New International Version

Zechariah 4:1-14

The Gold Lampstand and the Two Olive Trees

1Then the angel who talked with me returned and woke me up, like someone awakened from sleep. 2He asked me, “What do you see?”

I answered, “I see a solid gold lampstand with a bowl at the top and seven lamps on it, with seven channels to the lamps. 3Also there are two olive trees by it, one on the right of the bowl and the other on its left.”

4I asked the angel who talked with me, “What are these, my lord?”

5He answered, “Do you not know what these are?”

“No, my lord,” I replied.

6So he said to me, “This is the word of the Lord to Zerubbabel: ‘Not by might nor by power, but by my Spirit,’ says the Lord Almighty.

7“What are you, mighty mountain? Before Zerubbabel you will become level ground. Then he will bring out the capstone to shouts of ‘God bless it! God bless it!’ ”

8Then the word of the Lord came to me: 9“The hands of Zerubbabel have laid the foundation of this temple; his hands will also complete it. Then you will know that the Lord Almighty has sent me to you.

10“Who dares despise the day of small things, since the seven eyes of the Lord that range throughout the earth will rejoice when they see the chosen capstone4:10 Or the plumb line in the hand of Zerubbabel?”

11Then I asked the angel, “What are these two olive trees on the right and the left of the lampstand?”

12Again I asked him, “What are these two olive branches beside the two gold pipes that pour out golden oil?”

13He replied, “Do you not know what these are?”

“No, my lord,” I said.

14So he said, “These are the two who are anointed to4:14 Or two who bring oil and serve the Lord of all the earth.”

Kiswahili Contemporary Version (Neno: Bibilia Takatifu)

Zekaria 4:1-14

Maono Ya Tano: Kinara Cha Taa Cha Dhahabu Na Mizeituni Miwili

14:1 Dan 8:18; Yer 31:26Kisha malaika aliyezungumza nami akarudi na kuniamsha, kama mtu aamshwavyo kutoka usingizi wake. 24:2 Yer 1:13; Kut 25:31; Ufu 1:12; 4:5Akaniuliza, “Unaona nini?”

Nikajibu, “Ninaona kinara cha taa cha dhahabu tupu, nacho kina bakuli juu yake na taa zake saba juu yake, tena iko mirija saba ya kuleta mafuta, kwenye taa zote zilizo juu yake. 34:3 Ufu 11:4; Za 1:3Pia kuna mizeituni miwili karibu yake, mmoja upande wa kuume wa bakuli na mwingine upande wa kushoto.”

4Nikamuuliza malaika aliyezungumza nami, “Hivi ni vitu gani, bwana wangu?”

54:5 Zek 1:9Akanijibu, “Hujui kuwa hivi ni vitu gani?”

Nikajibu, “Hapana, bwana wangu.”

64:6 1Nya 3:19; Ezr 5:2; 1Sam 2:9; 13:22; 1Fal 19:12; Neh 9:20; Dan 2:34; Isa 11:2-4Kisha akaniambia, “Hili ni neno la Bwana kwa Zerubabeli: ‘Si kwa uwezo, wala si kwa nguvu, bali ni kwa Roho yangu,’ asema Bwana Mwenye Nguvu Zote.

74:7 Za 26:12; 118:22; Yer 51:25; 1Nya 15:28; Isa 40:3-4; Mt 21:21; Ezr 3:11“Wewe ni kitu gani, ee mlima mkubwa sana? Mbele ya Zerubabeli wewe utakuwa ardhi tambarare. Kisha ataweka jiwe la juu kabisa la mwisho na watu wakipiga kelele wakisema, ‘Mungu libariki! Mungu libariki!’ ”

8Kisha neno la Bwana likanijia: 94:9 Ezr 3:11; 6:15; Zek 2:9; 6:12; 1Kor 2:4“Mikono ya Zerubabeli iliweka msingi wa Hekalu hili, mikono yake pia italimalizia. Kisha mtajua ya kuwa Bwana Mwenye Nguvu Zote amenituma mimi kwenu.

104:10 Hag 2:23; Ezr 5:1; Neh 12:1; Ay 38:5; 2Nya 16:9; Ufu 5:6“Ni nani anayeidharau siku ya mambo madogo? Watu watashangilia watakapoona timazi mkononi mwa Zerubabeli.

“(Hizi saba ni macho ya Bwana ambayo huzunguka duniani kote.)”

114:11 Ufu 11:4Kisha nikamuuliza yule malaika, “Hii mizeituni miwili iliyoko upande wa kuume na wa kushoto wa kinara cha taa ni nini?”

12Tena nikamuuliza, “Haya matawi mawili ya mizeituni karibu na hiyo mirija miwili ya dhahabu inayomimina mafuta ya dhahabu ni nini?”

13Akajibu, “Hujui kuwa haya ni nini?”

Nikamjibu, “Hapana, bwana wangu.”

144:14 Kut 29:7; 40:15; Za 45:7; Isa 20:3; Dan 9:24-26Kwa hiyo akasema, “Hawa ni wawili ambao wamepakwa mafuta ili kumtumikia Bwana wa dunia yote.”