New International Version

Psalm 66

Psalm 66

For the director of music. A song. A psalm.

Shout for joy to God, all the earth!
    Sing the glory of his name;
    make his praise glorious.
Say to God, “How awesome are your deeds!
    So great is your power
    that your enemies cringe before you.
All the earth bows down to you;
    they sing praise to you,
    they sing the praises of your name.”[a]

Come and see what God has done,
    his awesome deeds for mankind!
He turned the sea into dry land,
    they passed through the waters on foot—
    come, let us rejoice in him.
He rules forever by his power,
    his eyes watch the nations—
    let not the rebellious rise up against him.

Praise our God, all peoples,
    let the sound of his praise be heard;
he has preserved our lives
    and kept our feet from slipping.
10 For you, God, tested us;
    you refined us like silver.
11 You brought us into prison
    and laid burdens on our backs.
12 You let people ride over our heads;
    we went through fire and water,
    but you brought us to a place of abundance.

13 I will come to your temple with burnt offerings
    and fulfill my vows to you—
14 vows my lips promised and my mouth spoke
    when I was in trouble.
15 I will sacrifice fat animals to you
    and an offering of rams;
    I will offer bulls and goats.

16 Come and hear, all you who fear God;
    let me tell you what he has done for me.
17 I cried out to him with my mouth;
    his praise was on my tongue.
18 If I had cherished sin in my heart,
    the Lord would not have listened;
19 but God has surely listened
    and has heard my prayer.
20 Praise be to God,
    who has not rejected my prayer
    or withheld his love from me!

Notas al pie

  1. Psalm 66:4 The Hebrew has Selah (a word of uncertain meaning) here and at the end of verses 7 and 15.

Ang Pulong Sa Dios

Salmo 66:1-20

Salmo 6666:0 Salmo 66 Ang ulohan sa Hebreo: Ang awit alang sa maestro sa mga mag-aawit.

Pagdayeg ug Pagpasalamat

1Kamong mga katawhan sa tibuok kalibotan,

panghugyaw kamo sa kalipay ngadto sa Dios.

2Pag-awit kamo ug mga pagdayeg kaniya.

Pasidunggi ninyo siya diha sa inyong mga pagdayeg.

3Ingna ninyo siya, “O Dios, katingalahan gayod sa imong mga buhat.

Tungod sa imong dakong gahom, ang imong mga kaaway mikulo sa imong atubangan.

4Ang tanang katawhan sa tibuok kalibotan mosimba kanimo.

Mag-awit silag mga pagdayeg kanimo.”

5Dali kamo! Tan-awa ninyo ang katingalahang gipanghimo sa Dios alang sa mga tawo.

6Gipamala niya ang dagat;

ug gitabok sa atong mga katigulangan ang suba nga naglakaw lang.

Tungod niadtong gihimo sa Dios, maglipay kita.

7Nagahari siya sa walay kataposan pinaagi sa iyang gahom,

ug gipanid-an niya ang kanasoran.

Kinahanglan ang mga gahig ulo dili magpasigarbo sa ilang kaugalingon.

8Mga katawhan, dayega ninyo ang Dios!

Ipalanog ang inyong pagdayeg kaniya.

9Gitipigan niya ang atong kinabuhi;

ug wala niya itugot nga malaglag kita.

10Sa pagkatinuod, gisulayan mo kami, O Dios;

gihinloan mo kami sama sa pilak nga giputli pinaagi sa kalayo.

11Mitugot ka nga mahulog kami sa lit-ag,

ug gipapas-an mo kami sa bug-at nga mga palas-anon.

12Gipayatak-yatakan mo kami sa among mga kaaway;

nagaantos kami nga daw sa nasunogan o gibahaan.

Apan karon gidala mo kami sa dapit sa kadagaya.

13Maghalad ako sa imong templo ug mga halad nga sinunog.

Tumanon ko ang akong mga saad

14nga gihimo ko nganha kanimo sa diha pa ako sa kalisod.

15Mohalad ako kanimo ug tambok nga mga hayop sama sa karnero, torong baka, ug kanding isip halad nga sinunog.

16Dali kamo ug pamati, kamong tanan nga nagatahod sa Dios,

kay sultihan ko kamo kon unsa ang iyang gihimo alang kanako.

17Nangayo ako ug tabang kaniya ug gidayeg ko siya.

18Kon wala ko pa isulti ang akong mga sala wala unta namati ang Ginoo kanako.

19Apan namati gayod ang Dios kanako;

gidungog niya ang akong pag-ampo.

20Dalaygon ang Dios, kay wala niya ipakawalay-bili ang akong pag-ampo,

ug wala niya ihikaw ang iyang gugma kanako.