the tribes: Benjamin will have one portion; it will extend from the east side to the west side.

24 ‘Simeon will have one portion; it will border the territory of Benjamin from east to west.

25 ‘Issachar will have one portion; it will border the territory of Simeon from east to west.

26 ‘Zebulun will have one portion; it will border the territory of Issachar from east to west.

27 ‘Gad will have one portion; it will border the territory of Zebulun from east to west.

28 ‘The southern boundary of Gad will run south from Tamar to the waters of Meribah Kadesh, then along the Wadi of Egypt to the Mediterranean Sea.

29 ‘This is the land you are to allot as an inheritance to the tribes of Israel, and these will be their portions,’ declares the Sovereign Lord.

The gates of the new city

30 ‘These will be the exits of the city: beginning on the north side, which is 4,500 cubits long, 31 the gates of the city will be named after the tribes of Israel. The three gates on the north side will be the gate of Reuben, the gate of Judah and the gate of Levi.

32 ‘On the east side, which is 4,500 cubits long, will be three gates: the gate of Joseph, the gate of Benjamin and the gate of Dan.

33 ‘On the south side, which measures 4,500 cubits, will be three gates: the gate of Simeon, the gate of Issachar and the gate of Zebulun.

34 ‘On the west side, which is 4,500 cubits long, will be three gates: the gate of Gad, the gate of Asher and the gate of Naphtali.

35 ‘The distance all around will be 18,000 cubits.[f]

‘And the name of the city from that time on will be:

the Lord is there.’

Notas al pie

  1. Ezekiel 48:8 That is, about 13 kilometres; also in verses 9, 10, 13, 15, 20 and 21
  2. Ezekiel 48:9 That is, about 5.3 kilometres; also in verses 10, 13 and 18
  3. Ezekiel 48:15 That is, about 2.7 kilometres
  4. Ezekiel 48:16 That is, about 2.4 kilometres; also in verses 30, 32, 33 and 34
  5. Ezekiel 48:17 That is, about 135 metres
  6. Ezekiel 48:35 That is, about 9.5 kilometres

Swedish Contemporary Bible

Ezekiel 48

Fördelningen av landet

1Det här är namnen på stammarna:

Dans område ligger vid norra gränsen och följer vägen till Hetlon, Levo-Hamat och Hasar Enan och Damaskus norra gräns bredvid Hamat. Detta är hans gräns från öster till väster.

2Ashers område ligger intill Dans från öster till väster,

3Naftalis intill Ashers från öster till väster,

4Manasses intill Naftalis från öster till väster,

5Efraims intill Manasses från öster till väster,

6Rubens intill Efraims från öster till väster,

7och Juda intill Rubens område från öster till väster.

8Intill Judas område ligger från öster till väster det område som ni ska avskilja som en särskild gåva, tolv och en halv kilometer brett och lika långt som en stamlott från öster till väster. Helgedomen ska ligga i mitten.

9Detta område som ni avskiljer åt Herren ska vara tolv och en halv kilometer långt och tio[a] kilometer brett. 10Detta heliga område tillhör prästerna. Det är tolv och en halv kilometer långt i norr, fem kilometer brett i väster, fem kilometer brett i öster, och tolv och en halv kilometer långt i söder. Herrens helgedom ska ligga i mitten. 11Det är avsett för de helgade prästerna av Sadoks släkt som troget tjänade mig och inte irrade bort med israeliterna som leviterna gjorde. 12De får detta stycke av det heliga området i landet som en särskild gåva. Den är höghelig och ligger intill leviternas område. 13Utmed prästernas område ska leviterna ha sitt område, tolv och en halv kilometer långt och fem kilometer brett. Den totala längden blir tolv och en halv kilometer och bredden tio kilometer. 14De får inte sälja eller byta bort något av det. Det bästa av landet får inte överlåtas åt någon annan, för det är helgat åt Herren.

15Resten av området, som är 2,5 kilometer brett och tolv och en halv kilometer långt, ska vara till allmänt bruk för staden – till bostäder och betesmark. Staden ska ligga i mitten. 16Stadens mått ska vara 2 250 meter i fyrkant, lika i norr, söder, öster och väster. 17Stadens betesmarker ska sträcka sig 125 meter i varje riktning, norr, söder, öster och väster. 18Det som återstår av detta område, som gränsar till det heliga området, är fem kilometer österut och fem kilometer västerut, utmed det heliga området. Dess avkastning ska livnära stadens arbetare. 19Stadens arbetare från alla Israels stammar ska bruka marken. 20Hela detta område mäter tolv och en halv kilometer i vardera riktningen. Ni ska avskilja ett heligt område, en fyrkant, tillsammans med stadens ägor.

21Det som återstår på båda sidor om det heliga området och stadens ägor ska tillhöra fursten, utmed det tolv och en halv kilometer breda heliga området i öster till den östra gränsen, och utmed det tolv och en halv kilometer breda området i väster till den västra gränsen. Dessa områden längs stamlotterna ska tillhöra fursten. Det heliga området med helgedomen ska vara i mitten. 22Leviternas ägor och stadens ägor ska ligga mitt emellan de områden som tillhör fursten. Området som tillhör fursten ligger mellan Judas och Benjamins gränser.

23Av de övriga stammarna ska Benjamin ha en lott som sträcker sig från den östra sidan till den västra, 24Simon en lott intill Benjamins, från öster till väster, 25Isaskar en lott intill Simons, från öster till väster, 26Sebulon en lott intill Isaskars, från öster till väster, 27Gad en lott intill Sebulons, från öster till väster. 28Gads södra gräns går söderut från Tamar till källorna vid Merivat Kadesh och vidare längs gränsfloden till Medelhavet.

29Detta är det land som ni ska lotta ut som arvedel åt Israels stammar. Detta är deras lotter,” säger Herren, Herren.

Stadsportarna i det nya Jerusalem

30Dessa är utgångarna från staden: På norra sidan, som är 2 250 meter lång, 31finns tre portar i norr: Rubens, Judas och Levis. Stadsportarna är nämligen uppkallade efter Israels stammar. 32På östra sidan, som är 2 250 meter lång, finns tre portar: Josefs, Benjamins och Dans. 33På södra sidan, som är 2 250 meter lång, finns tre portar: Simons, Isaskars och Sebulons. 34På västra sidan, som är 2 250 meter lång, finns tre portar: Gads, Ashers och Naftalis.

35Hela stadens omkrets blir då nio kilometer. Namnet på staden ska för all framtid vara:

Herren är där.

Notas al pie

  1. 48:9,13 Se not till 45:1.