New International Version

Revelation 13:1-18

The Beast out of the Sea

1The dragon13:1 Some manuscripts And I stood on the shore of the sea. And I saw a beast coming out of the sea. It had ten horns and seven heads, with ten crowns on its horns, and on each head a blasphemous name. 2The beast I saw resembled a leopard, but had feet like those of a bear and a mouth like that of a lion. The dragon gave the beast his power and his throne and great authority. 3One of the heads of the beast seemed to have had a fatal wound, but the fatal wound had been healed. The whole world was filled with wonder and followed the beast. 4People worshiped the dragon because he had given authority to the beast, and they also worshiped the beast and asked, “Who is like the beast? Who can wage war against it?”

5The beast was given a mouth to utter proud words and blasphemies and to exercise its authority for forty-two months. 6It opened its mouth to blaspheme God, and to slander his name and his dwelling place and those who live in heaven. 7It was given power to wage war against God’s holy people and to conquer them. And it was given authority over every tribe, people, language and nation. 8All inhabitants of the earth will worship the beast—all whose names have not been written in the Lamb’s book of life, the Lamb who was slain from the creation of the world.13:8 Or written from the creation of the world in the book of life belonging to the Lamb who was slain

9Whoever has ears, let them hear.

10“If anyone is to go into captivity,

into captivity they will go.

If anyone is to be killed13:10 Some manuscripts anyone kills with the sword,

with the sword they will be killed.”13:10 Jer. 15:2

This calls for patient endurance and faithfulness on the part of God’s people.

The Beast out of the Earth

11Then I saw a second beast, coming out of the earth. It had two horns like a lamb, but it spoke like a dragon. 12It exercised all the authority of the first beast on its behalf, and made the earth and its inhabitants worship the first beast, whose fatal wound had been healed. 13And it performed great signs, even causing fire to come down from heaven to the earth in full view of the people. 14Because of the signs it was given power to perform on behalf of the first beast, it deceived the inhabitants of the earth. It ordered them to set up an image in honor of the beast who was wounded by the sword and yet lived. 15The second beast was given power to give breath to the image of the first beast, so that the image could speak and cause all who refused to worship the image to be killed. 16It also forced all people, great and small, rich and poor, free and slave, to receive a mark on their right hands or on their foreheads, 17so that they could not buy or sell unless they had the mark, which is the name of the beast or the number of its name.

18This calls for wisdom. Let the person who has insight calculate the number of the beast, for it is the number of a man.13:18 Or is humanity’s number That number is 666.

New Serbian Translation

Откривење 13:1-18

1Затим сам видео како из мора излази Звер. Имала је десет рогова и седам глава. На роговима је имала десет круна, а на њеним главама су била исписана богохулна имена. 2Звер коју сам видео била је слична леопарду, с ногама као у медведа, а устима као у лава. Аждаја јој је дала своју силу, свој престо, и велику власт. 3Једна од њених глава изгледала је као смртно рањена, али је та смртна рана зацелила. Сва се земља дивила и следила Звер, 4па су се сви поклонили Аждаји, јер је дала власт Звери. Људи су се поклонили и Звери, говорећи: „Ко је као Звер, и ко може ратовати с њом?!“

5Звери је било дозвољено да говори дрско и богохулно четрдесет два месеца. 6Тада је почела да проклиње Бога, његово име, и његов Шатор, као и оне који живе на небу. 7Уз то јој је било дозвољено да зарати против светих и да их победи, и да има власт над сваким племеном, народом, језиком и народности. 8Сви становници земље поклониће се Звери, свако чије име није уписано у Књигу живота Јагњета које је заклано пре постанка света. 9Ко има уши, нека слуша!

10Треба ли ко да иде у прогонство,

у прогонство ће отићи,

треба ли ко да буде убијен мачем,

мачем ће бити убијен.

У том се огледа постојаност и вера светих.

11Затим сам видео да једна друга Звер излази из земље. Имала је два рога као јагње, али је говорила као Аждаја. 12Та Звер је извршавала власт прве Звери у њеном присуству. Она је учинила да се земља и њени становници поклоне првој Звери којој је била зацелила смртна рана. 13Та Звер је чинила велике знаке, бацајући чак и ватру с неба на земљу пред људе, 14те је завела становнике земље, служећи се моћи која јој је дата да чини знаке у присуству Звери. Она је говорила становницима земље да начине кип Звери којој је мачем задата рана, али је преживела. 15Друга Звер је добила моћ да удахне живот у кип прве Звери, тако да кип може да говори и погуби оне који му се не поклоне. 16Она је присилила све – мале и велике, богате и сиромашне, слободне и робове, да им се утисне жиг на десну руку или на чело, 17тако да нико није могао ни да продаје ни да купује, осим оног који је на себи имао жиг са именом Звери или с бројем њеног имена.

18Ово захтева мудрост. Ко је проницљив, нека докучи значење броја Звери, јер тај број представља човека. Број Звери је шест стотина шездесет шест.