New International Version

Psalm 34

Psalm 34[a][b]

Of David. When he pretended to be insane before Abimelek, who drove him away, and he left.

I will extol the Lord at all times;
    his praise will always be on my lips.
I will glory in the Lord;
    let the afflicted hear and rejoice.
Glorify the Lord with me;
    let us exalt his name together.

I sought the Lord, and he answered me;
    he delivered me from all my fears.
Those who look to him are radiant;
    their faces are never covered with shame.
This poor man called, and the Lord heard him;
    he saved him out of all his troubles.
The angel of the Lord encamps around those who fear him,
    and he delivers them.

Taste and see that the Lord is good;
    blessed is the one who takes refuge in him.
Fear the Lord, you his holy people,
    for those who fear him lack nothing.
10 The lions may grow weak and hungry,
    but those who seek the Lord lack no good thing.
11 Come, my children, listen to me;
    I will teach you the fear of the Lord.
12 Whoever of you loves life
    and desires to see many good days,
13 keep your tongue from evil
    and your lips from telling lies.
14 Turn from evil and do good;
    seek peace and pursue it.

15 The eyes of the Lord are on the righteous,
    and his ears are attentive to their cry;
16 but the face of the Lord is against those who do evil,
    to blot out their name from the earth.

17 The righteous cry out, and the Lord hears them;
    he delivers them from all their troubles.
18 The Lord is close to the brokenhearted
    and saves those who are crushed in spirit.

19 The righteous person may have many troubles,
    but the Lord delivers him from them all;
20 he protects all his bones,
    not one of them will be broken.

21 Evil will slay the wicked;
    the foes of the righteous will be condemned.
22 The Lord will rescue his servants;
    no one who takes refuge in him will be condemned.

Notas al pie

  1. Psalm 34:1 This psalm is an acrostic poem, the verses of which begin with the successive letters of the Hebrew alphabet.
  2. Psalm 34:1 In Hebrew texts 34:1-22 is numbered 34:2-23.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 34

Salimo la Davide. Pamene iye ananyengezera misala pamaso pa Abimeleki, amene anamupirikitsa, iyeyo nʼkuchoka.

1Ndidzayamika Yehova nthawi zonse;
    matamando ake adzakhala pa milomo yanga nthawi zonse.
Moyo wanga udzanyadira Yehova;
    anthu osautsidwa amve ndi kukondwera.
Lemekezani Yehova pamodzi ndi ine;
    tiyeni pamodzi tikuze dzina lake.

Ine ndinafunafuna Yehova ndipo Iye anandiyankha;
    anandilanditsa ku mantha anga onse.
Iwo amene amayangʼana kwa Iye, nkhope zawo zimanyezimira;
    nkhope zawo sizikhala zophimbidwa ndi manyazi.
Munthu wosauka uno anayitana, ndipo Yehova anamumva;
    Yehova anamupulumutsa ku mavuto ake onse.
Mngelo wa Yehova amatchinjiriza amene amakonda Iye
    ndi kuwalanditsa.

Lawani ndipo onani kuti Yehova ndi wabwino;
    wodala munthu amene amathawira kwa Iye.
Wopani Yehova inu oyera mtima ake,
    pakuti iwo amene amaopa Iye sasowa kanthu.
10 Mikango itha kulefuka ndi kumva njala
    koma iwo amene amafunafuna Yehova sasowa kanthu kalikonse kabwino.

11 Bwerani ana anga, mundimvere;
    ndidzakuphunzitsani kuopa Yehova.
12 Aliyense wa inu amene amakonda moyo wake
    ndi kukhumba kuti aone masiku abwino ambiri,
13 asunge lilime lake ku zoyipa
    ndi milomo yake kuti isayankhule zonama.
14 Tembenuka kuchoka ku zoyipa ndipo chita zabwino;
    funafuna mtendere ndi kuwulondola.

15 Maso a Yehova ali pa olungama
    ndipo makutu ake ali tcheru kumva kulira kwawo;
16 nkhope ya Yehova ikutsutsana ndi amene amachita zoyipa,
    kuwachotsa kuti asawakumbukirenso pa dziko lapansi.

17 Olungama amafuwula, ndipo Yehova amawamva;
    Iye amawalanditsa ku mavuto awo onse.
18 Yehova ali pafupi kwa osweka mtima
    ndipo amapulumutsa iwo amene asweka mu mzimu.

19 Munthu wolungama atha kukhala ndi mavuto ambiri,
    Koma Yehova amamulanditsa ku mavuto onsewo,
20 Iye amateteza mafupa ake onse,
    palibe limodzi la mafupawo limene lidzathyoledwa.

21 Choyipa chidzapha anthu oyipa;
    adani a olungama adzapezeka olakwa.
22 Yehova amawombola atumiki ake;
    aliyense amene amathawira kwa Iye sadzapezeka wolakwa.