New International Version

Psalm 81

Psalm 81[a]

For the director of music. According to gittith.[b] Of Asaph.

Sing for joy to God our strength;
    shout aloud to the God of Jacob!
Begin the music, strike the timbrel,
    play the melodious harp and lyre.

Sound the ram’s horn at the New Moon,
    and when the moon is full, on the day of our festival;
this is a decree for Israel,
    an ordinance of the God of Jacob.
When God went out against Egypt,
    he established it as a statute for Joseph.

I heard an unknown voice say:

“I removed the burden from their shoulders;
    their hands were set free from the basket.
In your distress you called and I rescued you,
    I answered you out of a thundercloud;
    I tested you at the waters of Meribah.[c]
Hear me, my people, and I will warn you—
    if you would only listen to me, Israel!
You shall have no foreign god among you;
    you shall not worship any god other than me.
10 I am the Lord your God,
    who brought you up out of Egypt.
Open wide your mouth and I will fill it.

11 “But my people would not listen to me;
    Israel would not submit to me.
12 So I gave them over to their stubborn hearts
    to follow their own devices.

13 “If my people would only listen to me,
    if Israel would only follow my ways,
14 how quickly I would subdue their enemies
    and turn my hand against their foes!
15 Those who hate the Lord would cringe before him,
    and their punishment would last forever.
16 But you would be fed with the finest of wheat;
    with honey from the rock I would satisfy you.”

Notas al pie

  1. Psalm 81:1 In Hebrew texts 81:1-16 is numbered 81:2-17.
  2. Psalm 81:1 Title: Probably a musical term
  3. Psalm 81:7 The Hebrew has Selah (a word of uncertain meaning) here.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 81

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Potsata mayimbidwe a gititi. Salimo la Asafu.

1Imbani mwachimwemwe kwa Mulungu mphamvu yathu;
    Fuwulani mokweza kwa Mulungu wa Yakobo!
Yambani nyimbo, imbani tambolini
    imbani pangwe wolira bwino ndi zeze.

Imbani lipenga la nyanga ya nkhosa yayimuna pa mwezi watsopano,
    ndi pamene mwezi waoneka wonse, pa tsiku la phwando;
ili ndi lamulo kwa Israeli,
    langizo la Mulungu wa Yakobo.
Iye anapereka lamulolo kwa zidzukulu za Yosefe
    pamene anatuluka kulimbana ndi Igupto,
    kumene tinamva chiyankhulo chimene sitinachidziwe.

Iye akunena kuti, “Ine ndinachotsa zolemetsa pa mapewa awo;
    Manja awo anamasulidwa mʼdengu.
Pa mavuto anu munayitana ndipo ndinakulanditsani,
    ndinakuyankhani kuchokera mʼmitambo ya mabingu;
    ndinakuyesani pa madzi a ku Meriba.
            Sela

“Imvani anthu anga, ndipo ndidzakuchenjezani
    ngati mungathe kumvetsera, Inu Israeli!
Musadzakhale ndi mulungu wachilendo pakati panu;
    musadzagwadire mulungu wina.
10 Ine ndine Yehova Mulungu wanu,
    amene ndinakutulutsani mʼdziko la Igupto.
    Yasamani kukamwa kwanu ndipo ndidzakudyetsani.

11 “Koma anthu anga sanandimvere;
    Israeli sanandigonjere.
12 Kotero ndinawasiya ndi mitima yawo yosamverayo
    kuti atsate zimene ankafuna.

13 “Anthu anga akanangondimvera,
    Israeli akanatsatira njira zanga,
14 nʼkanafulumira motani kuti ndigonjetse adani awo
    ndi kutembenuza mkono wanga kulimbana ndi amaliwongo!
15 Iwo amene amadana ndi Yehova akanakhwinyata pamaso pake,
    ndipo chilango chawo chinakakhala mpaka kalekale.
16 Koma inu mukanadyetsedwa tirigu wabwino kwambiri;
    ndikanakukhutitsani ndi uchi wochokera pa thanthwe.”