New International Version - UK

Ezekiel 38

The Lord’s great victory over the nations

1The word of the Lord came to me: ‘Son of man, set your face against Gog, of the land of Magog, the chief prince of[a] Meshek and Tubal; prophesy against him and say: “This is what the Sovereign Lord says: I am against you, Gog, chief prince of[b] Meshek and Tubal. I will turn you around, put hooks in your jaws and bring you out with your whole army – your horses, your horsemen fully armed, and a great horde with large and small shields, all of them brandishing their swords. Persia, Cush[c] and Put will be with them, all with shields and helmets, also Gomer with all its troops, and Beth Togarmah from the far north with all its troops – the many nations with you.

‘“Get ready; be prepared, you and all the hordes gathered about you, and take command of them. After many days you will be called to arms. In future years you will invade a land that has recovered from war, whose people were gathered from many nations to the mountains of Israel, which had long been desolate. They had been brought out from the nations, and now all of them live in safety. You and all your troops and the many nations with you will go up, advancing like a storm; you will be like a cloud covering the land.

10 ‘“This is what the Sovereign Lord says: on that day thoughts will come into your mind and you will devise an evil scheme. 11 You will say, ‘I will invade a land of unwalled villages; I will attack a peaceful and unsuspecting people – all of them living without walls and without gates and bars. 12 I will plunder and loot and turn my hand against the resettled ruins and the people gathered from the nations, rich in livestock and goods, living at the centre of the land.[d] 13 Sheba and Dedan and the merchants of Tarshish and all her villages[e] will say to you, ‘Have you come to plunder? Have you gathered your hordes to loot, to carry off silver and gold, to take away livestock and goods and to seize much plunder?’”

14 ‘Therefore, son of man, prophesy and say to Gog: “This is what the Sovereign Lord says: in that day, when my people Israel are living in safety, will you not take notice of it? 15 You will come from your place in the far north, you and many nations with you, all of them riding on horses, a great horde, a mighty army. 16 You will advance against my people Israel like a cloud that covers the land. In days to come, Gog, I will bring you against my land, so that the nations may know me when I am proved holy through you before their eyes.

17 ‘“This is what the Sovereign Lord says: you are the one I spoke of in former days by my servants the prophets of Israel. At that time they prophesied for years that I would bring you against them. 18 This is what will happen in that day: when Gog attacks the land of Israel, my hot anger will be aroused, declares the Sovereign Lord. 19 In my zeal and fiery wrath I declare that at that time there shall be a great earthquake in the land of Israel. 20 The fish in the sea, the birds in the sky, the beasts of the field, every creature that moves along the ground, and all the people on the face of the earth will tremble at my presence. The mountains will be overturned, the cliffs will crumble and every wall will fall to the ground. 21 I will summon a sword against Gog on all my mountains, declares the Sovereign Lord. Every man’s sword will be against his brother. 22 I will execute judgment on him with plague and bloodshed; I will pour down torrents of rain, hailstones and burning sulphur on him and on his troops and on the many nations with him. 23 And so I will show my greatness and my holiness, and I will make myself known in the sight of many nations. Then they will know that I am the Lord.”

Notas al pie

  1. Ezekiel 38:2 Or the prince of Rosh,
  2. Ezekiel 38:3 Or Gog, prince of Rosh,
  3. Ezekiel 38:5 That is, the upper Nile region
  4. Ezekiel 38:12 The Hebrew for this phrase means the navel of the earth.
  5. Ezekiel 38:13 Or her strong lions

Swedish Contemporary Bible

Ezekiel 38

Profetia över Gog och Magog

1Herrens ord kom till mig: 2”Du människa, vänd dig mot Gog i Magogs land, storfursten[a] över Meshek och Tuval, och profetera mot honom. 3Säg: ’Så säger Herren, Herren: Jag är emot dig, Gog, storfursten över Meshek och Tuval. 4Jag ska dra dig bort med krokar i dina käftar och föra dig ut med hela din armé, dina hästar, dina fullt beväpnade ryttare och hela din här med stora och små sköldar och svärd i sin hand. 5Folk från Persien, Kush och Put finns med dem, alla med sköld och hjälm. 6Gomer med alla sina trupper, och Bet Togarma långt norrifrån, med alla sina trupper – många folk finns med dig.

7Gör dig redo! Var beredd, du och alla dina trupper som har samlats hos dig, och ta befälet över dem! 8Långt fram i tiden kommer du att bli uppmanad att handla. I en avlägsen framtid ska du invadera ett land, som har återhämtat sig från svärdets förödelse, vars invånare har samlats från många folk på Israels berg som länge legat öde. De har förts ut från andra folk och bor nu där alla i trygghet. 9Du ska dra dit upp, komma som en storm och vara som ett moln som täcker landet, du och dina trupper, de många folken som är med dig.

10Så säger Herren, Herren: På den tiden ska tankar slå rot i ditt sinne, och du ska lägga upp en ond plan. 11Du ska säga: ”Jag ska dra upp mot ett oskyddat land, anfalla dem som lever i fred och trygghet, alla som bor där utan murar, bommar och portar. 12Du vill ta byte och plundra, gå till angrepp mot de åter bebodda ruinerna och mot dem som har samlats från folken, som är rika på boskap och egendom och bor mitt i landet.” 13Saba och Dedan och affärsmän från Tarshish med alla dess byar[b] ska fråga dig: ”Kommer du för att ta byte? Har du samlat dina trupper för att plundra, för att föra bort silver och guld, ta boskap och gods, ta ett stort byte?” ’

14Profetera därför, människa, och säg till Gog: ’Så säger Herren, Herren: På den tiden, när mitt folk Israel åter bor i trygghet i sitt land, ska du veta det. 15Du ska komma från din plats långt borta i norr, du och många folk med dig, alla till häst, en stor skara och en väldig armé. 16Du ska dra upp mot mitt folk Israel som ett moln som täcker landet. I kommande dagar ska det ske. Jag ska låta dig, Gog, anfalla mitt land, så att folk ska inse att jag genom dig visar min helighet inför dem.

17Så säger Herren, Herren: Är du inte den som jag i gångna tider talade om genom mina tjänare Israels profeter, som då profeterade att jag skulle låta dig anfalla dem? 18Den dag då Gog anfaller Israels land ska min glödande vrede uppväckas, säger Herren, Herren. 19I min svartsjuka och flammande vrede säger jag att det på den tiden ska bli en stor jordbävning i Israels land. 20Inför mig ska alla bäva den dagen, såväl fiskarna i havet som himlens fåglar, markens djur och kräldjur som rör sig på marken, och alla människor på jorden. Bergen ska slås ner, klipporna störta omkull och murarna falla till marken.

21Jag ska samla svärd mot Gog på alla mina berg, säger Herren, Herren. Var och en ska vända sitt svärd mot sin nästa. 22Jag ska verkställa en dom mot honom med pest och blod och vräka ner slagregn, hagel, eld och svavel över honom, hans trupper och de många folk som är med honom. 23Så ska jag uppenbara min storhet och min helighet och göra mig känd inför många folk. Då ska de inse att jag är Herren.’

Notas al pie

  1. 38:2,3 En alternativ översättning skulle kunna vara fursten över Rosh, Meshek och Tuval, om det hebreiska ordet rosh (huvud) tolkas som namn, vilket dock är mindre sannolikt.
  2. 38:13 Egentligen lejon; översättningen här följer bl.a. Septuaginta.