New International Version

Psalm 96

Psalm 96

Sing to the Lord a new song;
    sing to the Lord, all the earth.
Sing to the Lord, praise his name;
    proclaim his salvation day after day.
Declare his glory among the nations,
    his marvelous deeds among all peoples.

For great is the Lord and most worthy of praise;
    he is to be feared above all gods.
For all the gods of the nations are idols,
    but the Lord made the heavens.
Splendor and majesty are before him;
    strength and glory are in his sanctuary.

Ascribe to the Lord, all you families of nations,
    ascribe to the Lord glory and strength.
Ascribe to the Lord the glory due his name;
    bring an offering and come into his courts.
Worship the Lord in the splendor of his[a] holiness;
    tremble before him, all the earth.
10 Say among the nations, “The Lord reigns.”
    The world is firmly established, it cannot be moved;
    he will judge the peoples with equity.

11 Let the heavens rejoice, let the earth be glad;
    let the sea resound, and all that is in it.
12 Let the fields be jubilant, and everything in them;
    let all the trees of the forest sing for joy.
13 Let all creation rejoice before the Lord, for he comes,
    he comes to judge the earth.
He will judge the world in righteousness
    and the peoples in his faithfulness.

Notas al pie

  1. Psalm 96:9 Or Lord with the splendor of

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 96

1Imbirani Yehova nyimbo yatsopano;
    Imbirani Yehova dziko lonse lapansi.
Imbirani Yehova, tamandani dzina lake;
    lalikirani chipulumutso chake tsiku ndi tsiku.
Lengezani ulemerero wake pakati pa mayiko,
    ntchito zake zodabwitsa pakati pa mitundu yonse ya anthu.

Pakuti wamkulu ndi Yehova ndipo ndi woyenera kwambiri kumutamanda;
    ayenera kuopedwa kupambana milungu yonse.
Pakuti milungu yonse ya anthu a mitundu ina ndi mafano,
    koma Yehova analenga mayiko akumwamba.
Ulemu ndi ufumu zili pamaso pake,
    mphamvu ndi ulemerero zili mʼmalo ake opatulika.

Perekani kwa Yehova, inu mabanja a anthu a mitundu ina,
    perekani kwa Yehova ulemerero ndi mphamvu.
Perekani kwa Yehova ulemerero woyenera dzina lake;
    bweretsani chopereka ndipo mulowe mʼmabwalo ake.
Lambirani Yehova mu ulemerero wa chiyero chake;
    njenjemerani pamaso pake, dziko lonse lapansi.

10 Nenani pakati pa mitundu ya anthu, “Yehova akulamulira.”
    Dziko lonse lakhazikika molimba, silingasunthidwe;
    Iye adzaweruza mitundu ya anthu molungama.
11 Mayiko akumwamba asangalale, dziko lapansi likondwere;
    nyanja ikokome, ndi zonse zili mʼmenemo;
12     minda ikondwere pamodzi ndi chilichonse chili mʼmenemo.
Pamenepo mitengo yonse ya mʼnkhalango idzayimba ndi chimwemwe;
13     idzayimba pamaso pa Yehova,
    pakuti Iye akubwera kudzaweruza dziko lapansi;
adzaweruza dziko lonse mwachilungamo
    ndi mitundu ya anthu onse mʼchoonadi.