New International Version - UK

Daniel 12

The end times

1‘At that time Michael, the great prince who protects your people, will arise. There will be a time of distress such as has not happened from the beginning of nations until then. But at that time your people – everyone whose name is found written in the book – will be delivered. Multitudes who sleep in the dust of the earth will awake: some to everlasting life, others to shame and everlasting contempt. Those who are wise[a] will shine like the brightness of the heavens, and those who lead many to righteousness, like the stars for ever and ever. But you, Daniel, roll up and seal the words of the scroll until the time of the end. Many will go here and there to increase knowledge.’

Then I, Daniel, looked, and there before me stood two others, one on this bank of the river and one on the opposite bank. One of them said to the man clothed in linen, who was above the waters of the river, ‘How long will it be before these astonishing things are fulfilled?’

The man clothed in linen, who was above the waters of the river, lifted his right hand and his left hand towards heaven, and I heard him swear by him who lives for ever, saying, ‘It will be for a time, times and half a time.[b] When the power of the holy people has been finally broken, all these things will be completed.’

I heard, but I did not understand. So I asked, ‘My lord, what will the outcome of all this be?’

He replied, ‘Go your way, Daniel, because the words are rolled up and sealed until the time of the end. 10 Many will be purified, made spotless and refined, but the wicked will continue to be wicked. None of the wicked will understand, but those who are wise will understand.

11 ‘From the time that the daily sacrifice is abolished and the abomination that causes desolation is set up, there will be 1,290 days. 12 Blessed is the one who waits for and reaches the end of the 1,335 days.

13 ‘As for you, go your way till the end. You will rest, and then at the end of the days you will rise to receive your allotted inheritance.’

Notas al pie

  1. Daniel 12:3 Or who impart wisdom
  2. Daniel 12:7 Or a year, two years and half a year

Ang Pulong Sang Dios

Daniel 12

Ang Pahayag Parte sa Katapusan nga Tion

1Nagsiling pa ang daw sa tawo, “Sa sina nga tion,[a] magapamatok[b] si Micael, ang gamhanan nga pangulo[c] nga manug-apin sang imo mga kasimanwa. Mangin mabudlay gid ang situasyon sa sina nga tion, kag ina nga kabudlayan wala pa gid natabo halin sang pagsugod sang mga nasyon.[d] Pero pagaluwason sa sina nga kabudlayan ang kapareho mo nga mga Israelinhon nga ang ila mga ngalan nasulat sa libro nga ginlistahan sang mga may kabuhi nga wala sing katapusan. Pagabanhawon ang madamo nga nagkalamatay. Ang iban sa ila magabaton sang kabuhi nga wala sing katapusan, pero ang iban pakamalauton kag pakahuy-an sa wala sing katapusan. Atong mga nakaintiendi sang kamatuoran kag nagatudlo sa mga tawo nga magkabuhi sing matarong magasilak pareho sang mga bituon sa langit sa wala sing katapusan. Pero Daniel, isira lang anay ini nga libro, kag indi lang anay pag-ipanugid ang mensahi sini hasta mag-abot ang katapusan. Samtang wala pa ini mapahayag, madamo ang magatinguha sa pag-intiendi sang mga nagakalatabo.”

Pagkatapos niya hambal sadto, may nakita pa gid ako nga duha ka tawo nga nagatindog sa pihak kag pihak sang suba. 6-7 Nagpamangkot ang isa sa ila sa tawo nga nagabayo sang linen nga nagatindog sa ibabaw sang suba, “Ano ayhan kadugay antes matapos inang makatilingala nga mga hitabo?”

Ginbayaw sang tawo nga nagabayo sang linen ang duha niya ka kamot kag nabatian ko siya nga nagpanumpa sa ngalan sang Dios nga nagakabuhi sa wala sing katapusan. Siling niya, “Matapos ina pagkaligad sang tatlo ka tuig kag tunga, pagkatapos sang pagpaantos sa katawhan sang Dios.”

Wala ko naintiendihan ang iya sabat. Gani nagpamangkot ako sa iya, “Sir, ano gid bala ang mangin resulta sang sina nga mga hitabo?” Nagsabat siya, “Daniel, maglakat ka na, kay ang sabat sa pamangkot mo magapabilin nga sekreto kag indi dapat ipanugid hasta mag-abot ang katapusan. 10 Madamo sa mga nakaintiendi sang kamatuoran ang pagatinluan ang ila kabuhi, kag makaintiendi sila sa mga butang nga ginsugid ko. Pero ang mga malaot magapadayon sa paghimo sang kalautan, kag indi sila makaintiendi sa mga butang nga ginsugid ko.

11 “Magaligad ang 1,290 ka adlaw halin sa tion sang pagpauntat sang adlaw-adlaw nga paghalad kag pagbutang sang makangilil-ad nga butang nga mangin kabangdanan nga pabay-an ang templo hasta sa pag-abot sang katapusan. 12 Bulahan ang nagahulat kag nagapabilin hasta makaligad ang 1,335 ka adlaw.

13 “Kag ikaw Daniel, padayuna ang imo mga ginahimo. Mapatay ka, pero pagabanhawon ka sa katapusan nga mga inadlaw agod mabaton mo ang balos nga gintigana para sa imo.”

Notas al pie

  1. 12:1 Sa sina nga tion: ang katapusan nga tion, nga amo ang tion nga magakalatabo ang ginasiling sa 11:40-45.
  2. 12:1 magapamatok: sa literal, magatindog.
  3. 12:1 pangulo: ukon, anghel.
  4. 12:1 mga nasyon: ukon, nasyon sang Israel.