New International Version

Psalm 44

Psalm 44[a]

For the director of music. Of the Sons of Korah. A maskil.[b]

We have heard it with our ears, O God;
    our ancestors have told us
what you did in their days,
    in days long ago.
With your hand you drove out the nations
    and planted our ancestors;
you crushed the peoples
    and made our ancestors flourish.
It was not by their sword that they won the land,
    nor did their arm bring them victory;
it was your right hand, your arm,
    and the light of your face, for you loved them.

You are my King and my God,
    who decrees[c] victories for Jacob.
Through you we push back our enemies;
    through your name we trample our foes.
I put no trust in my bow,
    my sword does not bring me victory;
but you give us victory over our enemies,
    you put our adversaries to shame.
In God we make our boast all day long,
    and we will praise your name forever.[d]

But now you have rejected and humbled us;
    you no longer go out with our armies.
10 You made us retreat before the enemy,
    and our adversaries have plundered us.
11 You gave us up to be devoured like sheep
    and have scattered us among the nations.
12 You sold your people for a pittance,
    gaining nothing from their sale.

13 You have made us a reproach to our neighbors,
    the scorn and derision of those around us.
14 You have made us a byword among the nations;
    the peoples shake their heads at us.
15 I live in disgrace all day long,
    and my face is covered with shame
16 at the taunts of those who reproach and revile me,
    because of the enemy, who is bent on revenge.

17 All this came upon us,
    though we had not forgotten you;
    we had not been false to your covenant.
18 Our hearts had not turned back;
    our feet had not strayed from your path.
19 But you crushed us and made us a haunt for jackals;
    you covered us over with deep darkness.

20 If we had forgotten the name of our God
    or spread out our hands to a foreign god,
21 would not God have discovered it,
    since he knows the secrets of the heart?
22 Yet for your sake we face death all day long;
    we are considered as sheep to be slaughtered.

23 Awake, Lord! Why do you sleep?
    Rouse yourself! Do not reject us forever.
24 Why do you hide your face
    and forget our misery and oppression?

25 We are brought down to the dust;
    our bodies cling to the ground.
26 Rise up and help us;
    rescue us because of your unfailing love.

Notas al pie

  1. Psalm 44:1 In Hebrew texts 44:1-26 is numbered 44:2-27.
  2. Psalm 44:1 Title: Probably a literary or musical term
  3. Psalm 44:4 Septuagint, Aquila and Syriac; Hebrew King, O God; / command
  4. Psalm 44:8 The Hebrew has Selah (a word of uncertain meaning) here.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 44

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Ndakatulo ya ana a Kora.

1Ife tamva ndi makutu athu, Inu Mulungu;
    makolo athu atiwuza
zimene munachita mʼmasiku awo,
    masiku akalekalewo.
Ndi dzanja lanu munathamangitsa mitundu ya anthu ena
    ndi kudzala makolo athu;
Inu munakantha mitundu ya anthu,
    koma makolo athuwo Inu munawapatsa ufulu.
Sanalande dziko ndi lupanga lawo,
    si mkono wawo umene unawabweretsera chigonjetso,
koma ndi dzanja lanu lamanja, mkono wanu ndi kuwala kwa nkhope yanu,
    pakuti munawakonda.

Inu ndinu Mfumu yanga ndi Mulungu wanga
    amene mumalamulira chigonjetso cha Yakobo.
Kudzera kwa inu ife timabweza adani athu;
    kudzera mʼdzina lanu timapondereza otiwukirawo.
Sindidalira uta wanga,
    lupanga langa silindibweretsera chigonjetso;
koma Inu mumatigonjetsera adani athu,
    mumachititsa manyazi amene amadana nafe.
Timanyadira mwa Mulungu wathu tsiku lonse,
    ndipo tidzatamanda dzina lanu kwamuyaya.

Koma tsopano mwatikana ndi kutichepetsa;
    Inu simupitanso ndi ankhondo athu.
10 Munachititsa ife kubwerera mʼmbuyo pamaso pa mdani
    ndipo amene amadana nafe atilanda katundu.
11 Inu munatipereka kuti tiwonongedwe monga nkhosa
    ndipo mwatibalalitsa pakati pa anthu a mitundu ina.
12 Inu munagulitsa anthu anu pa mtengo wotsika,
    osapindulapo kanthu pa malondawo.

13 Mwachititsa kuti tikhale chochititsa manyazi kwa anthu a mitundu ina,
    chonyozeka ndi chothetsa nzeru kwa iwo amene atizungulira.
14 Mwachititsa kuti tikhale onyozeka pakati pa anthu a mitundu ina;
    anthu amapukusa mitu yawo akationa.
15 Manyazi anga ali pamaso panga tsiku lonse
    ndipo nkhope yanga yaphimbidwa ndi manyazi
16 chifukwa cha mawu otonza a iwo amene amandinyoza ndi kundichita chipongwe,
    chifukwa cha mdani amene watsimikiza kubwezera.

17 Zonsezi zinatichitikira
    ngakhale kuti ifeyo sitinayiwale Inu
    kapena kuonetsa kusakhulupirika pa pangano lanu.
18 Mitima yathu sinabwerere mʼmbuyo;
    mapazi athu sanatayike pa njira yanu.
19 Koma Inu mwatiphwanya ndi kuchititsa kuti tikhale ozunzidwa ndi ankhandwe
    ndipo mwatiphimba ndi mdima waukulu.

20 Tikanayiwala dzina la Mulungu wathu
    kapena kutambasulira manja athu kwa mulungu wachilendo,
21 kodi Mulungu wathu sakanazidziwa zimenezi,
    pakuti Iye amadziwa zinsinsi zamumtima?
22 Komabe chifukwa cha Inu timakumana ndi imfa tsiku lonse,
    tili ngati nkhosa zoyenera kuti ziphedwe.

23 Dzukani Ambuye! Nʼchifukwa chiyani mukugona!
    Dziwutseni nokha! Musatikane kwamuyaya.
24 Nʼchifukwa chiyani mukubisa nkhope yanu,
    ndi kuyiwala mavuto athu ndi kuponderezedwa kwathu?

25 Tatsitsidwa pansi mpaka pa fumbi;
    matupi athu amatirira pa dothi.
26 Imirirani ndi kutithandiza,
    tiwomboleni chifukwa cha chikondi chanu chosasinthika.