New International Version

Psalm 71

Psalm 71

In you, Lord, I have taken refuge;
    let me never be put to shame.
In your righteousness, rescue me and deliver me;
    turn your ear to me and save me.
Be my rock of refuge,
    to which I can always go;
give the command to save me,
    for you are my rock and my fortress.
Deliver me, my God, from the hand of the wicked,
    from the grasp of those who are evil and cruel.

For you have been my hope, Sovereign Lord,
    my confidence since my youth.
From birth I have relied on you;
    you brought me forth from my mother’s womb.
    I will ever praise you.
I have become a sign to many;
    you are my strong refuge.
My mouth is filled with your praise,
    declaring your splendor all day long.

Do not cast me away when I am old;
    do not forsake me when my strength is gone.
10 For my enemies speak against me;
    those who wait to kill me conspire together.
11 They say, “God has forsaken him;
    pursue him and seize him,
    for no one will rescue him.”
12 Do not be far from me, my God;
    come quickly, God, to help me.
13 May my accusers perish in shame;
    may those who want to harm me
    be covered with scorn and disgrace.

14 As for me, I will always have hope;
    I will praise you more and more.

15 My mouth will tell of your righteous deeds,
    of your saving acts all day long—
    though I know not how to relate them all.
16 I will come and proclaim your mighty acts, Sovereign Lord;
    I will proclaim your righteous deeds, yours alone.
17 Since my youth, God, you have taught me,
    and to this day I declare your marvelous deeds.
18 Even when I am old and gray,
    do not forsake me, my God,
till I declare your power to the next generation,
    your mighty acts to all who are to come.

19 Your righteousness, God, reaches to the heavens,
    you who have done great things.
    Who is like you, God?
20 Though you have made me see troubles,
    many and bitter,
    you will restore my life again;
from the depths of the earth
    you will again bring me up.
21 You will increase my honor
    and comfort me once more.

22 I will praise you with the harp
    for your faithfulness, my God;
I will sing praise to you with the lyre,
    Holy One of Israel.
23 My lips will shout for joy
    when I sing praise to you—
    I whom you have delivered.
24 My tongue will tell of your righteous acts
    all day long,
for those who wanted to harm me
    have been put to shame and confusion.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 71

1Mwa Inu Yehova ine ndathawiramo;
    musalole kuti ndichititsidwe manyazi.
Mundilanditse ndi kundipulumutsa mwa chilungamo chanu,
    mutchere khutu lanu ndi kundipulumutsa.
Mukhale thanthwe langa lothawirapo,
    kumene ine nditha kupita nthawi zonse;
lamulani kuti ndipulumuke,
    pakuti Inu ndinu thanthwe langa ndi linga langa.
Landitseni Inu Mulungu wanga, kuchoka mʼdzanja la oyipa,
    kuchoka mʼdzanja la oyipa ndi anthu ankhanza.

Pakuti Inu mwakhala chiyembekezo changa, Inu Ambuye Wamphamvuzonse,
    chilimbikitso changa kuyambira ndili mwana.
Kuyambira pamene ndinabadwa, ndakhala ndikudalira Inu;
    Inu munanditulutsa mʼmimba mwa amayi anga,
    ndipo ndidzakupembedzani nthawi zonse.
Ine ndakhala chinthu chodabwitsa kwa anthu ambiri
    koma Inu ndinu wonditchinjiriza wamphamvu.
Pakamwa panga padzaza ndi matamando anu,
    kulengeza ulemerero wanu tsiku lonse.

Musanditaye pamene ndakalamba;
    musandisiye pamene mphamvu zanga zatha.
10 Pakuti adani anga ayankhula motsutsana nane;
    iwo amene amadikira kuti andiphe amapangana pamodzi.
11 Iwo amati, “Mulungu wamusiya;
    mutsatireni ndi kumugwira,
    pakuti palibe amene adzamupulumutse.”
12 Musakhale kutali ndi ine Inu Mulungu,
    bwerani msanga, Inu Mulungu wanga; thandizeni.
13 Ondineneza anga awonongeke mwa manyazi,
    iwo amene akufuna kundipweteka
    avale chitonzo ndi manyazi.

14 Koma ine ndidzakhala ndi chiyembekezo mwa Inu nthawi zonse,
    ndidzakutamandani mowirikizawirikiza.
15 Pakamwa panga padzafotokoza za chilungamo chanu,
    za chipulumutso chanu tsiku lonse,
    ngakhale sindikudziwa muyeso wake.
16 Ndidzabwera ndi kulengeza za machitidwe amphamvu zanu Inu Ambuye Wamphamvuzonse.
    Ndidzalengeza chilungamo chanu, chanu chokha.
17 Kuyambira ubwana wanga, Inu Mulungu mwakhala mukundiphunzitsa,
    ndipo mpaka lero ine ndikulengeza za ntchito zanu zodabwitsa
18 Ngakhale pamene ndakalamba ndipo imvi zili mbuu
    musanditaye Inu Mulungu,
mpaka nditalengeza mphamvu zanu
    kwa mibado yonse yakutsogolo.

19 Mphamvu zanu ndi kulungama kwanu zimafika mpaka kumwambamwamba.
    Ndani wofanana nanu Inu Mulungu,
    amene mwachita zazikulu?
20 Ngakhale mwandionetsa mavuto
    ambiri owawa,
mudzabwezeretsanso moyo wanga;
    kuchokera kunsi kwa dziko lapansi,
    mudzandiukitsanso.
21 Inu mudzachulukitsa ulemu wanga
    ndi kunditonthozanso.

22 Ndidzakutamandani ndi zeze
    chifukwa cha kukhulupirika kwanu Mulungu,
ndidzayimba matamando kwa Inu ndi pangwe,
    Inu Woyera wa Israeli.
23 Milomo yanga idzafuwula ndi chimwemwe
    pamene ndidzayimba matamando kwa Inu
    amene mwandiwombola.
24 Lilime langa lidzafotokoza za ntchito zanu zachilungamo
    tsiku lonse,
pakuti iwo amene amafuna kundipweteka
    achititsidwa manyazi ndi kusokonezedwa.